23

Y-Jôsia Ƀư Rai Nau Mbah Rup Brah

1Hađăch prơh hăn bunuyh gay tâm rgum ma păng lĕ rngôch phung bu bŭnh buranh phung Yuda jêh ri ƀon Yêrusalem. 2Pônây, hađăch hăn hao rlet ma ngih Yêhôva; jêh ri ndrel ma păng lĕ rngôch phung Yuda, lĕ rngôch phung ƀon lan tâm ƀon Yêrusalem, phung kôranh ƀư brah, kôranh nơm mbơh lor, nđâp lĕ rngôch phung ƀon lan, mâu klăp jê̆ ma toyh; hăn tĭng păng da dê. Jêh ri păng rŏ (răk) ăn tôr khân păng tăng nau ngơi tâm ndrom sămƀŭt nau tâm rnglăp bu saơ jêh tâm ngih Yêhôva. 3Hađăch dâk ta meh gâng, jêh ri ƀư du nau tâm rnglăp ta năp Yêhôva, ton chuăt tĭng Yêhôva jêh ri djôt prăp lĕ nau vay Păng ntăm, nau mbơh, jêh ri nau vay Păng, ma lĕ nuih n'hâm, ma lĕ huêng srĭng păng, gay ƀư tĭng nâm nau ngơi ma nau tâm rnglăp aơ chih jêh tâm ndrom sămƀŭt aơ. Jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan jêng du ai tâm nau tâm rnglăp nây.
4Hađăch ntĭnh ma Y-Hilkia kôranh ƀư brah toyh jêh ri phung kôranh ƀư brah groi, jêh nây ma phung chiă uănh mpông ngih brah, sŏk ngluh lơi lĕ rngôch tă bơh ngih Yêhôva, lĕ rngôch khăl ngan bu ƀư jêh ma brah Baal, ma brah Asêra, jêh ri ma lĕ rngôch phung tâm trôk. Păng su lơi ndơ nây padih mpâr ƀon Yêrusalem tâm mir Sêdrôn, jêh ri djôt leo ŭnh buh ndơ nây ma ƀon Bêthel. 5Păng mprơh lơi phung kôranh ƀư brah ma phung rup brah, phung nây hađăch Yuda hŏ njêng jêh, ntĭnh su ndơ ƀâu n'hôl (ndơ ƀâu kah) kalơ ntŭk prêh tâm lĕ rngôch ƀon tâm n'gor Yuda jêh ri tâm ăp ntŭk jŭm ƀon Yêrusalem; jêh ri mprơh đŏng phung su ndơ ƀâu n'hôl ma brah Baal, ma măt nar, ma khay, ma mănh, jêh ri ma lĕ rngôch phung tâm trôk.
6Păng ngluh lơi padih rup brah Asêra tă bơh ngih Yêhôva leo padih mpâr ƀon Yêrusalem ma n'hor dak Sêdrôn, jêh ri juh lơi ndơ nây tât se tât lêk, mƀăr lơi ndơ môi nây ta kalơ môch phung ƀon lan. 7Păng ƀư rlâm lơi ngih phung buklâu yơk mbah ma nau ka n'hong tâm ngih Yêhôva, ta ntŭk nây phung bu ur tanh mphiar ma rup Asêra.
8Păng ngluh lĕ rngôch phung kôranh ƀư brah tă bơh lĕ rngôch ƀon n'gor Yuda, jêh ri ƀư ƀơ̆ lơi lĕ ntŭk prêh kalơ, ta nây phung kôranh ƀư brah hŏ su ndơ ƀâu n'hôl, ntơm bơh ƀon Gêba tât ma ƀon Bêr-sêba. Jêh ri păng ƀư rlâm nơng ntŭk prêh kalơ ta ntŭk lăp ntơ mpông pêr Y-Yôsuê, kôranh chiă uănh ƀon, ndơ nây mpeh pachiau, mpông pêr ƀon. 9Ƀiălah phung hŏ jêng kôranh ƀư brah ma ntŭk prêh kalơ, pôri mâu dơi hao ôh ma nơng Yêhôva tâm ƀon Yêrusalem; ƀiălah khân păng sa piăng let mâu geh ndrui ta nklang phung oh nâu khân păng. 10Păng ƀư ƀơ̆ ntŭk Tôphet tâm ban lĕ, tâm rlŭng kon buklâu Y-Hinôm, gay mâu geh du huê ôh dơi gŭch kon buklâu păng mâu lah kon bu ur păng jêng ndơ nhhơr ma brah Môlek. 