11

HʼAthalyah Jing Hơbia Pơtao Lŏn Čar Yudah

(2 Hră Ruai 22:10–23:15)

1Tơdang HʼAthalyah jing amĭ pơtao Ahazyah ƀuh ană đah rơkơi ñu djai laih, ñu čơdơ̆ng pơdjai hĭ abih bang sang anŏ pơtao yơh. 2Samơ̆ HʼYêhôseba, jing ană đah kơmơi pơtao Yehôram laih anŭn jing amai Ahazyah, mă pơđuaĭ hĭ hơgŏm Yôas ană đah rơkơi Ahazyah mơ̆ng ƀing ană pơtao, jing ƀing HʼAthalyah jĕ či pơdjai hĭ. Ñu ba nao gơ̆ wơ̆t hăng pô čem rong gơ̆ pơ sa boh anih pĭt kiăng kơ pơdŏp hĭ gơ̆ mơ̆ng yă gơ̆, HʼAthalyah kiăng kơ gơ̆ hoaĭ djai ôh. 3Tui anŭn, Yôas ăt hơdip pơdŏp ƀơi sang yang Yahweh hrŏm hăng pô čem rong ñu amăng năm thŭn tơdang HʼAthalyah git gai wai lăng lŏn čar Yudah.
4Amăng thŭn tal tơjuh rơnŭk HʼAthalyah git gai, khua ngă yang Yehôyada brơi arăng iâu rai ƀing khua git gai tơhan rơtuh, jing ƀing gak wai pơtao, ăt jing ƀing Kar mơ̆n, wơ̆t hăng ƀing khua git gai tơhan gak sang pơtao laih anŭn ba rai ƀing gơ̆ pơ sang yang Yahweh. Ñu pơkô̆ pơjing sa tơlơi pơgop hăng ƀing khua anŭn laih anŭn brơi ƀing gơ̆ ƀuăn rơ̆ng ƀơi sang yang Yahweh. Giŏng anŭn, ñu pơrơđah ană đah rơkơi pơtao kơ ƀing gơ̆ yơh. 5Ñu pơđar kơ ƀing gơ̆ tui anai, “Anai yơh tơlơi ƀing gih khŏm ngă, jing klâo tơpul amăng ƀing gih či mă bruă ƀơi hrơi Saƀat tui anai: Tơpul tal sa amăng ƀing gih khŏm gak wai sang pơtao; 6tơpul tal dua ƀơi amăng ja̱ng Sur, laih anŭn tơpul tal klâo dŏ gah rŏng kơ ƀing gak pơkŏn kiăng kơ gak wai sang yang. 7Dua tơpul amăng ƀing gih, jing ƀing ƀu hơmâo bruă jao ôh amăng hrơi Saƀat, abih bang gơñu khŏm gak wai sang yang brơi kơ pơtao yơh. 8Rĭm čô amăng ƀing gih djă̱ bĕ gơnam pơblah amăng tơngan laih anŭn pơdŏ bĕ gih pô jum dar pơtao. Tơdah hơmâo hlơi pô kiăng mŭt amăng anih ƀing gih dŏ, pơdjai hĭ bĕ pô anŭn. Pơ anih pă pơtao nao, ƀing gih khŏm dŏ jĕ pơtao pơ anih anŭn yơh.”
9Ƀing khua git gai khul tơpul ling tơhan rơtuh ngă tui hăng tơlơi khua ngă yang Yehôyada pơtă. Rĭm čô khua djă̱ ba rai ling tơhan ñu pơ khua ngă yang Yehôyada. Khul tơpul anŭn jing ƀing juăt mă bruă laih anŭn juăt pơdơi amăng hrơi Saƀat. 10Giŏng anŭn, Yehôyada mă ba rai mơ̆ng sang pioh gơnam sang yang khul tơbăk hăng khiơl lŏm kơ pơtao Dawid hlâo adih laih anŭn pha brơi kơ ƀing khua git gai ling tơhan. 11Bơ kơ ƀing gak wai, rĭm čô ƀing gơñu djă̱ gơnam pơblah amăng tơngan, pơdŏ gơñu pô jum dar pơtao, jing ƀơi anih jĕ kơnưl ngă yang laih anŭn ƀơi gah anăp sang yang, čơdơ̆ng mơ̆ng anih gah thu̱ng hlŏng truh pơ anih gah dư̱r sang yang yơh.
12Yehôyada ba tơbiă ană đah rơkơi pơtao mơ̆ng anih ñu dŏ laih anŭn troă brơi đoăn pơtao ƀơi akŏ gơ̆. Ñu ăt jao brơi kơ gơ̆ hră čih glaĭ tơlơi pơgop Yahweh laih anŭn pơhaih gơ̆ jing pơtao. Ƀing gơñu trôč ia ƀâo mơngưi ƀơi pơtao laih anŭn ƀing ană plei păh tơngan ur dreo tui anai, “Brơi kơ pơtao hơdip sui!”
13Tơdang HʼAthalyah hơmư̆ dơnai mơ̆ng ƀing tơhan gak laih anŭn mơ̆ng ană plei, ñu tơbiă nao tañ pơ sang yang Yahweh jing anih ƀing gơñu pơjơnum yơh. 14Ñu lăng ƀuh pơtao pơ anŭn hlak dŏ dơ̆ng jĕ tơmĕh Sang Yang tui hăng tơlơi phiăn. Ƀing khua moa hăng ƀing ayŭp tơdiăp dŏ jĕ pơtao laih anŭn abih bang mơnuih lu pơjơnum mơ̆ng anih lŏn Yudah ăt hơ̆k kơdơ̆k hăng ayŭp đĭ khul tơdiăp. Giŏng anŭn, HʼAthalyah hil biă mă hek hĭ ao phyung ñu laih anŭn ur đĭ, “Tơlơi pơblư̆! Tơlơi pơblư̆!”
15Khua ngă yang Yehôyada hơmâo pơtă laih tui anai, “Ƀu dưi pơdjai hĭ ôh HʼAthalyah amăng sang yang Yahweh.” Tui anŭn, ñu pơđar kơ ƀing khua ling tơhan wai lăng abih bang ling tơhan tui anai, “Ba pơđuaĭ hĭ bĕ HʼAthalyah tơbiă mơ̆ng tơroai anih ƀing ling tơhan laih anŭn pơdjai hĭ hăng đao ƀing hlơi pô kiăng pơklaih hĭ ñu.” 16Tui anŭn, ƀing gơñu wang dar hăng kơsung mă ba HʼAthalyah pơ amăng ja̱ng Aseh, jing jơlan aseh mŭt nao pơ sang pơtao laih anŭn pơ anih anŭn yơh ƀing gơñu pơdjai hĭ ñu.

