15

Usiah Puo Yuda

1Tâng cumo bar chít tapul Yê-rabũam Bar cỡt puo cruang I-sarel, Usiah con samiang Ama-siah chỗn cỡt puo cruang Yuda. 2Án cỡt puo tâng vil Yaru-salem bo án bữn muoi chít tapoât cumo. Mpiq án ramứh Yê-cô-lia tễ vil Yaru-salem. 3Puo Usiah táq máh ranáq pĩeiq lứq choâng moat Yiang Sursĩ machớng Ama-siah mpoaq án khoiq táq. 4Ma án tỡ bữn talốh táh máh ntốq noau cucốh sang yiang canŏ́h; cớp máh cũai proai noâng dững crơng chiau sang, cớp chŏ́ng crơng phuom pỡ máh ntốq ki. 5Yiang Sursĩ yỗn Usiah cỡt a‑ĩ tâng ngcâr hâp lứq sốt dỡi tamoong án, cớp án ỡt miar dống. Án chiau máh ranáq án yỗn Yô-tham con samiang án ễn cỡt sốt. 6Máh ranáq canŏ́h puo Usiah táq noau chĩc dŏq tâng pơ saráq atỡng tễ Ranáq Máh Puo Cũai Yuda Khoiq Táq. 7Án cuchĩt, cớp noau tứp án cheq ping noau dốq tứp puo pỡ Vil Davĩt. Chơ Yô-tham con samiang án chỗn cỡt puo pláih án.

Sa-chari Cỡt Puo I-sarel

8Tâng cumo pái chít tacual Usiah cỡt puo cruang Yuda bữn Sa-chari con samiang Yê-rabũam Bar mbỡiq chỗn cỡt puo cruang I-sarel; án sốt tâng vil Sa-mari tapoât casâi. 9Ma án táq ranáq sâuq lứq choâng moat Yiang Sursĩ tũoiq riang puo thrap nhũang; án tũoiq puo Yê-rabũam con samiang Nê-bat, án ca radững tỗp I-sarel táq lôih. 10Salum con samiang Yabet aloŏh ngê ễ cachĩt puo Sa-chari. Moâm ki, án cachĩt Sa-chari choâng moat máh cũai proai. Chơ án chóh tỗ án bữm cỡt puo pláih Sa-chari. 11Máh ranáq canŏ́h puo Sa-chari táq noau chĩc dŏq tâng pơ saráq atỡng tễ Ranáq Máh Puo Cũai I-sarel Khoiq Táq. 12Ngkíq, ranáq nâi cỡt rapĩeiq santoiq Yiang Sursĩ khoiq pai chóq puo Yê-hu chơ neq: “Thrap con châu mới lứq cỡt puo cruang I-sarel tâng pỗn dỡi cũai.”

Salum Cỡt Puo I-sarel

13Tâng cumo pái chít takêh Usiah cỡt puo cruang Yuda, bữn Salum con samiang Yabet chỗn cỡt puo cruang I-sarel, ma án sốt tâng vil Sa-mari ống muoi casâi sâng. 14Chơ Mê-nahêm con samiang Cadi loŏh tễ vil Tir-sa pỡq chu vil Sa-mari. Án cachĩt Salum; chơ án ễn chỗn cỡt puo pláih Salum. 15Máh ranáq canŏ́h puo Salum táq, cớp ranáq án aloŏh ngê cachĩt puo, noau chĩc dŏq tâng pơ saráq atỡng tễ Ranáq Máh Puo Cũai I-sarel Khoiq Táq.
16Bo ki Mê-nahêm loŏh tễ vil Tir-sa pỡq talốh vil Tapuah, cớp án cachĩt táh cũai proai dũ náq tâng vil ki; án cachĩt dếh máh cũai ỡt tâng vil canŏ́h mpễr ki hỡ, cỗ tian alới tỡ bữn pớh ngoah toong viang vil yỗn án mut pũr; cớp án treh máh púng mansễm ỡt mumiaq hỡ.

Mê-nahêm Cỡt Puo I-sarel

17Tâng cumo pái chít takêh Usiah cỡt puo cruang Yuda, bữn Mê-nahêm con samiang Cadi chỗn cỡt puo cruang I-sarel, cớp án sốt tâng vil Sa-mari muoi chít cumo. 18Án táq ranáq sâuq choâng moat Yiang Sursĩ; án tũoiq ĩn puo Yê-rabũam con samiang Nê-bat, la cũai radững tỗp proai I-sarel táq lôih. 19Bo ki Tic-lat Pi-lasơ puo cũai Asi-ria mut talốh cruang I-sarel. Cớp Mê-nahêm chiau práq pái chít tacual tân, dŏq chỡng pahỡm Tic-lat Pi-lasơ, yỗn Mê-nahêm têq cỡt sốt níc tâng cruang cutễq ki. 20Mê-nahêm ĩt práq tễ máh cũai sốc tâng cruang I-sarel; án ễp dũ náq cũai cóq muap yỗn án sỡng chít ŏ́c práq. Chơ Tic-lat Pi-lasơ píh chu pỡ cruang án bữm. 21Dũ ranáq puo Mê-nahêm táq noau chĩc dŏq tâng pơ saráq atỡng tễ Ranáq Máh Puo Cũai I-sarel Khoiq Táq. 22Án cuchĩt, cớp noau tứp án. Chơ Pê-cahia con samiang án ễn chỗn cỡt puo pláih án.

