Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ding kơna pơjao Paul
Ƀing mă tŭ: Timothe jing ding kơna Paul; Timothe hlak mă bruă amăng plei Ephesos
Hrơi čih: Kơplăh wăh amăng thŭn 66 hăng thŭn 67 Tơdơi Kơ Krist
Atŭt akŏ: Anăp nao pơ tơlơi djai jĕ či truh, Paul pơtrŭt Timothe tŏ tui ngă tơlơi bruă laih anŭn răng wai tŏng ten tơlơi pơthâo hiam.

Sŏp hră tal dua Paul mơit kơ Timothe hơmâo lu tơlơi djru pơmĭn ñu pô kơ Timothe, jing pô hlak ai mă bruă hrŏm laih anŭn djru kơ Paul. Akŏ hrăm phŭn jing tơlơi dŏ gir run yơh. Paul pơtrŭt pơđu̱r Timothe kiăng kơ tŏ tui ngă gơ̆ng jơlan tŏng ten kơ tơlơi bruă Yang Yêsu Krist kơ ƀing arăng, kiăng kơ djă̱ pioh tơlơi pơtô kơ Tơlơi Pơthâo Hiam hăng Tơlơi Pơgop Hơđăp djơ̆ sĭt, laih anŭn kiăng kơ ngă bruă jao ñu pô jing nai pơtô hăng pô hyu pơlar, wơ̆t tơdah amăng abih bang amăng tơlơi tơnap tap gleh glan mơ̆ng ƀing mơnuih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu.
 Paul ăt pơkơđiăng kơ Timothe kơ tơlơi huĭ hyưt biă mă yơh kiăng kơ pơgop amăng “tơlơi pơrơjăh mlŭk mơgu hăng ƀu thâo phe pho.” Anŭn jing bruă ngă ƀu hiam klă ôh, samơ̆ kơnơ̆ng pơrăm hĭ ƀing hlơi pô hơmư̆ tui hơdôm tơlơi răm anŭn đôč yơh.
 Amăng abih bang tơlơi anŭn, Paul ăt pơhơdơr kơ Timothe kơ tơlơi hơdip ñu pô wơ̆t hăng tơlơi đaŏ ñu amăng Ơi Adai, tơlơi ư̆ añ ñu, tơlơi khăp ñu, tơlơi gir run ñu laih anŭn gleh tơnap ñu amăng tơlơi arăng kơpĭ kơpe̱t kơ ñu yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi pơthâo hlâo (1:1, 2)
Tơlơi bơni hăng tơlơi pơđĭ pran jua (1:3–2:13)
Tơlơi djru pơmĭn hăng tơlơi pơkơđiăng (2:14–4:5)
Anih hơdip Paul pô (4:6-18)
Tơlơi klah čŭn (4:19-22)