20

He^se^ki^yaa Butv Baengc

(Beiv mangc 2 Zunh Doic Douh 32:24-26; I^saa^yaa 38:1-8, 21-22)

1Doix wuov deix ziangh hoc He^se^ki^yaa butv baengc kouv, kaav deix daic mi'aqv. Aamortv nyei dorn, wuov dauh douc waac mienh, I^saa^yaa, mingh mangc ninh aengx gorngv mbuox ninh, “Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Meih oix zuqc liuc leiz nyungc-nyungc sung weic zuqc meih zungv oix zuqc daic. Meih maiv haih longx.’+”
2He^se^ki^yaa ziouc huin hmien mingh njongc wuov bung daux gaux gorngv mbuox Ziouv, 3“O Ziouv aac, tov meih jangx jienv yie yiem meih nyei nza'hmien ziepc zuoqv nyei gan longx meih yaac ziux meih mangc yie zoux duqv longx.” He^se^ki^yaa ziouc nyiemv duqv hnyouv mun haic.
4I^saa^yaa maiv gaengh duqv cuotv hungh dinc mbu'ndongx wuov kang ting wuov zanc, Ziouv gorngv mbuox ninh, 5“Oix zuqc nzuonx mingh mbuox yie nyei baeqc fingx nyei bieiv zeiv, He^se^ki^yaa, ‘Ziouv, meih nyei ong-taaix, Ndaawitv, nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv nor gorngv, “Yie haiz meih daux gaux nyei waac yaac buatc meih nyei wuom-mueic. Yie oix zorc longx meih. Aengx jiex mingh taux da'faam hnoi meih duqv mingh bieqc zaangc Ziouv nyei biauv. 6Yie aengx oix jaa bun meih ziangh ziepc hmz hnyangx yaac oix njoux naaiv norm zingh leih ndutv Atc^si^lie hungh nyei buoz-ndiev. Weic yie nyei bou, Ndaawitv, yie oix beu naaiv norm zingh.”+’+”
7I^saa^yaa gorngv, “Zorqv deix ngongh nyorx biouv daaih.” Mienh ziouc zorqv daaih opv He^se^ki^yaa nyei zueih. Ninh ziouc longx mi'aqv.
8He^se^ki^yaa naaic I^saa^yaa, “Maaih haaix nyungc jangx-hoc bun cing Ziouv oix zorc yie longx, taux da'faam hnoi yie duqv mingh zaangc Ziouv nyei biauv?”
9I^saa^yaa dau, “Naaiv se Ziouv oix bun meih nyei jangx-hoc weic bun cing Ziouv oix ei jienv ninh laengz nyei waac zoux. Meih oix dongh linh mingh wuov ndaangc ziepc wuonc tei fai oix dongh linh nzuonx nqa'haav nqaang ziepc wuonc tei?”
10He^se^ki^yaa dau, “Dongh linh mingh wuov ndaangc ziepc wuonc se gauh hec. Yie gauh oix dongh linh nzuonx nqa'haav ziepc wuonc.”
11Douc waac mienh, I^saa^yaa, ziouc tov Ziouv.Ziouv ziouc bun dongh linh yiem Aa^hatc nyei tei tuix nzuonx ninh jiex ndaangc nyei ziepc wuonc tei.

Mbaa^mbi^lon Mienh Daaih Mangc He^se^ki^yaa

(Beiv mangc I^saa^yaa 39:1-8)

12Doix wuov deix ziangh hoc, Mbaa^laa^ndan nyei dorn, Mbaa^mbi^lon Guoqv nyei hungh, Me^lo^ndakc Mbaa^laa^ndan, haiz gorngv He^se^ki^yaa butv baengc ziouc fungx fienx caux zingh nyeic mingh bun ninh. 13He^se^ki^yaa zipv naaiv deix douc fienx mienh yaac bun ninh mbuo mangc ninh siou jaaix nyei ga'naaiv nyei dorngx yietc zungv ga'naaiv. Se bun ninh mbuo mangc jiem, nyaanh, laapc liuc, jaaix haic nyei youh caux ninh mborqv jaax nyei wuoqc ginc, dongh ninh maaih nyei nyungc-nyungc jaaix nyei ga'naaiv. Yiem ninh nyei hungh dinc caux ziangh norm guoqv nyei ga'naaiv. Maiv maaih yietc nyungc He^se^ki^yaa maiv bun ninh mbuo buatc.
14Douc waac mienh, I^saa^yaa, naaic gaax, “Naaiv deix mienh gorngv haaix nyungc? Yiem haaix daaih?”
 He^se^ki^yaa dau, “Ninh mbuo yiem go nyei deic-bung daaih, se yiem Mbaa^mbi^lon daaih.”
15I^saa^yaa naaic, “Yiem meih nyei hungh dinc ninh mbuo duqv buatc haaix nyungc?”
 He^se^ki^yaa gorngv, “Yiem yie nyei hungh dinc ninh mbuo duqv buatc nyungc-nyungc. Yie jaaix nyei ga'naaiv maiv maaih yietc nyungc yie maiv bun ninh mbuo mangc.”
16I^saa^yaa gorngv mbuox He^se^ki^yaa, “Muangx Ziouv nyei waac maah! 17‘Hnoi-nyieqc zungv oix taux. Yiem meih nyei hungh dinc nyei yietc zungv ga'naaiv caux meih nyei ong-taaix siou taux ih jaax hnoi nyei ga'naaiv, oix zuqc caangv mingh taux Mbaa^mbi^lon. Yietc nyungc yaac maiv liouh.’ Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac. 18‘Maaih deix yiem meih ganh nyei nziaamv-fei cuotv nyei dorn-jueiv fun-faqv zungv oix zuqc guaatv mingh yiem Mbaa^mbi^lon nyei hungh dinc benx zuqc im dov nyei mienh.’ ”
19He^se^ki^yaa dau I^saa^yaa, “Meih douc daaih naaiv joux Ziouv nyei waac se longx nyei.” Ninh hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc ninh yiem hnyouv hnamv, “Da'faanh yie nyei seix zeiv taaix-baengh nyei, maiv maaih sic maiv zeiz?”

He^se^ki^yaa Setv Mueiz Nyei Hnoi-Nyieqc

(Beiv mangc 2 Zunh Doic Douh 32:32-33)

20He^se^ki^yaa gunv nyei ziangh hoc zoux liuz zengc njiec nyei sic, caux ninh nyei qaqv zoux nyei yietc zungv, caux ninh wetv wuom-domh, wetv wuom-jauv gan ndau-ndiev mingh bungx wuom bieqc zingh gu'nyuoz naaiv deix yietc zungv sic, fiev jienv Yu^ndaa hungh nyei hungh douh daan. 21He^se^ki^yaa guei seix mi'aqv, ninh nyei dorn, Maa^natv^se, nzipc jienv ninh zoux hungh.