10

Ahaj Cov Xeebntxwv Raug Tua Tuag

1Vajntxwv Ahaj muaj xya caum leej tub xeebntxwv nyob hauv lub nroog Xamalis. Yehus sau ib tsab ntawv thiab muab theej xa mus rau cov nomtswv, cov thawj uas coj cov pejxeem thiab cov uas saib Ahaj cov tub xeebntxwv hauv lub nroog. Cov lus hauv tsab ntawv hais li no: 2“Nej cov uas saib vajntxwv cov tub xeebntxwv, nej muaj tej tsheb nees, tej nees, tej cuabyeej ua rog thiab tej nroog uas muaj ntsa yeej thaiv khov kho. Thaum nej taus txais tsab ntawv no lawm, 3nej cia li xaiv vajntxwv cov tub xeebntxwv ib tug uas tsimnyog tshaj plaws thiab tsa nws ua vajntxwv tiv thaiv nws yawgkoob tsevneeg.”
4Cov nomtswv hauv lub nroog Xamalis ntshai kawg li. Lawv hais tias, “Peb yuav ua li cas tua yeej Yehus? Txawm yog Vajntxwv Yaulas thiab Vajntxwv Ahaxiyas los twb tua tsis yeej Yehus.” 5Yog li ntawd, tus nom uas saib lub loog thiab tus nom uas saib lub nroog, cov thawjcoj thiab cov uas saib cov pejxeem thiaj xa xov mus hais rau Yehus li no: “Peb yog koj cov tubtxib, peb ua raws li koj hais. Tiamsis peb yuav tsis tsa leejtwg ua vajntxwv, thov koj ua raws li koj pom zoo.”
6Yehus sau dua ib tsab ntawv mus hais rau lawv hais tias, “Yog nej tuaj kuv tog thiab txaus siab ua raws li kuv hais, tagkis tav lub sijhawm no, nej nqa kom tau Vajntxwv Ahaj cov tub xeebntxwv cov taubhau tuaj rau kuv hauv lub nroog Yexelees no.”
 Cov nomtswv uas saib cov pejxeem hauv lub nroog Xamalis, yog cov uas tu thiab cob qhia Vajntxwv Ahaj xya caum leej tub xeebntxwv ntawd.
7Thaum cov nomtswv hauv lub nroog Xamalis tau txais Yehus tsab ntawv lawm, lawv txawm muab Ahaj xya caum leej tub xeebntxwv txiav cajdab thiab muab cov taubhau ntim rau hauv ib co tawb xa mus rau Yehus hauv lub nroog Yexelees.
8Thaum muaj neeg mus qhia rau Yehus paub hais tias, lawv coj Ahaj cov tub xeebntxwv cov taubhau tuaj txog lawm, Yehus txawm hais kom lawv coj mus tso ua ob pawg rau ntawm roojvag nroog, cia nyob ntawd mus txog hnub tom qab thaum sawv ntxov. 9Thaum sawv ntxov Yehus mus txog ntawm roojvag, nws hais rau cov neeg uas nyob ntawd hais tias, “Kuv yog tus uas ntxeev siab rau Vajntxwv Yaulas thiab muab nws tua; nej tsis yog cov uas ris lub txim ntawd. Tiamsis leejtwg yog tus uas tua cov neeg no? 10Qhov no ua qhia rau peb paub hais tias txhua yam uas tus TSWV hais txog Ahaj cov tub xeebntxwv yeej muaj tseeb tiag. Tus TSWV ua raws li nws tau hais tseg rau Eliyas uas yog nws tus cev Vajtswv lus lawm.” 11Yehus lojxov tua Ahaj cov kwvtij, cov nomtswv, cov phoojywg thiab cov povthawj uas nyob hauv lub nroog Yexelees tuag tas tsis seem ib tug li.

Ahaxiyas Cov Kwvtij Raug Tua Tuag

12Yehus tawm hauv lub nroog Yexelees mus rau hauv lub nroog Xamalis. Thaum nws mus txog ntawm qhov chaw uas hu ua “Cov Yug Yaj Lub Yeej,” 13nws ntsib cov Yudas tus Vajntxwv Ahaxiyas cov kwvtij, nws nug lawv hais tias, “Nej yog leejtwg cov neeg?”
 Lawv teb hais tias, “Peb yog Ahaxiyas cov kwvtij, peb yuav mus hawm vajntxwv cov tub xeebntxwv thiab niam Vajntxwv Yexenpees uas nyob hauv lub nroog Yexelees.”
14Ces Yehus hais rau nws cov tubrog hais tias, “Cia li ntes lawv!” Cov tubrog txawm vij kiag lawv thiab muab lawv tua tuag tas ze rau ntawm lub qhovtshij Npethes Ekes. Lawv cov ntawd muaj plaub caug ob leeg, lawv puavleej raug tua tuag tas tsis seem ib tug li.

Ahaj Cov Kwvtij uas Seem Raug Tua Tuag

15Thaum Yehus sawv kev qhov ntawd mus, nws txawm mus ntsib Yaunadas uas yog Lekhas tus tub. Yehus hais rau Yaunadas hais tias, “Koj thiab kuv puas ua tau ib lub siab tiag?”
 Yaunadas teb hais tias, “Kuv ua tau.”
 Yehus hais tias, “Wb tuav tes.” Nkawd txawm sib tuav tes, thiab Yehus rub Yaunadas rau saum tsheb nees
16thiab hais tias, “Nrog kuv mus, koj thiaj li pom hais tias, kuv yeej muab siab npuab tus TSWV tiag.” Ces nkawd txawm caij tsheb nees mus rau hauv lub nroog Xamalis. 17Thaum nkawd mus txog hauv lub nroog, Yehus txawm muab Ahaj cov kwvtij tua tuag tas tsis tseg ib tug li. Tej xwm no muaj raws li tus TSWV tau hais tseg rau Eliyas lawm.

