4

1Kuv nkaw lug rua koj taab meeg Vaajtswv hab Yexu Kheto kws yuav txav txem rua cov tuabneeg caj hab cov tuabneeg tuag, hab kuv ntuag koj vem qhov kws nwg yuav tshwm lug hab nwg lub tebchaws yuav lug, 2ca le tshaaj tawm Vaajtswv txujlug, hab kub sab qha rua thaus muaj swjhawm hab tsw muaj, ca le yum kuas lug ntseeg, qhuab ntuag hab txhawb lub sab, ua sab ntev hab ua tuab zoo qhuab qha. 3Tsua qhov yuav txug lub swjhawm kws tuabneeg thev tsw taug noog tej lug qha kws tseeb lawm, puab yuav sau zog cov xwbfwb kuas qha lawv le puab lub sab nyam hab lawv le puab lub qhov ntsej xaav noog, 4puab yuav tseg tsw noog txuj tseeb hab tig moog noog tej lug nruag. 5Koj ca le tswj koj lub sab txhua yaam, ca le thev tej kev txom nyem, ua teg num kws qha txuj xuv zoo hab ua koj teg num kuas tav huvsw.
6Tsua qhov kuv tub yuav raug muab laub xyeem hab txug swjhawm kws kuv yuav ncaim moog. 7Kuv tub tawm tsaam zoo heev lawm, kuv tub dha txug tom kawg lawm, kuv tub tuav txujkev ntseeg ca lawm. 8Txwj nuav moog tub muab lub mom kub kws yog txujkev ncaaj nceeg khaws ca rua kuv. Tug Tswv kws tu plaub ncaaj nceeg yuav muab pub rua kuv rua nub ntawd, hab tsw yog pub rua kuv tuab leeg xwb tassws yuav pub rua txhua tug kws tog ntsoov qhov kws tug Tswv tshwm lug.

Povlauj qha Timaute

9Koj ca le swv zug tuaj cuag kuv sai sai. 10Tsua qhov Ntema moog nyam kev nplajteb hab tso kuv tseg moog rua lub moos Thexalaunika lawm. Khexakhe moog rua lub xeev Kalatia hab Titau moog rua lub xeev Ntamatia. 11Luka tuab leeg nrug kuv nyob xwb. Ca le moog coj Malakau nrug koj tuaj hab, tsua qhov nwg muaj qaabhau rua kuv teg num. 12Kuv tub khaiv Thikhika moog rua lub moos Efexau lawm. 13Thaus koj tuaj, ca le coj kuv lub tsho ntev kws kuv tseg rua Khapa huv lub moos Rhau‑a tuaj hab coj tej phoo ntawv hab qhov cheem tsum yog coj tej tsag ntawv tuaj. 14Alexaantaw tug Kws ntaus tooj lab ua phem rua kuv ntau heev. Tug Tswv yuav pauj rua nwg lawv le tej kws nwg tau ua. 15Koj ca le ceev faaj nwg tuab zoo vem nwg tawm tsaam tej lug kws peb qha heev kawg le.
16Thawj zag kws kuv has daws kuv tshaaj plaub tsw muaj ib tug tuaj kuv tog hlo le, puab txhua tug tso kuv tseg. Thov tsw xob suav puab tej kev txhum. 17Tassws tug Tswv nrug nraim kuv hab pub zug sub kuv txhad pav tau txuj xuv zoo taag nrho huvsw sub lwm haiv tuabneeg suavdawg txhad tau nov. Hab kuv dim huv tsuv ntxhuav lub qhov ncauj. 18Tug Tswv yuav cawm kuv dim txhua yaam kev phem hab yuav cawm kuv dim lug nyob huv nwg lub tebchaws sau ntuj ceeb tsheej. Thov kuas nwg tau koob meej ci ntsaa ab moog ib txhws tsw kawg. Amee.

Tej lug xob thaus kawg

19Thov has lug ncu txug Plixakha hab Akhila hab Aunexifaula tsev tuabneeg. 20Elata tseed nyob huv lub moos Khaulee. Kuv tseg Rhaufima kws muaj mob rua huv lub moos Miletha. 21Thov koj swv zug tuaj kuas txug ua ntej lub caij ntuj no. Yunpula, Puntee, Lina hab Khauntia hab cov kwvtij suavdawg has lug ncu txug tuaj rua koj.
22Thov tug Tswv nrug nraim koj tug ntsuj plig. Thov Vaajtswv txujkev hlub nrug nraim mej.