16

Ahaz Ngă Pơtao Lŏn Čar Yudah

(2 Hră Ruai 28:1-27)

1Amăng thŭn tal pluh-tơjuh rơnŭk Pekah ană đah rơkơi Remalyah wai lăng ƀing Israel, Ahaz ană đah rơkơi Yôtham ngă pơtao ƀing Yudah. 2Ahaz hlak duapluh thŭn tơdang ñu ngă pơtao laih anŭn ñu git gai wai lăng amăng plei phŭn Yerusalaim pluh-năm thŭn. Ñu ƀu ngă ôh tơlơi djơ̆ ƀơi anăp mơta Yahweh Ơi Adai ñu hrup hăng ơi adon ñu Dawid ngă laih. 3Kơđai glaĭ, ñu rơbat amăng khul jơlan sat hrup hăng ƀing pơtao Israel rơbat laih, laih anŭn ñu ăt čuh pơyơr ană đah rơkơi ñu mơ̆n đuaĭ tui hăng khul jơlan hơƀak drak ƀing ană plei sat ƀai Kanaan, jing ƀing Yahweh hơmâo puh pơđuaĭ hĭ laih mơ̆ng ƀing Israel hlâo adih. 4Ñu pơyơr khul gơnam ngă yang laih anŭn čuh gơnam ƀâo mơngưi ƀơi khul anih glông kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng, ƀơi khul kơčŏng bŏl čư̆ laih anŭn gah yŭ kơ rĭm kơyâo prŏng pum pam yơh.
5Giŏng anŭn, Rezin pơtao ƀing Aram laih anŭn Pekah ană đah rơkơi Remalyah, pơtao ƀing Israel, kơsung nao kiăng kơ blah hruă plei Yerusalaim, samơ̆ ƀing gơñu ƀu dưi hĭ hloh kơ Ahaz ôh. 6Ƀơi rơnŭk anŭn, pơtao ƀing Edôm ăt mă tŭ glaĭ mơ̆n plei pơnăng Êlat kơ ƀing Edôm laih anŭn puh pơđuaĭ hĭ ƀing Yudah mơ̆ng plei anŭn. Giŏng anŭn, ƀing Edôm nao dŏ pơ plei Êlat laih anŭn hơdip pơ anih anŭn hlŏng truh kơ tă anai.
7Ahaz pơkiaŏ ƀing ding kơna ñu nao laĭ kơ Tiglat-Pileser pơtao prŏng dêh čar Assiria tui anai, “Kâo jing ding kơna ih laih anŭn jing hrup hăng ană ih. Đĭ rai bĕ pơklaih hĭ kâo mơ̆ng tơngan ƀing pơtao ƀing Aram laih anŭn pơtao ƀing Israel, jing ƀing hlak kơsung blah kâo.” 8Giŏng anŭn, Ahaz mă amrăk, mah ñu hơduah ƀuh amăng sang yang Yahweh laih anŭn amăng anih pioh gơnam sang pơtao, laih anŭn mơit brơi pơyơr khul gơnam anŭn kơ pơtao Assiria yơh. 9Pơtao ƀing Assiria mă tŭ laih anŭn nao kơsung blah hăng mă tŭ hĭ plei pơnăng Damaskus. Ñu puh pơđuaĭ hĭ ƀing ană plei Aram nao pơ anih Kir laih anŭn pơdjai hĭ pơtao gơñu Rezin.
10Hơmâo sa wơ̆t, tơdang pơtao Ahaz nao pơ plei phŭn Damaskus kiăng bưp Tiglat-Pileser pơtao prŏng dêh čar Assiria, ñu ƀuh sa boh kơnưl ngă yang amăng plei anŭn laih anŭn mơit glaĭ kơ khua ngă yang prŏng hloh Uriah sa pŏk rup ča̱r kơnưl anŭn wơ̆t hăng khul hơdră pơñen kiăng kơ pơkra sa boh kơnưl hrup hăng anŭn. 11Tui anŭn, hlâo kơ pơtao Ahaz wơ̆t glaĭ pơ lŏn čar Yudah, khua ngă yang Uriah anŭn pơkra sa boh kơnưl ngă yang tui hăng abih bang hơdră pơkra pơtao Ahaz hơmâo mơit laih kơ ñu mơ̆ng čar Damaskus. 