12

Giô-ách, nước Giu-đa

1Giô-ách lên ngôi vào năm thứ bảy đời vua Giê-hu nước Y-sơ-ra-ên, và cai trị bốn mươi năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Xi-bia, quê ở Bê-e-sê-ba. 2Nhờ được thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa dạy dỗ nên trọn đời Giô-ách làm điều phải trước mặt Chúa. 3Tuy nhiên các miếu trên đồi vẫn không bị phá dỡ, và người ta vẫn tiếp tục cúng tế, đốt nhang tại các nơi ấy.
4,5Giô-ách nói với các thầy tế lễ: "Ta nên dùng tiền thuế thân và tiền dâng tình nguyện (những số tiền này được dành riêng và để trong kho Đền thờ) để sửa chữa Đền thờ. Quý vị sẽ đứng ra thu tiền ấy trong giới thân thuộc và trông coi tu bổ những chỗ bị hư hại."
6Nhưng, cho đến năm thứ hai mươi ba đời Giô-ách, các thầy tế lễ vẫn chưa xúc tiến việc sửa chữa Đền thờ. 7Vì thế, Giô-ách cho mời Giê-hô-gia-đa và các thầy tế lễ khác đến, hỏi: "Sao quý vị chưa lo việc tu bổ Đền? Bây giờ, xin quý vị đừng lo việc thu tiền nữa, nhưng đem số đã thu được giao cho người có trách nhiệm lo việc tu bổ." 8Các thầy tế lễ đồng ý không đứng thu tiền nữa. Họ cũng đồng ý giao trách nhiệm sửa Đền cho người khác.
9Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa lấy một cái rương, đục lỗ trên nắp, đặt bên phải bàn thờ tại cổng vào Đền thờ. Thầy tế lễ giữ cổng Đền bỏ tất cả tiền người ta đem dâng vào rương ấy. 10Khi thấy rương đầy tiền, thư ký của vua và thầy tế lễ thượng phẩm đến đếm tiền, bỏ vào bao, 11,12rồi đem giao cho các đốc công trông coi việc sửa chữa để trả công cho thợ mộc, thợ nề, thợ đẽo đá; hoặc để mua gỗ, đá và dùng vào các chi phí khác trong công cuộc sửa Đền. 13Tiền này không dùng vào việc sắm sửa các dụng cụ bằng vàng, bằng bạc như bát, kéo cắt tim đèn, chậu, kèn hay dụng cụ nào khác thuộc loại này, 14nhưng chỉ dùng để sửa sang Đền thờ. 15Người ta không bắt các đốc công phải tính sổ vì họ là những người ngay thực. 16Tuy nhiên, tiền dâng làm lễ chuộc lỗi và lễ chuộc tội vẫn thuộc về các thầy tế lễ, không để chung với tiền sửa chữa Đền thờ. 17Vào lúc ấy, Ha-xa-ên vua Sy-ri đem quân chiếm đất Gát và tiến về Giê-ru-sa-lem. 18Giô-ách, vua Giu-đa thu tóm các vật thánh của cha ông mình (các vua Giô-sa-phát, Giô-ram và A-cha-xia) đã dâng hiến, cùng với những vật thánh chính Giô-ách đã dâng, tất cả vàng trong kho Đền thờ và trong cung vua, đem triều cống cho Ha-xa-ên. Vì thế Ha-xa-ên không đánh Giê-ru-sa-lem. 19Các công việc khác của Giô-ách đều được chép trong sách lịch sử các vua Giu-đa. 20,21Các đầy tớ Giô-ách nổi lên làm phản. Giô-xa-ca, con Si-mê-át, cùng với Giô-sa-bát, con Sô-mê giết Giô-ách tại cung Mi-lô, trên đường đi Si-la. Giô-ách được chôn với các tổ tiên trong thành Đa-vít. A-ma-xia, con Giô-ách lên ngôi kế vị.