3

Tov Tengx Yie Mbuo Daux Gaux

1Zuangx gorx-youz aac, setv mueiz aengx maaih deix waac. Tov meih mbuo tengx yie mbuo daux gaux weic bun Ziouv nyei doz siepv-siepv nyei zunh duqv nqoi yaac duqv mienh taaih hnangv meih mbuo taaih nor. 2Yaac tov Tin-Hungh njoux yie mbuo leih ndutv waaic haic, orqv haic nyei mienh, weic zuqc maiv zeiz dauh dauh mienh maaih sienx fim. 3Mv baac Ziouv se ziepc zuoqv nyei. Ninh oix tengx meih mbuo maaih qaqv yaac beu jienv maiv bun hiuang orqv wuov dauh hoic meih mbuo. 4Ziouv bun yie mbuo haih bungx duqv hnyouv meih mbuo. Yie mbuo sienx dingc, dongh yie mbuo mbuox meih mbuo zoux nyei, meih mbuo za'gengh zoux yaac oix zoux jienv mingh. 5Tov Ziouv yienz meih mbuo, bun meih mbuo maaih hnyouv hnamv Tin-Hungh, yaac bun meih mbuo maaih Giduc bun nyei noic.

Kuinx Mienh Maiv Dungx Lueic

6Zuangx gorx-youz aac, yie mbuo dengv Ziouv Yesu Giduc nyei mbuox hatc meih mbuo, haaix dauh gorx-youz lueic haic, maiv oix zoux gong yaac maiv gan yie mbuo njaaux jiex meih mbuo wuov deix waac, meih mbuo oix zuqc simv nqoi. 7Meih mbuo ganh hiuv duqv meih mbuo oix zuqc hnangv haaix nor zuotc yie mbuo nyei nyungc zoux. Yie mbuo caux meih mbuo yiem wuov zanc yie mbuo maiv lueic. 8Yie mbuo yaac maiv nyanc haaix dauh nyei baeqc hnaangx, maiv cuotv nyaanh. Daaux nzuonx yie mbuo hnoi-hnoi muonz-muonz zoux gong kouv haic weic maiv oix feix luic meih mbuo haaix dauh. 9Yie mbuo hnangv naaiv nor zoux, maiv zeiz weic zuqc maiv maaih leiz heuc mienh juang yie mbuo, se yie mbuo oix zoux nyungc zeiv bun meih mbuo zuotc. 10Yie mbuo caux meih mbuo yiem wuov zanc yie mbuo mbuox meih mbuo, “Se gorngv haaix dauh maiv kangv zoux gong, maiv dungx bun hnaangx ninh nyanc.”
11Yie mbuo hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc yie mbuo haiz mienh gorngv, yiem meih mbuo naaic maaih deix mienh lueic haic, maiv zoux gong. Kungx mingh la'nyauv mienh zoux nyei sic hnangv. 12Yie mbuo dengv Ziouv Yesu Giduc nyei mbuox hatc naaiv nyungc mienh yaac kuinx ninh mbuo oix zuqc zoux suonc nyei, jienh zoux gong weic yungz ganh nyei maengc.
13Gorx-youz aac, meih mbuo zoux kuv sic, maiv dungx hnyouv namx. 14Se gorngv yiem meih mbuo naaic haaix dauh maiv muangx yie mbuo fiev naaiv zeiv fienx nyei waac, oix zuqc jangx jienv ninh, yaac maiv dungx caux ninh jiu tong weic bun ninh nyaiv. 15Mv baac maiv dungx funx ninh zoux win-wangv. Daaux nzuonx oix zuqc kuinx ninh hnangv kuinx gorx-youz nor.

Setv Mueiz Waac

16Tov ceix baengh orn nyei Ziouv ganh zanc-zanc yiem nyungc-nyungc jauv ceix baengh orn bun meih mbuo. Tov Ziouv caux meih mbuo zuangx mienh yiem.
17Yie ganh nanv batv fiev naaiv deix waac, “Yie, Baulo, jangx taux meih mbuo.” Yie fiev nyei zeiv-zeiv fienx maaih naaiv deix waac zoux jangx-hoc. Yie ganh nyei nzaangc-waeqc yaac hnangv naaiv nor fiev.
18Tov Ziouv Yesu Giduc ceix en bun meih mbuo zuangx mienh.