21

Manasseh Ngă Pơtao Lŏn Čar Yudah

(2 Hră Ruai 33:1-20)

1Pơtao Manasseh hlak pluh-dua thŭn tơdang ñu jing pơtao ƀing Yudah laih anŭn ñu wai lăng amăng plei Yerusalaim truh kơ rơmapluh-rơma thŭn. Anăn amĭ ñu jing HʼHepzibah. 2Manasseh ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Yahweh, jing tơlơi ñu đuaĭ tui hăng khul tơlơi hơƀak drak ƀing kơnung djuai Yahweh hơmâo puh pơđuaĭ hĭ laih mơ̆ng anăp ƀing Israel hlâo adih. 3Ama ñu Hizkiyah hơmâo pơrai hĭ laih khul anih glông kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng, samơ̆ Manasseh pơdơ̆ng glaĭ hơdôm anih glông anŭn. Ñu ăt rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ khul kơnưl ngă yang kơ yang rơba̱ng Baal laih anŭn pơkra sa ƀĕ tơmĕh rup trah yang HʼAsêrah kar hăng Ahab pơtao ƀing Israel hơmâo ngă laih. Ñu ăt bon kơkuh laih anŭn kơkuh pơpŭ kơ abih bang khul pơtŭ hăng adai adih mơ̆n. 4Ñu pơdơ̆ng đĭ khul kơnưl kiăng kơ ngă yang kơ ƀing yang rơba̱ng amăng sang yang Yahweh, jing anih Yahweh hơmâo laĭ laih, “Amăng plei Yerusalaim yơh Kâo či pioh Anăn Kâo.” 5Ƀơi dua boh anih wăl tơdron amăng sang yang Yahweh, ñu pơdơ̆ng đĭ khul kơnưl ngă yang kơ abih bang khul pơtŭ hăng adai adih. 6Ñu čuh ngă yang ană đah rơkơi ñu pô, pơjuăt ngă pơjâo gai phai yang laih anŭn hơduah tơña ƀing mơnuih iâu atâo, jing ƀing rơkâo yang bơngăt ƀing djai. Ñu ngă tơlơi sat ƀai lu biă mă ƀơi anăp Yahweh tơl čuih kơ Yahweh hil nač biă mă yơh.
7Hloh kơ anŭn dơ̆ng, ñu mă tơmĕh rup trah yang HʼAsêrah, jing gơnam ñu hơmâo pơkra laih, hăng pioh rup trah anŭn amăng sang yang. Anŭn jing anih Yahweh hơmâo laĭ laih kơ pơtao Dawid laih anŭn kơ pơtao Solomôn tui anai, “Amăng sang yang anai laih anŭn amăng plei Yerusalaim anai, jing anih Kâo hơmâo ruah mă laih mơ̆ng abih bang kơnung djuai ƀing Israel, Kâo či pioh Anăn Kâo pơ anŭn nanao yơh. 8Tơdah ƀing Israel kơnơ̆ng pơñen ngă tui abih bang tơlơi Kâo pơđar laih kơ ƀing gơñu kiăng kơ djă̱ pioh abih bang tơlơi juăt Môseh ding kơna Kâo hơmâo brơi laih kơ ƀing gơñu, tui anŭn Kâo ƀu či ngă kơ ƀing Israel rơbat đuaĭ ataih hĭ dơ̆ng tah mơ̆ng anih lŏn Kâo brơi laih kơ ƀing ơi adon gơñu.” 9Samơ̆ ƀing ană plei anai ƀu kiăng hơmư̆ tui ôh. Manasseh dui ba ƀing gơñu jrôk hĭ jơlan tơl ƀing gơñu ngă tơlơi sat ƀai hloh kơ ƀing kơnung djuai Yahweh hơmâo pơrai hĭ laih mơ̆ng anăp ƀing Israel hlâo adih anŭn.
10Hơmâo sa hrơi Yahweh pơhiăp mơ̆ng ƀing ding kơna Ñu jing ƀing pô pơala tui anai:
11Manasseh pơtao ƀing Yudah hơmâo ngă laih khul tơlơi soh hơƀak drak anŭn. Ñu hơmâo ngă laih tơlơi sat ƀai hloh kơ ƀing Amôr jing ƀing hơmâo dŏ laih amăng anih lŏn anai hlâo adih. Ñu hơmâo dui ba laih ƀing Yudah amăng tơlơi soh kơkuh pơpŭ kơ khul rup trah ñu pơkra. 12Hơnŭn yơh, anai yơh jing tơlơi Yahweh Ơi Adai ƀing Israel laĭ: Kâo či ba rai tơlơi răm rai ƀơi plei phŭn Yerusalaim laih anŭn ƀơi ƀing Yudah tơl hlơi pô hơmư̆ tơlơi răm anŭn le̱ng kơ dŏ kơtuă nge ngo yơh. 13Kâo či pơkă ƀơi plei Yerusalaim anŭn hăng hrĕ pơkă Kâo hơmâo pơkă pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng Samaria tơdang Kâo pơkơhma̱l plei anŭn. Kâo ăt či pơkơtraŏ mơ̆n ƀơi pơtao Manasseh hăng boh pơkơtraŏ Kâo hơmâo pơkơtraŏ pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng ană tơčô Ahab tơdang Kâo pơkơhma̱l ƀing gơñu. Kâo či sut hĭ Yerusalaim hlo̱m ƀo̱m kar hăng sa čô sut rao sa boh ja̱m. Laih kơ ñu sut rao laih, ñu pioh pơkŭp hĭ yơh. 14Kâo či đuaĭ lui hĭ tơƀe̱ng dŏ glaĭ amăng ƀing ană plei Yudah, jing kŏng ngăn Kâo anŭn, laih anŭn jao hĭ ƀing gơñu kơ ƀing rŏh ayăt gơñu. Ƀing rŏh ayăt gơñu či sua mă lun ƀơ̆ng ƀing gơñu yơh, 15yuakơ ƀing gơñu hơmâo ngă laih tơlơi sat ƀai ƀơi anăp mơta Kâo laih anŭn hơmâo ngă laih kơ Kâo hil čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi ƀing ơi adon gơñu tơbiă mơ̆ng lŏn čar Êjip hlŏng truh kơ tă anai.
16Manasseh ngă tơlơi soh laih anŭn ba ƀing Yudah ngă tui tơl ƀing gơñu ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Yahweh. Hloh kơ anŭn dơ̆ng, Manasseh ăt pơdjai hĭ lu mơnuih ƀu hơmâo tơlơi soh ôh tơl drah gơñu pơbă hĭ djŏp anih amăng Yerusalaim, jing mơ̆ng akiăng gah anai truh pơ akiăng gah adih plei yơh. Laih anŭn dơ̆ng, tơlơi soh ñu ngă kơ ƀing Yudah ngă tui laih anŭn ƀing gơñu ngă laih tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Yahweh.
17Bơ kơ khul tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng amăng rơnŭk Manasseh wai lăng wơ̆t hăng abih bang tơlơi ñu ngă pơgiŏng laih anŭn abih bang tơlơi soh ñu ngă laih, arăng čih pioh laih amăng khul hră bruă mơnuă ƀing pơtao Yudah. 18Manasseh tơĭ pran, arăng dơ̱r hĭ ñu amăng pơsat ñu pô ƀơi đang arăng pơanăn Uzza laih anŭn ană đah rơkơi ñu Amôn tŏ tui ñu ngă pơtao.

