21

Ma-na-se phạm tội

1Ma-na-se được mười hai tuổi lúc lên ngôi, và cai trị năm mươi lăm năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua là Hép-si-ba. 2Ma-na-se làm điều ác trước mặt Chúa Hằng Hữu theo con đường tội lỗi của các thổ dân đã bị Chúa đuổi ra khỏi đất này để lấy đất cho người Y-sơ-ra-ên ở. 3Vua dựng lại các miếu trên đồi đã bị Ê-xê-chia cha mình phá hủy; xây bàn thờ Ba-anh, dựng tượng A-sê-ra như A-háp vua Y-sơ-ra-ên đã làm và thờ tất cả các tinh tú trên trời. 4,5Vua xây bàn thờ các tinh tú trong hai hành lang Đền thờ, đặt bàn thờ tà thần trong Đền thờ tại Giê-ru-sa¬-lem, thành được Chúa chọn để mang danh Ngài. 6Vua đem con mình thiêu sống tế thần; học coi bói, coi điềm, nghe lời đồng bóng, phù thủy. Vua làm điều cực ác, chọc giận Chúa. 7Ma-na-se còn chạm tượng A-sê-ra, đem vào đặt trong Đền thờ, bất tuân lời Chúa đã phán với Đa-vít và Sa-lô-môn: "Đền thờ này và thành Giê-ru-sa-lem là nơi được Ta chọn để mang Danh Ta mãi mãi. 8Nếu người Y-sơ-ra-ên tuân theo lệnh Ta, tức các luật lệ Mai-sen đã truyền cho họ, Ta sẽ không bắt họ phải bị lưu lạc nữa, 9nhưng họ không nghe lời Ta." Ngoài ra, Ma-na-se còn xúi giục họ làm nhiều điều ác hơn cả các thổ dân ở đây trước kia, là các dân đã làm ác nên bị Chúa tiêu diệt và lấy đất này cho dân Y-sơ-ra-ên ở.
10Vì thế Chúa Hằng Hữu phán qua các đầy tớ Ngài rằng: 11Vì Ma-na-se, vua Giu-đa đã làm những điều đáng ghê tởm này, là những điều thất nhơn ác đức còn hơn cả thổ dân Am-môn trước kia và xúi dân Giu-đa thờ thần tượng, 12nên Ta, Thượng Đế Hằng Hữu của Y-sơ-ra-ên sẽ giáng họa trên Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, khiến cho ai nghe tin này cũng phải bàng hoàng. 13Ta sẽ lấy dây đo Sa-ma-ri và dây dò nhà A-háp giăng trên Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ quét sạch Giê-ru-sa-lem như một người chùi sạch cái dĩa rồi úp nó xuống. 14Ta sẽ từ bỏ những người còn lại, mặc dù họ vốn thuộc về Ta và giao họ cho quân thù. Họ trở thành miếng mồi, và chiến lợi phẩm của địch. 15Vì họ làm điều ác trước mặt Ta, chọc Ta giận từ ngày tổ tiên họ được đem ra khỏi Ai-cập đến nay.
16Ngoài tội xúi giục Giu-đa thờ thần tượng, Ma-na-se còn giết nhiều người vô tội, làm cho máu họ tràn ngập Giê-ru-sa-lem.
17Các công việc khác của Ma-na-se, tội lỗi vua làm đều được chép trong sách lịch sử các vua Giu-đa. 18Ma-na-se mất và được chôn trong vườn ngự uyển U-sa. Con Ma-na-se là A-môn lên kế vị.

A-môn

19A-môn lên ngôi lúc hai mươi tuổi, và cai trị hai năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua là Mê-su-lê-mết, con Ha-rút ở Giô-ba. 20Vua làm điều ác trước mặt Chúa Hằng Hữu cũng như Ma-na-se cha mình. 21Vua theo đúng đường lối cha mình, thờ các thần tượng cha mình đã thờ; 22bỏ Thượng Đế Hằng Hữu của tổ tiên mình, không theo đường lối của Ngài. 23Các tôi tớ A-môn làm phản, giết A-môn ngay trong cung vua. 24Nhưng nhân dân nổi lên giết hết những người phản loạn, rồi lập Giô-si-a, con A-môn lên làm vua. 25Các công việc khác của A-môn đều được chép trong sách lịch sử của các vua Giu-đa. 26A-môn được chôn trong mộ tại vườn U-xa. Giô-si-a lên kế vị.