2

Pô Jhat

1 Bi kơ klei Khua Yang drei Yêsu Krist srăng lŏ hriê, leh anăn kơ klei Aê Diê srăng bi kƀĭn drei čiăng bi tuôm hŏng Ñu, Ơ phung ayŏng adei, hmei kwưh kơ diih, 2đăm brei klei mĭn diih djăl mgei amâodah rŭng răng ôh, thâodah hŏng klei yang mtrŭt, amâodah hŏng klei blŭ, amâodah hŏng hră arăng lač mơ̆ng hmei, čiăng hưn kơ Hruê Khua Yang truh leh. 3Đăm brei arăng duah mplư diih ôh; kyuadah hruê anăn amâo srăng truh ôh êlâo kơ Mnuih Soh bi êdah, pô anei pioh leh kơ rai luč. 4 Pô anăn srăng bi kdơ̆ng leh anăn bi mđĭ ñu pô ti dlông hĭn kơ jih jang arăng pia yang amâodah kơ mnơ̆ng arăng kkuh mpŭ, tơl ñu dôk gŭ hlăm sang yang Aê Diê leh anăn hưn kơ ñu pô jing Aê Diê. 5Diih amâo hdơr hĕ kâo hưn leh klei anăn kơ diih êjai kâo dôk mbĭt hŏng diih? 6Leh anăn diih thâo hlei pô kơ̆ng ñu ară anei, čiăng kơ ñu dưi bi êdah djŏ ênuk ñu. 7Kyuadah klei yuôm hgăm kơ klei soh dôk mă bruă leh; knŏng Pô kơ̆ng klei anăn ară anei ăt srăng kơ̆ng tơl hruê arăng brei Ñu kbiă đuĕ. 8 Hlăk anăn pô soh srăng bi êdah, leh anăn Khua Yang Yêsu srăng bi mdjiê gơ̆ hŏng êwa mơ̆ng ƀăng êgei Ñu pô, leh anăn srăng bi rai gơ̆ hŏng klei guh kơang klei Ñu hriê. 9 Pô soh anăn srăng hriê hŏng bruă mơ̆ng Satan, ngă jih klei myang, klei bi knăl leh anăn klei yuôm bhăn luar, 10leh anăn ngă jih klei soh mplư phung srăng rai tuč, kyuadah diñu hngah amâo khăp ôh klei sĭt nik čiăng mâo klei bi mtlaih. 11Kyuanăn Aê Diê srăng mơĭt kơ diñu klei bi čhuai ktang, čiăng brei diñu đăo kơ klei luar, 12čiăng kơ jih jang phung amâo đăo ôh kơ klei sĭt nik ƀiădah khăp kơ klei wê srăng tŭ klei phat kđi bi kmhal.

Aê Diê Ruah Leh Diih Pioh Kơ Klei Bi Mtlaih

13Ƀiădah Ơ phung ayŏng adei Khua Yang khăp, hmei čiăng bi mni kơ Aê Diê nanao kyua diih, kyuadah Aê Diê ruah leh diih mơ̆ng mphŭn pioh kơ klei bi mtlaih hŏng klei Yang Mngăt Jăk bi doh jăk leh anăn hŏng klei đăo kơ klei sĭt nik. 14Ñu iêu diih leh kơ klei anăn hŏng klei mrâo mrang jăk hmei mtô, čiăng kơ diih dưi mâo klei guh kơang Khua Yang drei Yêsu Krist. 15Snăn Ơ phung ayŏng adei, dôk kjăp bĕ leh anăn djă pioh klei bhiăn hmei mtô leh kơ diih, thâodah hŏng klei hmei blŭ amâodah hŏng hră hmei mơĭt.
16Ară anei akâo kơ Khua Yang drei Yêsu Krist pô, leh anăn Aê Diê Ama drei, Pô khăp kơ drei leh anăn brei leh kơ drei hŏng klei pap klei bi juh hlŏng lar leh anăn čang hmăng jăk, 17bi juh leh anăn bi kjăp ai tiê diih hlăm djăp mta bruă jăk leh anăn klei blŭ jăk.