2

Yexu tug tub rog kws zoo

1Vem le nuav, kuv tug tub, ca le muaj zug huv txujkev hlub kws muaj huv Yexu Kheto, 2hab ca le muab tej lug kws koj tau nov kuv qha taab meeg ntau tug timkhawv cob rua cov tuabneeg ncaaj nceeg kws muaj peevxwm qha tau lwm tug qha moog. 3Ca le koom nrug peb raug txom nyem yaam le Yexu Kheto tug tub rog kws zoo. 4Tsw muaj ib tug kws ua tub rog yuav ntswg txug tej pejxeem le num vem nwg yeej xaav ua kuas hum tug thawj rog lub sab. 5Hab tug kws sws tw dha yog nwg tsw dha lawv le kevcai nwg yeej yuav tsw tau tshaav ntuj. 6Tug kws swv zug ua teb tswm nyog yog thawj tug kws tau qoob loos. 7Ca le tshuaj saib tej kws kuv has vem tug Tswv yuav pub koj nkaag sab txhua yaam.
8Ca le ncu txug Yexu Kheto. Nwg raug tsaa caj sawv huv qhov tuag rov lug, hab nwg yog Tavi caaj ceg, lawv le txuj xuv zoo kws kuv qha. 9Vem txuj xuv zoo nuav kuv txhad raug txom nyem hab raug saw hlau khi yaam le tug tuabneeg phem. Tassws muab saw hlau khi Vaajtswv txujlug tsw tau. 10Vem le nuav kuv txhad tiv thev txhua yaam vem yog saib rua cov kws xaiv ca lawd, sub puab txhad tau txais txujkev dim huv Yexu Kheto hab tau koob meej ci ntsaa ab moog ib txhws. 11Tej lug nuav tso sab tau, has tas,
  Yog peb nrug nwg tuag lawm,
   peb kuj yuav nrug nwg muaj txujsa.
  12Yog peb tiv thev,
   peb kuj yuav tau nrug nwg kaav,
  yog peb tsw leeg yuav nwg,
   nwg yeej yuav tsw leeg yuav peb hab.
  13Yog peb tsw muaj sab xwb rua
   nwg, nwg tseed ua ncaaj rua peb,
  tsua qhov nwg yuav tso qhov kws
   nwg yog Vaajtswv tseg tsw tau le.

Tug tub zug kws Vaajtswv txaus sab

14Ca le qha puab ncu txug tej nuav hab nkaw lug rua puab taab meeg tug Tswv kuas puab tsw xob sws caam txug tej nyuas lu lug. Qhov hov tsw muaj qaabhau hab ua rua cov kws noog puam tsuaj. 15Ca le swv zug ua kuas Vaajtswv pum tas koj yog ib tug kws hum nwg sab, yog ib tug tub zug kws tsw txaaj muag hab qha Vaajtswv txujlug tseeb raug cai. 16Ca le zos tej lug tsw muaj qaabhau kws saib tsw taug Vaajtswv vem tej lug hov yuav ua rua tuabneeg tso Vaajtswv tseg zuj zug, 17hab puab tej lug yuav fuam daav zuj zug yaam le lub kav txhaab qawj. Huv puab cov hov muaj Himene‑a hab Filetha 18kws tub yuam kev ntawm txujkev tseeb lawm vem ob tug qha has tas qhov kws caj sawv huv qhov tuag rov lug tub dhau taag lawm. Ob tug rhuav qee leej txujkev ntseeg lawm. 19Tassws tej taw kws Vaajtswv tag ruaj khov tseed nyob hab nas hom thawj has le nuav tas, “Tug Tswv paub cov kws yog nwg le tuabneeg,” hab “Ca txhua tug kws tuav tug Tswv lub npe tso kev txhum tseg.”
20Ib lub tsev luj tsw yog muaj tej taig nyaj taig kub xwb tseed muaj taig ntoo taig aav hab, qee yaam yog swv rua qhov zoo qee yaam yog swv rua qhov tsw zoo. 21Yog leejtwg ntxuav tej kev phem ntawm nwg tug kheej lawm nwg yuav yog tej twj taig kws swv rua qhov zoo, kws tub ntxuav kuas dawb huv lawm hab tug tswv tsev swv muaj qaabhau, hab npaaj txhwj rua txhua yaam num zoo. 22Vem le nuav ca le tswv ntawm tej kev phem kws cov hluas ntshaw hab nrug cov kws muaj lub sab dawb paug tuav tug Tswv lub npe, ca le nrhav txujkev ncaaj nceeg, kev ntseeg, kev hlub hab kev sws hum xeeb. 23Tsw xob moog thaab txug tej kev sws caam kws ruag hab tsw muaj qaabhau. Koj yeej paub tas tej ntawd ua kuas muaj kev sws caav sws tshe xwb. 24Tug Tswv tug tub qhe yuav tsum yog tug kws tsw nyam sws caav sws tshe, muaj lub sab hlub txhua tug, mob sab qhuab qha hab ua lub sab ntev thev, 25ua sab mog sab muas qha cov kws tawm tsaam nwg. Tej zag Vaajtswv yuav pub puab ntxeev dua sab lug paub txujkev tseeb, 26hab dim Ntxwg Nyoog lub vuj hlua, yog tug kws cuab nteg puab kuas ua lawv le nwg lub sab nyam.