22

Yu^ndaa Nyei Hungh, Yo^si^yaa

(Beiv mangc 2 Zunh Doic Douh 34:1-2)

1Yo^si^yaa faaux weic zoux hungh wuov zanc, ninh duqv hietc hnyangx. Ninh yiem Ye^lu^saa^lem gunv faah ziepc yietv hnyangx. Ninh nyei maa nyei mbuox heuc Ye^ndi^ndaa, se Mbotc^kaatv Mienh, Aa^ndaa^yaa nyei sieqv. 2Ziux Ziouv mangc, Yo^si^yaa zoux duqv horpc. Ninh ei jienv ninh nyei ong-taaix, Ndaawitv, nyei yietc zungv jauv yangh, maiv mingh mbiaauc, maiv mingh zaaix.

Lorz Buatc Leiz-Latc Sou

(Beiv mangc 2 Zunh Doic Douh 34:8-28)

3Yo^si^yaa zoux hungh ziepc betv hnyangx wuov hnyangx, ninh paaiv Me^sun^laam nyei fun, Aa^saa^lai^yaa nyei dorn, Saafaan sou-biuv, mingh zaangc Ziouv nyei biauv, gorngv mbuox ninh, 4“Mingh lorz Hin^ki^yaa ⟨domh sai mienh⟩ mbuox ninh funx nzengc dorh daaih hietv zaangc Ziouv nyei biauv nyei nyaanh, dongh zuov gaengh mienh siou baeqc fingx nyei wuov deix nyaanh. 5Zorqv wuov deix nyaanh jiu bun liuc leiz zaangc Ziouv nyei biauv nyei gunv gong mienh. Ninh mbuo ziouc haih koi gong-zinh jiu bun zorc Ziouv nyei biauv nyei gong-mienh, 6se bun ndiangx-zaangc, zoux biauv zaangc, nanv nie-zun zaangc, bun ninh mbuo maaiz ndiangx, yaac maaiz zuqc ziangx nyei la'bieiv, weic zorc zaangc Ziouv nyei biauv. 7Mv baac zorqv nyaanh jiu bun ninh mbuo, maiv zuqc heuc ninh mbuo faaux zaeqv-daan, weic zuqc ninh mbuo ziepc zuoqv nyei zoux.”
8Hin^ki^yaa domh sai mienh gorngv mbuox Saafaan sou-biuv, “Yiem zaangc Ziouv nyei biauv yie lorz buatc Leiz-Latc Sou.” Ninh ziouc jiu bun Saafaan. Saafaan doqc mangc. 9Saafaan sou-biuv ziouc nzuonx hungh diex wuov gorngv mbuox ninh, “Meih nyei jien zorqv yiem zaangc Ziouv nyei biauv nyei nyaanh jiu bun zorc wuov norm biauv nyei gunv gong mienh.” 10Saafaan sou-biuv aengx gorngv mbuox hungh diex, “Hin^ki^yaa sai mienh bun njunc sou yie.” Saafaan ziouc doqc bun hungh diex muangx.
11Hungh diex haiz Leiz-Latc Sou nyei waac ziouc ⟨betv ninh ganh nyei lui.⟩ 12Ninh paaiv Hin^ki^yaa domh sai mienh caux Saafaan nyei dorn, Aa^hi^kam, caux Mi^kaa^yaa nyei dorn, Akc^mbo, caux Saafaan sou-biuv caux hungh diex nyei zunc nzuih mienh, Aa^saax^yaa, 13“Mingh weic yie caux baeqc fingx caux Yu^ndaa nyei zuangx mienh naaic Ziouv taux naaiv njunc sou gorngv nyei waac. Laaix mbuo nyei ong-taaix maiv muangx naaiv njunc sou nyei waac, maiv ei jienv naaiv njunc sou gorngv mbuo nyei yietc zungv waac, Ziouv ziouc za'gengh! qiex jiez haic mbuo.”
14Hin^ki^yaa domh sai mienh caux Aa^hi^kam caux Akc^mbo, Saafaan caux Aa^saax^yaa mingh lorz douc waac mienh m'sieqv dorn, Hun^ndaa, yaac caux ninh caangh laangh. Hun^ndaa zoux goux zaangc Ziouv nyei biauv nyei lui-houx wuov dauh Haan^hatv nyei fun, Tikv^waa nyei dorn, Sanlum nyei auv, yaac yiem siang wuov kang Ye^lu^saa^lem Zingh.
15Hun^ndaa gorngv mbuox ninh mbuo, “Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv nor gorngv, ‘Oix zuqc mbuox paaiv meih mbuo daaih lorz yie wuov dauh mienh, 16Ziouv hnangv naaiv nor gorngv. “Ziux Yu^ndaa hungh doqc wuov njunc sou nyei yietc zungv waac yie oix bun naaiv norm dorngx caux naaiv norm dorngx nyei baeqc fingx zuqc zeqc naanc. 17Weic zuqc ninh mbuo guangc yie aengx buov hung bun nyiec nyei zienh, yaac longc ninh mbuo ganh nyei buoz zoux daaih nyei miuc-fangx, yie nyei ga'qiex ziouc baetv cuotv bun naaiv norm dorngx, yaac maiv haih bun ga'qiex fiu.” ’ 18Oix zuqc mbuox Yu^ndaa nyei hungh diex, dongh paaiv meih mbuo daaih naaic Ziouv, “Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv nor gorngv taux meih haiz liuz wuov deix waac. 19‘Weic zuqc meih haiz yie hnangv haaix nor gorngv naaiv norm dorngx caux naaiv norm dorngx nyei mienh, yaac hiuv duqv ninh mbuo oix zuqc zioux, zuqc baaic waaic, meih ziouc goiv hnyouv, yiem Ziouv nyei nza'hmien nyiemc ganh zoux faix, betv meih nyei lui-houx yaac dorng jienv yie nyiemv, yie ziouc muangx haiz meih nyei waac.’ Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac. 20‘Weic naaiv yie oix bun meih guei seix ndaangc, duqv baengh orn nyei zangx jienv zouv. Meih nyei m'zing ziouc maiv duqv buatc dongh yie oix bun naaiv norm dorngx zuqc nyei zeqc naanc.’+” Naaiv deix mienh ziouc dorh naaiv deix waac nzuonx mingh mbuox hungh diex.