3

Tơlơi Rơkâo Kơ Tơlơi Iâu Laĭ

1Hơnăl tuč, Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, rơkâo iâu laĭ kơ ƀing gơmơi kiăng kơ boh hiăp Khua Yang dưi pơlar hyu tañ laih anŭn arăng pơpŭ pơyom, kar hăng boh hiăp anŭn dŏ amăng ƀing gih laih. 2Laih anŭn ƀing gơmơi rơkâo kơ ƀing gih iâu laĭ brơi bĕ kiăng kơ ƀing gơmơi dưi tơklaih hĭ mơ̆ng ƀing mơnuih sat ƀai hăng soh sat, yuakơ ƀu djơ̆ ôh rĭm čô hơmâo tơlơi đaŏ kơnang soh sel. 3Samơ̆ Khua Yang jing tŏng ten laih anŭn Ñu či pơkơtang brơi hăng pơgang brơi kơ ƀing gih mơ̆ng pô sat ƀai. 4Ƀing gơmơi hơmâo tơlơi kơnang kơjăp amăng Khua Yang kơ tơlơi ƀing gih hlak ngă bruă laih anŭn ăt či tŏ tui ngă hơdôm mơta bruă ƀing gơmơi pơđar. 5Rơkâo kơ Khua Yang kơčrâo brơi jua pơmĭn gih amăng tơlơi khăp Ơi Adai laih anŭn amăng tơlơi gir run Krist yơh.

Tơlơi Khŏm Mă Bruă

6Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, amăng anăn Khua Yang Yêsu Krist, ƀing gơmơi pơtă kơ ƀing gih kiăng kơ dŏ ataih mơ̆ng ƀing ayŏng adơi hơmâo tơlơi hơdip alah laih anŭn ƀu hơdip hơdơ̆ng tui ôh khul tơlơi pơtô pơhrăm ƀing gih tŭ mă laih mơ̆ng ƀing gơmơi. 7Gih pô thâo laih kơ tơlơi hiư̆m ƀing gih năng hla tui tơlơi pơhơmutu hiam gơmơi yuakơ ƀing gơmơi ƀu hơdip alah ôh tơdang ƀing gơmơi dŏ hăng ƀing gih, 8laih anŭn ƀing gơmơi kŏn ƀơ̆ng gơnam ƀơ̆ng hlơi pô ƀu hơmâo kla lơi. Kơđai glaĭ, ƀing gơmơi mă bruă hrơi mlam, gleh glan tơnap tap kiăng kơ ƀing gơmơi ƀu jing hĭ tơlơi kơtraŏ kơ hlơi pô amăng ƀing gih ôh. 9Ƀing gơmơi ngă tui anŭn ƀu djơ̆ yuakơ ƀing gơmơi ƀu hơmâo tơlơi dưi găl tŭ mă kơ tơlơi djru kar hăng anŭn ôh, samơ̆ kiăng kơ pơjing gơmơi pô jing sa tơlơi pơhơmutu hiam kơ ƀing gih hla tui ƀing gơmơi yơh. 10Yuakơ wơ̆t tơdang ƀing gơmơi dŏ hrŏm hăng ƀing gih, ƀing gơmơi ăt pơtă laih kơ ƀing gih tơlơi hơnơ̆ng pơkă anai, “Hlơi pô ƀu kiăng mă bruă ôh, ñu anŭn ƀu dưi ƀơ̆ng huă ôh.”
11Yuakơ ƀing gơmơi hơmư̆ kơ tơlơi đơđa amăng ƀing gih jing ƀing alah mă bruă. Ƀing gơñu ƀu bŏ hrŏ ôh. Ƀing gơñu kơnơ̆ng hyu pơhuăl hyu pơrŭng bruă arăng pơkŏn đôč. 12Bơ kơ ƀing mơnuih kar hăng anŭn, ƀing gơmơi pơđar hăng pơtrŭt amăng Khua Yang Yêsu Krist kiăng kơ hơdip djơ̆ hơnơ̆ng laih anŭn mă bruă čem rong gơñu pô yơh. 13Samơ̆ bơ kơ ƀing gih, Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, anăm ƀing gih tơdu rơmơ̆n ôh kơ tơlơi bruă ngă jing djơ̆ hiam.
14Tơdah hlơi pô ƀu gưt tui ôh tơlơi ƀing gơmơi kơčrâo brơi amăng hră anai, brơi kơ ƀing gih pơmĭn kơ ñu bĕ. Anăm pơgop pơlir hrŏm hăng ñu ôh kiăng kơ ñu dưi mưn tơlơi mlâo mlañ. 15Anăm yap kơ ñu jing rŏh ayăt ôh, samơ̆ pơkơđiăng bĕ kơ ñu kar hăng pơkơđiăng kơ ayŏng adơi.

Hơdôm Tơlơi Pơhiăp Kơkuh Yom Hơjăn

16Rơkâo kơ Khua Yang rơnŭk rơno̱m Ñu pô pha brơi kơ ƀing gih tơlơi rơnŭk rơno̱m tŏ tui nanao amăng djŏp hơdră jơlan. Rơkâo kơ Khua Yang dŏ hrŏm hăng abih bang ƀing gih.
17Kâo, jing Paul, čih tơlơi pơhiăp kơkuh anai hăng tơngan kâo pô, jing gru kơnăl amăng abih bang hră kâo juăt čih. Anŭn yơh hiư̆m kâo čih.
18Rơkâo kơ tơlơi khăp pap Khua Yang Yêsu Krist ta dŏ hrŏm hăng abih bang ƀing gih.