Cov Neeg Pe Npa-as Raug Tua Tuag

18Yehus hu tagnrho cov neeg uas nyob hauv lub nroog Xamalis tuaj ua ke thiab hais rau lawv hais tias, “Vajntxwv Ahaj tsuas pe Npa-as mentsis xwb, tiamsis kuv yuav pe Npa-as heev dua ntawd thiab. 19Yehus hu cov cev Npa-as lus, cov coj Npa-as kevcai thiab cov povthawj uas teev Npa-as tagnrho tuaj sib sau ua ke. Txhua tus yuav tsum tuaj tsis zam rau leejtwg li, rau qhov kuv yuav fij khoom ntau heev rau Npa-as. Yog leejtwg tsis tuaj, kuv yuav muab tus ntawd tua povtseg.” (Qhov uas Yehus ua li ntawd, yog nws ntxias kom cov neeg uas pe Npa-as tuaj thiab muab lawv tua povtseg huv tibsi.) 20Yehus hais tias, “Cia li teem ib hnub rau sawvdaws tuaj pe Npa-as!” Ces lawv txawm tshaj tawm rau sawvdaws, 21thiab Yehus xa xov mus thoob plaws lub tebchaws Yixalayees. Txhua tus uas pe Npa-as puavleej tuaj tagnrho tsis seem ib tug li. Lawv sawvdaws mus rau hauv lub tsev teev Npa-as puv nkaus sab tim no rau sab tim ub. 22Yehus hais rau tus povthawj uas saib cov tsho ntev, kom muab cov tsho los rau cov neeg uas pe Npa-as hnav. 23Tom qab ntawd, Yehus nrog Lekhas tus tub Yaunadas mus rau hauv lub tsev teev Npa-as, thiab hais rau cov neeg uas tuaj nyob hauv hais tias, “Tsuas yog pub cov neeg uas pe Npa-as tuaj rau hauv no xwb, tsis pub cov uas pehawm tus TSWV tuaj rau hauv no li.” 24Yehus thiab Yaunadas txawm mus hlawv khoom fij rau Npa-as. Yehus twb npaj tau yim caum leej tubrog nyob sab nraum zoov lub tsev teev Npa-as tos thiab hais rau lawv hais tias, “Nej yuav tsum muab cov neeg no tua kom tuag tas huv tibsi. Yog nej leej twg cia lawv cov ntawd ib tug dim, mas yuav muab nws tua theej tus uas dim lawm chaw!”
25Thaum Yehus muab khoom hlawv fij tagnrho, nws txawm hais rau cov fajxwm thiab cov tubrog hais tias, “Nej cia li mus rau hauv thiab muab lawv tua huv tibsi; tsis pub ib tug dim li!” Ces cov tubrog txawm rho ntaj thiab mus muab cov neeg ntawd tua tuag tas rau hauv tsev thiab muab luag pov rau sab nraud. Ces lawv txawm mus rau chav hauv plawv lub tsev teev Npa-as, 26muab tej ncej zeb Npa-as nqa tawm rau sab nraud thiab muab hlawv. 27Lawv muab tej ncej zeb Npa-as thiab lub tsev teev Npa-as rhuav puastsuaj tas, ua chaw rau neeg mus tawm rooj los txog niaj hnub no.
28Yehus ua li ntawd thiaj tshem tau cov neeg uas pe Npa-as hauv lub tebchaws Yixalayees tawm mus. 29Tiamsis Yehus tseem ua txhaum ib yam li Vajntxwv Yelaunpau-as uas yog Nenpas tus tub ua thiab. Nws coj cov Yixalayees mus pe ob tus mlom menyuam nyuj uas Yelaunpau-as muab kub nchuav rau hauv lub nroog Npethees thiab hauv lub nroog Das. 30Tus TSWV hais rau Yehus hais tias, “Koj tau ua rau Ahaj cov tub xeebntxwv raws li kuv kom koj ua lawm. Yog li ntawd, kuv coglus rau koj hais tias koj cov xeebntxwv yuav tau ua vajntxwv kav cov Yixalayees mus txog plaub tiam.” 31Tiamsis Yehus tsis ua raws li tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv txoj kevcai kom kawg siab kawg ntsws; nws ua ib yam li Yelaunpau-as ua, nws thiaj coj cov Yixalayees mus ua txhaum.

Yehus Tuag

32Txij thaum ntawd los tus TSWV txawm ua rau cov Yixalayees lub tebchaws nqaim zuj zus. Vajntxwv Haxayees uas kav lub tebchaws Xilias tuaj txeeb tau cov Yixalayees lub tebchaws tagnrho, 33txij ntua ntawm tus Dej Yauladees sab hnubtuaj mus rau sab qabteb, ti nkaus rau ntawm lub nroog Alu-es ntawm tus Dej Alenoos, tagnrho cheebtsam Nkile-as thiab Npasas uas yog xeem Khas, xeem Lunpees thiab xeem Manaxes sab hnubtuaj nyob huv tibsi.
34Dua li lwm yam uas Yehus ua thiab tej uas nws muaj peevxwm ua tau, puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yixalayees cov Vajntxwv lub neeg lawm. 35Yehus tuag thiab luag muab nws faus rau hauv lub nroog Xamalis, thiab nws tus tub Yehau-ahas ua vajntxwv hloov nws chaw. 36Yehus ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees, thiab nws nyob hauv lub nroog Xamalis kav tau nees nkaum yim xyoo.