2

Hrơi Khua Yang Trŭn Rai Dơ̆ng

1Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, bơ kơ tơlơi Khua Yang Yêsu Krist či rai dơ̆ng laih anŭn tơlơi ƀing ta či pơƀut glaĭ hrŏm hăng Ñu, kâo rơkâo kơ ƀing gih, 2anăm jing hĭ amuñ rŭng răng ƀôdah tah hơtai yua mơ̆ng đơđa tơlơi laĭ lui hlâo, tơlơi pơruai ƀôdah hră arăng laĭ tơbiă rai mơ̆ng ƀing gơmơi, pơruai kơ tơlơi hrơi Khua Yang hơmâo truh laih. 3Anăm brơi kơ hlơi pô pơblư̆ pơƀlŏr hĭ ƀing gih amăng hơdră jơlan hơget ôh, yuakơ hrơi Khua Yang anŭn ƀu či rai ôh tơl tơlơi tơgŭ pơkơdơ̆ng truh laih anŭn mơnuih ƀu hơmâo tơlơi juăt pơƀuh rai, jing pô Ơi Adai či pơrai hĭ pơ anih răm rai yơh. 4Pô anŭn či pơkơdơ̆ng glaĭ laih anŭn pơdun đĭ ñu pô gah ngŏ kơ abih bang tơlơi mơnơ̆ng arăng yap jing yang ƀôdah kơkuh pơpŭ, kiăng kơ pơdơ̆ng đĭ ñu pô amăng sang yang Ơi Adai, yap ñu pô jing Ơi Adai yơh.
5Hiư̆m ngă ƀing gih ƀu hơdơr ôh hă kơ tơlơi tơdang kâo dŏ hăng ƀing gih, kâo juăt pơruai laih kơ ƀing gih hơdôm tơlơi anŭn? 6Laih anŭn ƀing gih thâo yơh kơ tơlơi hơget pơkơ̆ng glaĭ hĭ ñu, kiăng kơ ñu dưi pơƀuh rai ƀơi hrơi mông hơmâo pơkă laih kơ ñu. 7Yuakơ tơlơi dưi hơgŏm kơ tơlơi ƀu hơmâo tơlơi juăt anŭn hlak mă bruă laih, samơ̆ ră anai hơmâo pô dŏ pơkơ̆ng hĭ ñu anŭn ăt dŏ pơkơ̆ng mơ̆n tơl arăng mă pơđuaĭ hĭ ñu anŭn yơh. 8Giŏng anŭn, pô ƀu hơmâo tơlơi juăt či pơƀuh rai, jing pô Khua Yang Yêsu či pơrơngiă hĭ hăng hơyŭh angĭn amăng bah Ñu laih anŭn pơrai hĭ yua mơ̆ng tơlơi ang yang tơlơi Ñu či trŭn rai dơ̆ng yơh. 9Tơlơi mơnuih ƀu hơmâo tơlơi juăt anŭn či rai tui hăng tơlơi bruă Satan či pơrơđah amăng djŏp mơta khul tơlơi mơsêh mơyang, khul gru kơnăl laih anŭn khul gru mơyang ƀlŏr, 10laih anŭn amăng djŏp mơta tơlơi soh sat kiăng pơblư̆ pơƀlŏr hĭ ƀing mơnuih răm rơngiă. Ƀing mơnuih anŭn răm rơngiă hĭ yuakơ ƀing gơñu hơngah hĭ ƀu kiăng khăp kơ tơlơi sĭt ôh kiăng kơ dưi klaih. 11Yuakơ tơhơnal tơlơi anŭn yơh, Ơi Adai mơit brơi tơlơi dưi mơyang pleč ƀlŏr pơblư̆ hĭ ƀing gơñu, kiăng kơ ƀing gơñu či đaŏ kơnang kơ tơlơi ƀlŏr, 12laih anŭn kiăng kơ abih bang ƀing hơngah ƀu kiăng đaŏ kơnang ôh kơ tơlơi sĭt samơ̆ tŭ mơak amăng tơlơi sat ƀai anŭn tŭ klă̱ kơđi yơh.

Tơlơi Dŏ Kơjăp

13Samơ̆ Ơ ƀing ayŏng amai adơi, jing ƀing Ơi Adai khăp hơi, ƀing gơmơi năng nanao bơni kơ Ơi Adai pơmĭn ƀlơ̆ng kơ ƀing gih, yuakơ čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn Ơi Adai ruah laih ƀing gih kiăng kơ dưi klaih mơ̆ng tơlơi bruă pơrơgoh Yang Bơngăt laih anŭn mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang kơ tơlơi sĭt. 14Ơi Adai iâu laih ƀing gih kơ tơlơi anŭn yua mơ̆ng tơlơi pơthâo hiam ƀing gơmơi pơtô, kiăng kơ ƀing gih dưi pơpha hrŏm amăng tơlơi ang yang Khua Yang Yêsu Krist ta yơh. 15Tui anŭn, Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, dŏ kơjăp bĕ laih anŭn djă̱ pioh bĕ hơdôm tơlơi pơtô pơhrăm ƀing gơmơi pơtô pơblang laih kơ ƀing gih, wơ̆t tơdah tơlơi pơtô anŭn hăng boh hiăp amăng bah ƀôdah mơ̆ng boh hră.
16Rơkâo kơ Khua Yang Yêsu Krist ta Ñu pô laih anŭn Ơi Adai Ama ta, jing Pô khăp kơ ƀing ta laih anŭn yua mơ̆ng tơlơi khăp pap Ñu hơmâo pha brơi laih kơ ƀing gơmơi tơlơi pơtrŭt pơkơjăp hlŏng lar hăng tơlơi čang rơmang hiam klă, 17rơkâo kơ Ñu pơtrŭt pơkơjăp jua pơmĭn gih laih anŭn pơkơtang ƀing gih amăng rĭm tơlơi bruă laih anŭn boh hiăp hiam klă.