12

Yu^ndaa Nyei Hungh, Yo^aatc

(Beiv mangc 2 Zunh Doic Douh 24:1-27)

1Ye^hu zoux hungh da'cietv hnyangx wuov hnyangx, Yo^aatc faaux weic yiem Ye^lu^saa^lem gunv feix ziepc hnyangx. Ninh nyei maa, mbuox heuc Si^mbi^yaa, se Mbe^e^qe^mbaa Mienh. 2Yiem Ye^ho^yaa^ndaa sai mienh njaaux nyei ziangh hoc, ziux Ziouv mangc, buatc Yo^aatc zoux duqv horpc. 3Mv baac ninh maiv caeqv guangc yiem hlang zaangc zienh nyei dorngx. Baeqc fingx corc mingh wuov fongc horc ziec yaac buov hung.
4Yo^aatc gorngv mbuox sai mienh, “Meih mbuo oix zuqc siou da'faanh dorh daaih zaangc Ziouv nyei biauv fongc horc nyei cing-nzengc ga'naaiv, se ziux mienh houz daan gorqv-mienh oix zuqc cuotv nyei nyaanh, fai jaauv sung laengz ngaengc waac nyei nyaanh, fai cuotv fim fongc horc bieqc zaangc Ziouv nyei biauv nyei nyaanh. 5Dauh dauh sai mienh oix zuqc zipv mienh bun daaih nyei nyaanh daaih zorc zaangc Ziouv nyei biauv ziux buatc qiemx zuqc zorc nyei dorngx.”
6Mv baac taux Yo^aatc zoux hungh nyic ziepc faam hnyangx wuov hnyangx, sai mienh maiv gaengh zorc zaangc Ziouv nyei biauv. 7Weic naaiv Yo^aatc heuc Ye^ho^yaa^ndaa sai mienh caux zuangx sai mienh daaih, naaic ninh mbuo, “Meih mbuo weic haaix diuc maiv zorc zaangc Ziouv nyei biauv? Yangh naaiv jiex meih mbuo ganh maiv dungx aengx siou mienh bun nyei nyaanh. Zipv daaih nyei nyaanh oix zuqc jiu bun weic zorc zaangc Ziouv nyei biauv.” 8Zuangx sai mienh lomh nzoih dingc yiem naaiv mingh ninh mbuo maiv siou baeqc fingx nyei nyaanh. Ninh mbuo ganh yaac maiv zorc zaangc Ziouv nyei biauv.
9Ye^ho^yaa^ndaa sai mienh zorqv norm faang daaih yaac zoux norm kuotv wuov faang-nqaaix an jienv ziec-dorngh mbiaauc bung ga'hlen, bieqc zaangc Ziouv nyei biauv nyei gaengh ndaangc. Zuov gaengh nyei sai mienh ziouc zorqv mienh dorh daaih bun zaangc Ziouv nyei biauv nyei nyaanh dapv jienv faang gu'nyuoz. 10Ninh mbuo haaix zanc buatc faang gu'nyuoz nyei nyaanh camv, hungh diex nyei sou-biuv caux ⟨domh sai mienh⟩ daaih saauv nyaanh dapv jienv mbuoqc. 11Zorqv nyaanh daaih nziang liuz, ninh mbuo jiu bun zorc zaangc Ziouv nyei biauv nyei gunv gong mienh. Gunv gong mienh aengx cuotv bun zorc zaangc Ziouv nyei biauv nyei ndiangx-zaangc caux ceix biauv nyei zaangc, 12caux ceix la'bieiv nyei zaangc caux zuqc la'bieiv nyei zaangc. Ninh mbuo yaac maaiz ndiangx caux zuqc ziangx nyei la'bieiv zorc zaangc Ziouv nyei biauv, yaac maaiz nyungc-nyungc qiemx longc zorc wuov norm biauv nyei ga'naaiv.
13Dorh bieqc zaangc Ziouv nyei biauv wuov deix nyaanh ninh mbuo maiv longc zoux nyaanh zaanv fai njapv dang-cov nyei njiuv fai nzormc fai nzatc fai yiem zaangc Ziouv nyei biauv longc jiem longc nyaanh nyei haaix nyungc jaa-sic. 14Naaiv deix nyaanh cuotv bun gong-mienh weic zorc zaangc Ziouv nyei biauv. 15Ninh mbuo zorqv nyaanh jiu bun gunv gong mienh weic koi gong-zinh yaac maiv zuqc mangc ninh mbuo nyei zaeqv-daan weic zuqc ninh mbuo hnyouv zingx nyei. 16Ziec weic zoux dorngc nyei fai fiqv zuiz nyei nyaanh maiv dorh mingh hietv zaangc Ziouv nyei biauv. Naaiv deix nyaanh benx sai mienh nyei.
17Wuov zanc Silie nyei hungh, Haa^saa^en, mingh mborqv Gatc Zingh yaac caangv duqv mi'aqv. Nqa'haav ninh hungx jienv mingh Ye^lu^saa^lem. 18Mv baac Yu^ndaa nyei hungh, Yo^aatc, zorqv ninh nyei ong-taaix, Yu^ndaa nyei hungh, Ye^ho^saa^fatv, Yolam, caux Aa^hatc^yaa, fongc horc nyei cing-nzengc ga'naaiv caux ninh ganh fongc horc nyei cing-nzengc ga'naaiv, liemh yiem zaangc Ziouv nyei biauv caux hungh dinc siou jaaix nyei ga'naaiv nyei dorngx nyei jiem, fungx mingh bun Silie nyei hungh, Haa^saa^en. Haa^saa^en ziouc dorh jienv baeng tuix cuotv Ye^lu^saa^lem mi'aqv.
19Yo^aatc zoux zengc njiec nyei sic caux ninh zoux nyei yietc zungv, fiev jienv Yu^ndaa hungh nyei hungh douh daan. 20Yo^aatc nyei jien daav za'eix hoic ninh, ziouc yiem Mbetc Minlo, se yiem mingh Sinx^laa nyei jauv, daix ninh mi'aqv. 21Daix ninh wuov deix jien maaih Si^me^atc nyei dorn, Yo^saa^kaa, caux So^me nyei dorn, Ye^ho^saa^mbaatc. Yo^aatc ziouc daic mi'aqv, yaac caux ninh nyei ong-taaix mbuo zangx jienv Ndaawitv nyei Zingh. Ninh nyei dorn, Aa^maa^si^yaa nzipc jienv ninh zoux hungh.