16

Yu^ndaa Nyei Hungh, Aa^hatc

(Beiv mangc 2 Zunh Doic Douh 28:1-27)

1Le^maa^li^yaa nyei dorn, Bekaa, zoux hungh ziepc cietv hnyangx wuov hnyangx, Yotaam nyei dorn, Aa^hatc, faaux weic zoux Yu^ndaa nyei hungh. 2Zoux hungh wuov zanc ninh duqv nyic ziepc hnyangx. Ninh yaac yiem Ye^lu^saa^lem gunv ziepc luoqc hnyangx. Ninh maiv ei jienv ninh nyei ong-taaix, Ndaawitv, nyei nyungc zoux. Ziux Ziouv mangc, Aa^hatc zoux maiv horpc. 3Ninh ei jienv I^saa^laa^en nyei hungh zoux, zungv zorqv ninh ganh nyei dorn longc douz buov ziec fongc horc, zuotc jienv Ziouv zunc cuotv I^saa^laa^en Mienh nyei wuov ndaangc maengx wuov deix fingx-fingx mienh zoux gamh nziev haic nyei sic. 4Ninh yiem hlang zaangc zienh nyei dorngx caux mbong-ningv caux diuh diuh domh ndiangx ga'ndiev fongc horc ziec yaac buov hung.
5Silie nyei hungh, Lesin, caux I^saa^laa^en nyei hungh, Le^maa^li^yaa nyei dorn, Bekaa, mingh mborqv Ye^lu^saa^lem yaac weih jienv Aa^hatc, mv baac ninh mbuo mborqv maiv hingh. 6Wuov zanc Silie nyei hungh, Lesin, caangv Elatv nzuonx daaih bun Silie, yaac zunc Yu^ndaa Mienh cuotv. E^ndom Mienh ziouc mingh yiem jienv Elatv taux ih jaax hnoi.
7Aa^hatc paaiv douc fienx mienh mingh mbuox Atc^si^lie nyei hungh, Tikv^latv Bi^le^se, “Yie zoux meih nyei bou yaac zoux meih nyei dorn. Tov meih daaih njoux yie cuotv Silie caux I^saa^laa^en hungh nyei buoz-ndiev weic zuqc ninh mbuo daaih mborqv yie.” 8Aa^hatc zorqv yiem zaangc Ziouv nyei biauv caux hungh dinc nyei jiem nyaanh zoux zingh nyeic fungx bun Atc^si^lie nyei hungh. 9Atc^si^lie nyei hungh ziouc ei jienv ninh nyei waac. Ninh mingh mborqv Ndaa^matv^gatc Zingh yaac caangv duqv mi'aqv. Ninh zorqv Ndaa^matv^gatc Zingh nyei baeqc fingx dorh mingh taux Ki^aa yaac daix Lesin Hungh.
10Aa^hatc Hungh mingh Ndaa^matv^gatc Zingh weic oix buangh Tikv^latv Bi^le^se. Yiem Ndaa^matv^gatc buatc norm ziec-dorngh ziouc zoux ziec-dorngh nyei nyungc zeiv caux ceix ziec-dorngh nyei yietc nyeic, fungx mingh bun U^li^yaa sai mienh. 11U^li^yaa sai mienh ziouc ziux fungx daaih nyei yietc nyeic yietc zungv ceix norm ziec-dorngh yaac zoux ziangx ndaangc Aa^hatc Hungh yiem Ndaa^matv^gatc nzuonx. 12Hungh diex yiem Ndaa^matv^gatc Zingh nzuonx daaih buatc ziec-dorngh ziouc mingh fatv, yiem ziec-dorngh gu'nguaaic fongc horc ziec. 13Ninh yiem naaiv norm ziec-dorngh fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv, caux ziec nyei laangh ziqc, caux ciev ziec nyei ga'naaiv, yaac zorqv ninh ziec weic jiu tong nyei saeng-kuv nyei nziaamv, fuqv ziec-dorngh gu'nguaaic. 14Yiem Ziouv nyei nza'hmien nyei dongh siqv ziec-dorngh, se yiem zaangc Ziouv nyei biauv caux siang-ziec-dorngh mbu'ndongx, suiv mingh siang-ziec-dorngh nyei baqv bung maengx.
15Aa^hatc paaiv ziangx U^li^yaa sai mienh, “Oix zuqc yiem naaiv norm domh ziec-dorngh fongc horc ziec lungh ndorm buov ziec caux lungh maanz-hmuangx buov ziec nyei laangh ziqc, caux hungh diex buov ziec nyei ga'naaiv caux ziec nyei laangh ziqc, caux guoqv zaangc nyei zuangx baeqc fingx buov ziec nyei ga'naaiv, caux ciev ziec nyei a'ngunc diuv. Buov ziec caux ziec weic jiu tong nyei yietc zungv saeng-kuv nziaamv yaac oix zuqc fuqv ziec-dorngh gu'nguaaic. Mv baac dongh siqv ziec-dorngh yie oix longc naaic Ziouv.” 16U^li^yaa sai mienh ei jienv Aa^hatc Hungh nyei waac zoux nzengc.
17Aa^hatc Hungh zorqv cuotv mbaeqc dieh longz ga'hlen wuov deix kuaaiv-kuaaiv ga'naaiv yaac zorqv nqoi gu'nyuoz nyei domh bunh. Ninh aengx zorqv yiem dongh siqv ngongh gouv gu'nguaaic nyei domh bunh njiec daaih don jienv la'bieiv gu'nguaaic. 18Weic zoux horpc Atc^si^lie Hungh nyei hnyouv ninh zorqv nqoi yiem zaangc Ziouv nyei biauv weic Dingh Gong Hnoi gomv daaih nyei dorngx. Ninh yaac guangc hungh diex yiem ga'nyiec bieqc gu'nyuoz nyei dorngx.
19Aa^hatc zoux zengc njiec nyei sic, ninh zoux nyei yietc zungv, fiev jienv Yu^ndaa hungh nyei hungh douh daan. 20Aa^hatc guei seix mi'aqv, yaac caux ninh nyei ong-taaix zangx jienv Ndaawitv nyei Zingh. Ninh nyei dorn, He^se^ki^yaa, yaac nzipc jienv ninh zoux hungh.