Khua Ngă Yang Prŏng Hloh Yehôyada Pơkô̆ Glaĭ Dua Tơlơi Pơgop

(2 Hră Ruai 23:16-21)

17Giŏng anŭn, Yehôyada pơkô̆ sa tơlơi pơgop tŏng krah Yahweh hăng pơtao hrŏm hăng ƀing ană plei, jing tơlơi ƀing gơñu či dŏ tŏng ten hăng Yahweh yơh. Ñu ăt pơkô̆ sa tơlơi pơgop tŏng krah pơtao hăng ƀing ană plei mơ̆n. 18Giŏng anŭn, abih bang ƀing mơnuih lu amăng anih lŏn anŭn nao pơ sang yang rơba̱ng Baal laih anŭn pơglưh pơrai hĭ. Ƀing gơñu taih pơrai hĭ khul kơnưl ngă yang laih anŭn pơphač hĭ khul rup trah. Ƀing gơñu ăt pơdjai hĭ mơ̆n Mattan jing khua ngă yang rơba̱ng Baal ƀơi gah anăp khul kơnưl ngă yang.
 Giŏng anŭn, khua ngă yang Yehôyada brơi ƀing ling tơhan gak wai ƀơi sang yang Yahweh yơh.
19Ñu djă̱ ba hrŏm hăng ñu ƀing khua git gai ling tơhan rơtuh, jing ƀing gak wai pơtao, ăt jing ƀing Kar mơ̆n, hrŏm hăng ƀing tơhan gak sang pơtao laih anŭn abih bang ƀing mơnuih lu amăng anih lŏn anŭn. Giŏng anŭn, ƀing gơñu ba trŭn pơtao mơ̆ng sang yang Yahweh mŭt amăng sang pơtao tui hăng jơlan amăng ja̱ng ƀing gak juăt nao rai laih anŭn, pơtao Yôas dŏ be̱r ƀơi grê pơtao amăng sang pơtao. 20Tui anŭn, abih bang ƀing mơnuih lu anŭn hơ̆k mơak yơh. Amăng plei phŭn Yerusalaim jing hĭ rơnŭk rơno̱m yuakơ arăng hơmâo pơdjai hĭ laih HʼAthalyah hăng đao ƀơi sang pơtao.
21Yôas hlak tơjuh thŭn tơdang ñu čơdơ̆ng ngă pơtao.