12Tơdang pơtao glaĭ mơ̆ng plei Damaskus, ñu nao lăng kơnưl ngă yang anŭn. Tui anŭn, ñu rai jĕ kiăng kơ pơyơr đĭ khul gơnam ngă yang ƀơi kơnưl anŭn yơh. 13Ñu pơyơr đĭ gơnam pơyơr čuh hăng gơnam pơyơr pơdai ñu, tuh mŭt gơnam pơyơr mơñum ñu laih anŭn añăh drah mơ̆ng khul gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir ƀơi kơnưl anŭn. 14Bơ kơ kơnưl ngă yang ko̱ng hơđăp arăng hơmâo pơyơr pơkô̆ laih kơ Yahweh hlâo adih anŭn, ñu mă pơđuaĭ hĭ mơ̆ng anih kơplăh wăh kơnưl ngă yang phrâo hăng sang yang Yahweh, laih anŭn pioh kơnưl ko̱ng hơđăp anŭn ƀơi anih gah dư̱r kơ kơnưl ngă yang phrâo.
15Giŏng anŭn, pơtao Ahaz pơđar kơ khua ngă yang prŏng hloh Uriah tui anai, “Ƀơi ngŏ kơnưl ngă yang prŏng phrâo anai, pơyơr bĕ gơnam pơyơr čuh ƀơi sêng brêng mơguah laih anŭn gơnam pơyơr pơdai ƀơi hơhuñ. Khul gơnam pơyơr anŭn jing gơnam pơyơr čuh hăng gơnam pơyơr pơdai kâo, gơnam pơyơr čuh hăng gơnam pơyơr pơdai mơ̆ng abih bang ană plei amăng lŏn čar Yudah anai, laih anŭn gơnam pơyơr mơñum gơñu. Añăh bĕ ƀơi kơnưl ngă yang anai abih bang drah mơ̆ng khul gơnam pơyơr čuh laih anŭn mơ̆ng khul gơnam ngă yang. Samơ̆ bơ kơ kơnưl ngă yang ko̱ng hơđăp anŭn, kâo či pioh kơ kâo pô yua kiăng kơ hơduah tơña tơlơi djru pơmĭn.”
16Tui anŭn, khua ngă yang Uriah ngă tui abih bang tơlơi pơtao Ahaz hơmâo pơđar laih.
17Pơtao Ahaz mă pơđuaĭ hĭ khul mơthă bơnăh mơ̆ng khul hip rơdêh amăng sang yang Yahweh laih anŭn ba pơđuaĭ hĭ khul kơthŭng ia mơ̆ng khul hip rơdêh anŭn. Ñu ăt mă pơđuaĭ hĭ mơ̆n brŏng prŏng arăng iâu rơsĭ mơ̆ng khul rup rơmô tơno djă̱ grơ̆ng brŏng anŭn laih anŭn pioh ƀơi sa boh atur ngă hăng boh pơtâo. 18Ñu ăt mă pơđuaĭ hĭ mơ̆n adri̱ng grê pơtao kiăng kơ pơtao dŏ be̱r amăng hrơi Saƀat, jing adri̱ng arăng pơdơ̆ng đĭ laih hlâo adih ƀơi sang yang Yahweh laih anŭn kơđŏl hĭ bah amăng gah rơngiao kơ sang yang anŭn, jing bah amăng pơtao juăt mŭt tơbiă. Ahaz ngă hơdôm tơlơi anŭn kiăng kơ pơrơiêŭ pơtao prŏng dêh čar Assiria yơh.
19Bơ kơ khul tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng amăng rơnŭk Ahaz wai lăng, wơ̆t hăng tơlơi ñu ngă laih, arăng čih pioh laih amăng hră bruă mơnuă ƀing pơtao Yudah. 20Tơdang Ahaz tơĭ pran, arăng dơ̱r ñu hrŏm hăng ƀing ơi adon ñu amăng Plei Dawid laih anŭn ană đah rơkơi ñu Hizkiyah tŏ tui ñu ngă pơtao.