15

A-xa-ria (Ô-sê)

1Vào năm thứ hai mươi bảy đời Giê-rô-bô-am vua Y-sơ-ra-ên, A-xa-ria lên làm vua Giu-đa 2úc được mười sáu tuổi và cai trị năm mươi hai năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ A-xa-ria là Giê-cô-lia, người Giê-ru-sa-lem. 3A-xa-ria làm điều phải trước mặt Chúa Hằng Hữu noi gương A-ma-xia, cha mình. 4Tuy nhiên vua vẫn không phá hủy các miếu thờ trên đồi và nhân dân vẫn tiếp tục cúng tế, đốt nhang tại các nơi ấy. 5Vì thế vua bị Chúa phạt bị bịnh phung cho đến ngày chết. Vua A-xa-ria phải sống cách biệt trong một nhà riêng và ủy quyền cho hoàng tử Giô-tham, xử lý việc triều chính. 6Các công việc khác của A-xa-ria đều được chép trong sách lịch sử các vua Giu-đa. 7A-xa-ria an giấc cùng tổ tiên, được chôn với họ trong thành Đa-vít. Giô-tham, con vua lên kế vị.

Xa-cha-ri

8Vào năm thứ ba mươi tám đời A-xa-ria vua Giu-đa, Xa-cha-ri con Giê-rô-bô-am lên làm vua Y-sơ-ra-ên, và cai trị sáu tháng tại Sa-ma-ri. 9Vua làm điều ác trước mặt Chúa như cha vua đã làm; không từ bỏ tội lỗi của Giê-rô-bô-am con Nê-bát lôi kéo Y-sơ-ra-ên phạm tội. 10Sa-lum, con Gia-be làm phản, giết chết vua Xa-cha-ri tại Íp-lê-am và chiếm ngôi. 11Các công việc khác của Xa-cha-ri đều được chép trong sách lịch sử các vua Y-sơ-ra-ên. 12Như thế, việc đã xảy ra đúng như lời của Chúa phán về Giê-hu: "Con cháu ngươi sẽ làm vua Y-sơ-ra-ên đến đời thứ tư."

Sa-lum

13Sa-lum con Gia-be lên làm vua Y-sơ-ra-ên vào năm thứ ba mươi chín đời Ô-xia vua Giu-đa và cai trị chỉ được một tháng, 14vì bị Mê-na-hem, con Ga-đi ở Tiệt-sa, đến Sa-ma-ri ám sát và cướp ngôi. 15Các công việc khác của Sa-lum, việc phản loạn của vua đều được chép trong sách lịch sử các vua Y-sơ-ra-ên. 16Mê-na-hem đánh Típ-sắc, giết sạch nhân dân trong thành và miền phụ cận, từ Tiệt-sa trở đi. Lý do vì người ta không chịu mở cổng thành cho Mê-na-hem. Đàn bà có mang đều bị mổ bụng.

Mê-na-hem

17Mê-na-hem con Ga-đi lên làm vua Y-sơ-ra-ên vào năm thứ ba mươi chín đời A-xa-ria, vua Giu-đa và cai trị mười năm tại Sa-ma-ri. 18Mê-na-hem làm điều ác trước mặt Chúa, trọn đời không từ bỏ tội lỗi của Giê-rô-bô-am con Nê-bát, lôi kéo Y-sơ-ra-ên phạm tội theo. 19Vua A-sy-ri là Bun kéo quân đến đánh. Mê-na-hem phải nạp cho Bun một ngàn ta lâng bạc để cứu vãn ngôi nước. 20Mê-na-hem bắt dân đóng góp số tiền này, mỗi người khá giả phải đóng năm mươi đồng bạc. Vua A-sy-ri quay về nước. 21Các công việc khác của Mê-na-hem đều được chép trong các sách lịch sử của các vua Y-sơ-ra-ên. 22Mê-na-hem an giấc với tổ tiên, Phê-ca-hia con vua lên kế vị.

Phê-ca-hia

23Vào năm thứ năm mươi đời A-xa-ria vua Giu-đa, Phê-ca-hia con Mê-na-hem lên làm vua Y-sơ-ra-ên, và cai trị hai năm tại Sa-ma-ri. 24Vua làm điều ác trước mặt Chúa Hằng Hữu, không từ bỏ tội lỗi của Giê-rô-bô-am con Nê-bát, lôi kéo Y-sơ-ra-ên phạm tội.

Phi-ca

25Tư lệnh quân đội là Phê-ca, con Rê-ma-hia, cùng với năm mươi người Ga-la-át làm phản, giết Phê-ca-hia trong thành nội hoàng cung, giết luôn Ạc-gốp và A-ri-ên rồi chiếm lấy ngôi. 26Các công việc khác của Phê-ca-hia đều được chép trong sách lịch sử các vua Y-sơ-ra-ên. 27Phê-ca con Rê-ma-lia lên làm vua Y-sơ-ra-ên vào năm thứ năm mươi hai đời A-xa-ria vua Giu-đa và cai trị hai mươi năm tại Sa-ma-ri. 28Vua làm điều ác trước mặt Chúa, không từ bỏ tội lỗi của Giê-rô-bô-am con Nê-bát, lôi kéo Y-sơ-ra-ên phạm tội.
29Dưới đời Phê-ca, Tiếc-la Phi-lê-se vua A-sy-ri đánh Y-sơ-ra-ên, chiếm Y-giôn, A-bên Bết-ma-ca, Gia-nô-a, Kê-đe, Hát-so, Ga-la-át, Ga-li-lê và đất Nép-ta-li, bắt dân đem về A-sy-ri. 30Vào năm thứ hai mươi đời vua Giô-tham con Ô-xia, Hô-sê con Ê-la nổi lên làm phản, giết Phê-ca và chiếm ngôi. 31Các việc khác của Phê-ca đều được chép trong sách lịch sử các vua Y-sơ-ra-ên.

Giô-tham

32Vào năm thứ hai đời Phê-ca con Rê-ma-lia vua Y-sơ-ra-ên, Giô-tham con Ô-xia lên làm vua Giu-đa. 33Giô-tham được hai mươi lăm tuổi khi lên ngôi, và cai trị mười sáu năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ Giô-tham là Giê-ru-sa, con gái Xa-đốc. 34Vua làm điều phải trước mặt Chúa, noi theo mọi điều cha mình đã làm. 35Nhưng các miếu thờ trên đồi vẫn không bị phá dỡ, nhân dân vẫn cúng tế, đốt nhang tại các nơi ấy. Dưới đời Giô-tham, cổng trên của Đền thờ Chúa được xây cất. 36Các công việc khác của Giô-tham đều được chép trong sách lịch sử các vua Giu-đa. 37Vào thời ấy, Chúa Hằng Hữu bắt đầu cho phép Rê-xin vua Sy-ri và Phê-ca con Rê-ma-lia đánh phá Giu-đa. 38Giô-tham an giấc với tổ tiên, được chôn với họ trong thành Đa-vít. Hoàng tử A-cha lên kế vị.