4

1Ti anăp Aê Diê leh anăn ti anăp Krist Yêsu, Pô srăng phat kđi phung hdĭp leh anăn phung djiê, leh anăn kyua klei ñu srăng lŏ bi êdah leh anăn kyua ƀuôn ala mtao ñu, kâo mtă kơ ih snei: 2mtô klei Aê Diê blŭ, brei ih gĭr thâodah mông găl amâodah amâo găl ôh, mblang bi klă, ƀuah, mđĭ ai, đăm kƀah ôh klei gĭr leh anăn klei mtô. 3Kyuadah sa ênuk srăng truh hlăk anăn arăng amâo lŏ čiăng hmư̆ ôh klei mtô sĭt, ƀiădah kyua diñu čiăng hmư̆ klei mơak diñu srăng ruah phung khua pô mtô tui si diñu pô khăp. 4Diñu srăng hngah hmư̆ klei sĭt nik leh anăn wir tui hlue klei yăl dliê đưm amâo sĭt ôh. 5Ƀiădah bi kơ ih, brei ih jing djŏ hnơ̆ng hlăm jih jang mnơ̆ng, gĭr tŭ klei knap mñai, mă bruă sa čô hiu hưn klei mrâo mrang jăk, bi leh klă bruă ih.
6Kyuadah kâo dơ̆ng giăm jing mnơ̆ng arăng ngă yang tuh; giăm truh leh hruê kâo djiê. 7Kâo bi blah leh klei bi blah jăk, anôk kâo êran tuč leh, kâo djă pioh leh klei đăo. 8Mơ̆ng anei kơ anăp mâo đuôn mtao klei kpă ênô pioh leh kơ kâo. Khua Yang, khua phat kđi kpă, srăng brei đuôn anăn kơ kâo hlăm Hruê anăn, leh anăn amâo djŏ knŏng kơ kâo ôh, ƀiădah msĕ mơh wăt kơ jih jang phung khăp leh kơ klei ñu srăng lŏ hriê.
9Gĭr hriê bĕ kơ kâo bi djăl. 10 Kyuadah klei ñu khăp kơ lăn ala anei, Y-Dêmas lui kâo leh, đuĕ nao leh kơ ƀuôn Têsalônik. Y-Krêsen nao leh kơ čar Galati, Y-Tit nao leh kơ čar Dalmati, 11 knŏng hjăn Y-Luk dôk mbĭt hŏng kâo. Jak Y-Markôs leh anăn atăt ba gơ̆ mbĭt hŏng ih, kyuadah gơ̆ jing yuôm snăk đru bruă kâo. 12 Kâo tiŏ nao leh Y-Tisik kơ ƀuôn Êphêsô. 13 Tơdah ih srăng hriê, djă ba ao kpal kâo lui leh hlăm sang Y-Karpus ti ƀuôn Trôas, leh anăn djă ba msĕ mơh wăt jih jang hdruôm hră, boh nik nak hdruôm hră klĭt. 14 Y-Aleksanđơr, mnuih tia kông, ngă leh lu klei jhat kơ kâo. Khua Yang srăng lŏ bi wĭt kơ ñu tui si klei ñu ngă. 15Brei ih pô răng kơ ñu msĕ mơh, kyuadah ñu bi kdơ̆ng ktang snăk hŏng klei drei mtô. 16Hlăm klei kâo mgang kâo pô tal êlâo amâo mâo pô dôk tĭng kơ kâo ôh; jih jang lui kâo leh. Akâo kơ Khua Yang đăm yap klei anăn kơ diñu ôh. 17Ƀiădah Khua Yang dôk mbĭt hŏng kâo leh anăn bi ktang kâo leh, čiăng kâo dưi mtô klei blŭ bi ênŭm, čiăng kơ jih jang phung tue dưi hmư̆. Snăn kâo tlaih leh mơ̆ng ƀăng êgei êmông gu. 18Khua Yang srăng dŏng kâo mơ̆ng djăp mta klei jhat leh anăn pioh kâo kơ ƀuôn ala mtao ñu hlăm adiê. Pioh kơ ñu klei guh kơang hlăm jih jang ênuk. Amen.

Klei Čhưn

19 Čhưn bĕ hŏng H'Prisil leh anăn Y-Akilas, leh anăn găp djuê Y-Ônêsiphôr. 20 Y-Êrast ăt dôk ti ƀuôn Kôrantô, leh anăn kâo lui Y-Trôphim dôk ruă ti ƀuôn Milê. 21Brei ih gĭr hriê êlâo yan puih. Y-Ôbulus, Y-Puden, Y-Linus, Y-Klôdia, leh anăn jih jang phung ayŏng adei mơĭt klei čhưn kơ ih.
22Akâo kơ Khua Yang dôk mbĭt hŏng mngăt ih. Brei klei pap dôk mbĭt hŏng diih.