Amôn Ngă Pơtao Lŏn Čar Yudah

(2 Hră Ruai 33:21-25)

19Pơtao Amôn hlak duapluh-dua thŭn tơdang ñu jing pơtao ƀing Yudah laih anŭn ñu wai lăng amăng plei Yerusalaim dua thŭn. Amĭ ñu jing mơnuih mơ̆ng plei Yotbah laih anŭn anăn ñu jing HʼMesullemet, ană đah kơmơi Haruz. 20Amôn ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Yahweh kar hăng ama ñu Manasseh hơmâo ngă laih. 21Sĭt ñu rơbat tui amăng abih khul jơlan ama ñu laih anŭn ñu bon kơkuh pơpŭ kơ khul rup trah ama ñu hơmâo kơkuh pơpŭ laih. 22Ñu hơngah lui hĭ Yahweh, jing Ơi Adai ƀing ơi adon ñu, laih anŭn ƀu đuaĭ tui amăng jơlan Yahweh kiăng ôh.
23Ƀing khua moa Amôn ngă mơneč pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu laih anŭn pơdjai hĭ ñu amăng sang pơtao ñu. 24Giŏng anŭn, ƀing ană plei Yudah mă pơdjai hĭ abih bang ƀing hlơi pơčrŏng sai laih kiăng kơ pơdjai hĭ pơtao Amôn laih anŭn ƀing gơñu brơi ană đah rơkơi gơ̆ Yôsiyahu ngă pơtao pơala kơ gơ̆.
25Bơ kơ khul tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng amăng rơnŭk Amôn wai lăng wơ̆t hăng hơget tơlơi ñu ngă pơgiŏng laih, arăng čih pioh laih amăng khul hră bruă mơnuă ƀing pơtao Yudah. 26Arăng dơ̱r hĭ ñu amăng pơsat ñu pô ƀơi đang arăng pơanăn Uzza. Laih anŭn ană đah rơkơi ñu Yôsiyahu tŏ tui ñu ngă pơtao.