Pê-cahia Cỡt Puo I-sarel

23Tâng cumo sỡng chít Usiah cỡt puo cruang Yuda, bữn Pê-cahia con samiang Mê-nahêm mbỡiq chỗn cỡt puo cruang I-sarel; cớp án sốt tâng vil Sa-mari bar cumo. 24Án táq ranáq sâuq choâng moat Yiang Sursĩ; án tũoiq ĩn puo Yê-rabũam con samiang Nê-bat, la cũai radững tỗp I-sarel táq lôih. 25Bữn muoi noaq sốt tahan puo Pê-cahia, ramứh Pê-cah con samiang Rê-malia; án pruam muoi mứt cớp Ar-côp cớp Ariei dŏq cachĩt puo; chơ alới dững sỡng chít náq cũai samiang tễ vil Ki-liat pỡq cachĩt puo Pê-cahia tâng clống dống noau kĩaq puo tâng vil Sa-mari. Chơ Pê-cah ễn chỗn cỡt puo. 26Máh ranáq puo Pê-cahia táq noau chĩc dŏq tâng pơ saráq atỡng tễ Ranáq Máh Puo Cũai I-sarel Khoiq Táq.

Pê-cah Cỡt Puo I-sarel

27Tâng cumo sỡng chít la bar Usiah cỡt puo cruang Yuda, bữn Pê-cah con samiang Rê-malia chỗn cỡt puo cruang I-sarel; cớp án sốt tâng vil Sa-mari bar chít cumo. 28Án táq ranáq sâuq choâng moat Yiang Sursĩ; án tũoiq ĩn puo Yê-rabũam con samiang Nê-bat, la cũai radững tỗp I-sarel táq lôih. 29Bo dỡi Pê-cah cỡt puo, Tic-lat Pi-lasơ puo cruang Asi-ria cheng ĩt máh vil neq: I-chôn, Aben Bet Maca, Yanũa, Kê-dét, cớp Hasôr. Án ĩt cruang Ki-liat, cruang Cali-lê, cớp cruang Nep-tali; cớp án cỗp dững máh cũai proai chu cruang Asi-ria hỡ. 30Tâng cumo bar chít Yô-tham con samiang Usiah cỡt puo cruang Yuda, bữn Hô-sê con samiang E-lah aloŏh ngê, cớp án cachĩt puo Pê-cah. Chơ án ễn chỗn cỡt puo. 31Máh ranáq puo Pê-cah táq noau chĩc dŏq tâng pơ saráq atỡng tễ Ranáq Máh Puo Cũai I-sarel Khoiq Táq.

Yô-tham Puo Yuda

32Tâng cumo bar Pê-cah con samiang Rê-malia cỡt puo cruang I-sarel, bữn Yô-tham con samiang Usiah chỗn cỡt puo cruang Yuda. 33Yô-tham cỡt puo bo án mbỡiq bar chít la sỡng cumo; án cỡt sốt tâng vil Yaru-salem muoi chít tapoât cumo. Mpiq án ramứh Yê-rusa con mansễm Sadôc. 34Án táq ranáq tanoang choâng moat Yiang Sursĩ, machớng Usiah mpoaq án khoiq táq. 35Ma án tỡ bữn talốh máh ntốq noau cucốh sang yiang canŏ́h; máh cũai proai noâng dững níc máh crơng chiau sang, cớp chŏ́ng crơng phuom pỡ máh ntốq ki. Puo Yô-tham táq loah ngoah toong coah angia pỡng tâng Dống Sang Toâr.
36Máh ranáq canŏ́h puo Yô-tham táq noau khoiq chĩc dŏq tâng pơ saráq atỡng tễ Ranáq Máh Puo Cũai Yuda Khoiq Táq. 37Tâng dỡi Yô-tham cỡt puo, Yiang Sursĩ yỗn Rê-sin puo cũai Si-ri, cớp Pê-cah puo cũai I-sarel toâq chíl cruang Yuda. 38Puo Yô-tham cuchĩt, cớp noau tứp án tâng ping noau dốq tứp puo pỡ Vil Davĩt. Chơ Ahat con samiang án ễn chỗn cỡt puo pláih án.