2

Yexus Khetos tus Tubrog uas Ncaj Ncees

1Kuv tus tub, koj yuav tsum cia siab rau Vajtswv txoj koob hmoov uas Vajtswv pub rau peb cov uas nrog Yexus Khetos sib raug zoo. 2Koj yuav tsum muab tej lus uas koj thiab muaj ntau leej hnov kuv qhia lawm qhia rau cov neeg uas koj cia siab tau hais tias lawv yuav txawj qhia tej ntawd rau lwm tus.
3Koj yuav tsum nyiaj kev txomnyem, rau qhov koj yog Yexus Khetos tus tubrog uas ncaj ncees. 4Rau qhov tus tubrog uas tabtom mus ntaus rog, nws yeej ua raws li nws tus thawj tubrog lub siab nyiam xwb, nws yuav tsis mus ua liaj ua teb thiab ua lag ua luam ib zaug li. 5Tus uas sib tw khiav yog nws tsis ua raws li kevcai khiav, nws yuav tsis tau nqi zog. 6Tus ua teb uas rau siab ntso ua, nws yuav xub tau noj tej qoobloo uas nws sau tau. 7Tej lus uas kuv hais no koj yuav tsum muab ua tib zoo xav, Vajtswv yuav pab kom koj totaub txhua lo huv tibsi.
8Koj yuav tsum nco ntsoov Yexus Khetos tus uas yog Daviv tus xeebntxwv uas Vajtswv tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm raws li Txojmoo Zoo uas kuv qhia. 9Twb yog vim kuv qhia Txojmoo Zoo, kuv thiaj raug kev tsimtxom thiab raug luag muab saw hlau khi ib yam li kuv yog tus neeg ua phem. Txawm yog luag khi tau kuv lawm los xij, yeej tsis muaj leejtwg yuav khi tau Vajtswv Txojlus. 10Twb yog vim li ntawd, kuv thiaj ua siab ntev nyiaj ib puas tsav yam kev txomnyem, rau qhov kuv hlub cov neeg uas Vajtswv tau xaiv cia lawm, thiab xav kom lawv los ntseeg Yexus Khetos, lawv thiaj dim lawv lub txim ib yam li peb thiab lawv thiaj tau Vajtswv txoj koob hmoov thiab lub tshwjchim uas ci ntsa iab mus ibtxhis. 11Muaj ib lo lus tseeb uas hais tias,
  “Yog peb nrog nws tuag lawm, peb
   yuav tau nrog nws sawv hauv qhov tuag rov qab los.
  12Yog peb ua taus siab ntev, peb yuav tau nrog nws kav.
  Yog peb tso nws tseg, nws yeej yuav tso peb tseg thiab.”
  13Txawm yog peb tsis ua ncaj los nws tseem ua ncaj,
   rau qhov nws tsis rov dag nws ib zaug li.

Tus Tubtxib uas Ua Haum Vajtswv Siab

14Koj yuav tsum qhia zaj no rau cov ntseeg thiab ntuas lawv kom lawv tsis txhob sib cav sib ceg txog tej nyuag lus uas sawvdaws hais; tej ntawd tsis muaj qabhau dabtsi. Tej lus sib cav sib ceg ntawd yuav ua rau cov neeg uas mloog yuam kev xwb. 15Koj yuav tsum xyaum ua koj lub neej kom haum Vajtswv siab thiab muab siab rau ua koj tes haujlwm tiag tiag, koj thiaj yuav tsis txajmuag. Thiab koj yuav tsum qhia raws li Vajtswv Txojlus. 16Koj tsis txhob ua li cov neeg uas niaj hnub hais ua dog ua dig, tej ntawd tsis muaj qabhau dabtsi, tsuas muaj yuav ua rau sawvdaws tso Vajtswv tseg zuj zus xwb. 17Tej lus uas lawv hais ntawd yuav huam loj ib yam li lub qhov txhab uas qawj tob zuj zus. Cov xibhwb uas hais tej lus ntawd yog Himena-us thiab yog Filetus nkawd. 18Nkawd qhia tsis raws li Vajtswv Txojlus. Nkawd qhia hais tias cov ntseeg twb sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm. Nkawd qhia li ntawd ua rau cov ntseeg qee leej tsis muab siab rau ntseeg lawm. 19Tiamsis tus ncej uas Vajtswv muab txhos cia lawm yeej nyob khov kho. Muaj lus sau cia rau ntawm tus ncej ntawd hais tias, “Vajtswv yeej paub txhua tus uas yog Vajtswv menyuam,” thiab hais tias, “Tus uas hais tias nws yog Vajtswv menyuam, tus ntawd yuav tsum tso nws tej kev txhaum tseg.”
20Nyob hauv cov neeg uas npluanuj tej tsev muaj tais nyiaj tais kub thiab tais zeb tais av. Tej tais nyiaj tais kub, lawv muab los siv thaum muaj qhua tuaj, tiamsis thaum tsis muaj qhua tuaj lawv siv tej tais zeb tais av xwb. 21Yog leejtwg tso nws tej kev phem kev qias huv tibsi tseg, Vajtswv yuav muab ib txoj haujlwm tseemceeb rau nws ua, rau qhov nws zoo siab muab nws lub siab thiab lub cev huv tibsi rau Vajtswv kav thiab tos ntsoov saib Vajtswv yuav txib nws mus ua txoj haujlwm twg. 22Koj tsis txhob ua siab heev ib yam li cov hluas ibtxwm ua. Koj yuav tsum ua neeg ncaj ncees thiab muab siab rau ntseeg, hlub lwm tus thiab nrog sawvdaws sib raug zoo. Koj yuav tsum ua zoo li cov neeg uas ua haum Vajtswv siab ua. Lawv yog cov uas niaj hnub thov Vajtswv pab lawv. 23Koj tsis txhob ua li cov neeg uas niaj hnub hais tej zaj uas tsis muaj hauvpaus hauvntsis, rau qhov koj twb paub lawm hais tias tej ntawd yuav ua rau sawvdaws muaj lus sib cav sib ceg xwb. 24Tus uas ua Vajtswv tus tubtxib yuav tsum tsis txhob nrog luag sib cav sib ceg, nws yuav tsum hlub txhua tus, muab siab rau qhia, ua siab ntev, 25thiab ua tib zoo ntuas cov uas thuam nws. Yog nws ua li ntawd, tej zaum Vajtswv yuav pub kom cov neeg ntawd muaj sijhawm tso lawv tej kev txhaum tseg thiab ua raws li Vajtswv Txojlus. 26Thiab lawv yuav nco dheev hais tias lawv twb mag dab Ntxwgnyoog lub vojhlua lawm, thiab dab Ntxwgnyoog pheej yuam kom lawv ua raws li dab Ntxwgnyoog lub siab. Thaum lawv nco li ntawd, lawv yuav khiav dim.