Giới Thiệu

 Thư thứ hai của Phao-lô gởi cho Ti-mô-thê bao gồm phần lớn là những lời cố vấn cho một người đồng lao và phụ tá trẻ. Điều khuyên răn chính là phải kiên trì. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê phải trung tín truyền bá về Chúa Cứu Thế Giê-su, gìn giữ những sự dạy dỗ trung thực của Phúc Âm và của Kinh Thánh Cựu Ước, thi hành tất cả những trách nhiệm của một giáo sư và nhà truyền giáo dù gặp chống đối và bách hại.
 Phao-lô khuyên Ti-mô-thê phải tránh những vấn đề tranh luận viễn vông, ngu dại, không ích lợi gì nhưng chỉ có hại cho những người nghe.
 Phao-lô cũng khuyên Ti-mô-thê noi theo gương và đời sống của ông trong mọi sự như giữ vững đức tin, lòng yêu thương, và kiên trì chịu khổ dù bị bách hại.

Bố Cục

1. Giới thiệu 1:1-2
2. Ca ngợi và khuyên răn 1:3–2:13
3. Khuyến khích và cảnh cáo 2:14–4:5
4. Hoàn cảnh của Phao-lô 4:6-18
5. Kết luận 4:19-22