22

Cov Yudas Tus Vajntxwv Yauxiyas

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 34.1-2)

1Yauxiyas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas thaum nws hnubnyoog muaj yim xyoo, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau peb caug ib xyoos. Nws niam hu ua Yedidas thiab yog Adayas uas nyob hauv lub nroog Npauxekas tus ntxhais. 2Yauxiyas ua lub neej raws li tus TSWV lub siab nyiam; nws ua raws li Vajtswv tej kevcai ib yam li nws yawgkoob uas yog Vajntxwv Daviv ua.

Nrhiav Tau Phau Ntawv Kevcai

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 34.8-28)

3Thaum Yauxiyas ua vajntxwv tau kaum yim xyoo, nws txib nws tus teev ntawv Safas uas yog Axaliyas tus tub thiab yog Mesulas tus xeebntxwv mus rau hauv lub Tuamtsev, nws hais rau Axaliyas hais tias, 4“Koj mus cuag tus Povthawj Hlob Hilekiyas thiab kom nws qhia tej nyiaj uas cov povthawj sau tau thaum cov pejxeem coj tuaj tso rau hauv lub Tuamtsev saib tau pestsawg. 5Koj kom nws muab cov nyiaj ntawd coj mus rau cov uas saib cov neeg uas kho lub Tuamtsev. Lawv thiaj tau nyiaj them 6rau cov neeg txua ntoo, cov ua tsev, cov txhim phabntsa, yuav ntoo thiab yuav pobzeb los kho lub Tuamtsev. 7Cov uas saib cov ua haujlwm, lawv yog neeg ncaj thiaj tsis kom lawv muab tej ntawv teev tej nyiaj uas lawv siv los.”
8Safas coj vajntxwv cov lus mus hais rau Hilekiyas, ces Hilekiyas qhia rau Safas hais tias, “Kuv pom phau ntawv Kevcai no nyob hauv tus TSWV lub Tuamtsev.” Hilekiyas txawm muab phau ntawv rau Safas nyeem. 9Safas rov los qhia rau vajntxwv hais tias, “Koj cov tubtxib twb muab cov nyiaj hauv lub Tuamtsev cob rau cov uas saib cov neeg kho lub tuamtsev lawm.” 10Safas hais ntxiv tias, “Phau ntawv no yog Hilekiyas muab rau kuv.” Ces Safas txawm muab nyeem rau vajntxwv mloog.
11Thaum vajntxwv hnov tej lus hauv phau ntawv Kevcai ntawd, vajntxwv nyuaj siab heev thiab dua rhe nws lub tsho, 12thiab hais rau tus povthawj Hilekiyas, Safas tus tub Ahikas, Mikayas tus tub Anpaus, tus teev ntawv Safas thiab Axayas uas yog tus tu vajntxwv li no: 13“Nej cia li pab kuv thiab pab cov Yudas mus nug tus TSWV txog tej lus hauv phau ntawv no saib qhia li cas, tos tus TSWV chim heev rau peb los twb yog peb cov yawgkoob tsis ua raws li tej lus uas sau rau hauv phau ntawv no.”
14Hilekiyas, Ahikas, Anpaus, Safas thiab Axayas txawm mus cuag ib tug pojniam hu ua Hulidas uas yog ib tug cev Vajtswv lus nyob hauv lub nroog Yeluxalees ntawm ceskaum uas luag ua tshiab. (Hulidas tus txiv hu ua Salumes uas yog Tivas tus tub thiab yog Hahas tus xeebntxwv, nws yog tus saib cov tsho ntev hauv lub Tuamtsev.) Lawv piav tej lus ntawd rau Hulidas mloog. 15Nws kom lawv rov mus cuag vajntxwv 16thiab hais rau vajntxwv hais tias tus TSWV hais li no, “Kuv yuav rau txim rau lub nroog Yeluxalees thiab cov neeg uas nyob hauv lub nroog raws li tej lus uas sau tseg rau hauv phau ntawv uas vajntxwv nyeem ntawd. 17Lawv tau tso kuv tseg thiab mus tua tsiaj fij rau lwm haivneeg tej vajtswv, kuv thiaj chim rau tej uas lawv ua, thiab kuv chim rau lub nroog Yeluxalees; kuv tej kev chim yuav tsis xam mus sai. 18Kuv yog tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv, kuv hais li no rau vajntxwv: Thaum koj hnov tej lus hauv phau ntawv no tas lawm, 19koj lees koj tej kev txhaum thiab txo hwjchim tabmeeg kuv, koj quaj tu siab nrho thiab dua rhe koj lub tsho, thaum koj paub hais tias kuv yuav rau txim rau lub nroog Yeluxalees thiab cov neeg huv tibsi. Kuv yuav ua kom lub nroog puastsuaj tas, thaum luag pom luag yuav ntshai heev, thiab luag yuav tuav lub nroog no lub npe foom tsis zoo. Tiamsis vim kuv twb hnov koj tej lus thov lawm, 20kuv yuav tos kom koj tuag tso, kuv mam li rau txim rau lub nroog Yeluxalees. Kuv yuav cia koj tuag kaj siab lug.”
 Lawv coj tej lus ntawd mus piav rau Vajntxwv Yauxiyas mloog.