Klei Hưn Mdah

Hdruôm Hră Tal Dua Bruă Mtao lŏ čih klei yăl dliê kơ dua ƀuôn ala mtao phung Israel. Hdruôm hră mbha mâo dua kdrêč snei: (1) Klei yăl dliê kơ dua ƀuôn ala mtao Israel mơ̆ng krah ênuk tal IX Êlâo kơ Krist truh kơ klei bi rai ƀuôn Samari leh anăn klei mjưh ƀuôn ala mtao tĭng nah Dưr hlăm thŭn 722 Êlâo kơ Krist; (2) Klei yăl dliê kơ ƀuôn ala mtao Yuđa mơ̆ng hruê ƀuôn ala mtao Israel dlưh rai truh kơ klei jing hlŭn mnă leh anăn klei Y-Nebukatnesar bi rai ƀuôn Yêrusalem hlăm thŭn 586 Êlâo kơ Krist. Hdruôm hră II Bruă Mtao klei Y-Ghêđalia mjưh jing khua prŏng Yuđa dôk ti gŭ klei kiă kriê klei dưi phung Ƀaƀilôn, leh anăn klei phưi mtao Y-Jêhôyakim phung Yuđa kbiă jing mnă mơ̆ng čar Ƀaƀilôn.
 Jih klei truh anei kyua klei phung mtao leh anăn phung ƀuôn sang Israel wăt phung Yuđa amâo mâo gưt asăp. Klei bi rai ƀuôn Yêrusalem leh anăn klei phung Yuđa jing hlŭn mnă jing sa klei yăl dliê prŏng djŏ kơ phung Israel.
 Phung khua pô hưn êlâo êdah klă hĭn hlăm II Bruă Mtao jing Y-Êlisê, pô lŏ čuê khua pô hưn êlâo Y-Êli.

Jar

Ƀuôn ala mtao bi kah mbha (1:1–17:41)
Khua pô hưn êlâo Y-Êlisê (1:1–8:15)
Phung mtao Yuđa leh anăn Israel (8:16–17:4)
Klei bi rai ƀuôn Samari (17:5-41)
Ƀuôn ala mtao Yuđa (18:1–25:30)
Mơ̆ng mtao Y-Hêsêkia truh kơ mtao Y-Jôsia (18:1–21:26)
Ênuk mtao Y-Jôsia (22:1–23:30)
Phung mtao Yuđa knhal tuč (23:31–24:20)
Klei rai ƀuôn Yêrusalem (25:1-30)