11Păng sŏk lơi lĕ rngôch seh phung hađăch Yuda prăp nhhơr ma măt nar, ta ntŭk lăp ngih Yêhôva dăch jrô phung oh mon char Y-Nathan-Mêlek, nơm chiă uănh jrô hađăch tâm nkual ngih brah; jêh ri păng su ndeh prăp ăn ma măt nar.
12Hađăch Jôsia ƀư rai lơi nơng ta kalơ chor bôk pho jrô prêh kalơ ma Y-Ahas; nơng nây phung hađăch Yuda hŏ ƀư jêh, jêh ri nơng Y Manasê ƀư jêh tâm bar nkual ngih Yêhôva, pôri păng dong nchah lơi hăch rhên, jêh ri păng mƀăr ndơ chah hăch môi nây tâm n'hor dak Sêdrôn. 13Jêh ri hađăch ƀư ƀơ̆ ntŭk prêh kalơ mpeh palơ ƀon Yêrusalem, mpeh pama yôk nau Ôm-Rai, ndơ nây Y-Salômôn, hađăch Israel ndâk jêh ma brah Astarôt, brah phung Sidôn Yêhôva tâm rmot, ma brah Chhêmôs brah phung Môap Yêhôva tâm rmot, jêh ri ma brah Milkôm brah phung Amôn Yêhôva tâm rmot. 14Păng nchah lơi hăch rhên gâng kra jêh ri kăl nchôt rup Asêrim, jêh ri tuh mbêng ntŭk khân păng nây ma nting bunuyh.
15Rmeh ma nây nơm ta ƀon Bêthel ntŭk prêh kalơ Y-Jêrôbôam, kon buklâu Y-Nêbat ndâk jêh, nơm nsŭk jêh phung Israel ƀư tih, nơng jêh ri ntŭk prêh kalơ nây păng nklơ̆ jêh ri nchah hăch rhên lŭ păng, juh ndơ nây kŏ tât môi; jêh ri păng su rup Asêra tâm ban lẽ.
16Dôl Y-Jôsia rle n'gĭl, păng saơ môch ta yôk; păng prơh bunuyh hăn sŏk nting tă tâm môch nây jêh ri gŭch nting nây ta kalơ nơng, ƀư ƀơ̆ păng tĭng nâm nau Yêhôva ngơi jêh bơh bunuyh Brah Ndu, nơm mbơh lor jêh nau nây. 17Pônây, hađăch ôp pôaơ: "Moh ndơ pla gâp saơ đah ri?" Phung bunuyh ƀon nây lah, "Nây jêng môch bunuyh Brah Ndu, nơm văch tă bơh n'gor Yuda jêh ri mbơh lor nau may ƀư aơ tâm rdâng đah nơng ta ƀon Bêthel." 18Păng lah, "Ăn hom nting nây gŭ đăp mpăn, mâu geh bunuyh dơi trơn păng ôh." Pôri bu lơi nting păng nđâp nting kôranh nơm mbơh lor văch tât bơh ƀon Samari.
19Tâm ban lẽ lĕ rngôch ntŭk yơk mbah ta ntŭk prêh kalơ tâm lĕ rngôch ƀon n'gor Samari, ndơ nây phung hađăch Israel ƀư jêh gay nsônh ji nuih Yêhôva, Y-Jôsia ƀư rai lơi lĕ ngih nây nâm bu păng hŏ ƀư tâm ƀon Bêthel. 20Păng nkhĭt ta kalơ nơng phung kôranh ƀư brah ma ntŭk prêh kalơ, jêh ri gŭch pŭr nting phung nây ta kalơ nơng nây. Jêh nây păng plơ̆ sĭt rlet ma ƀon Yêrusalem.

Nau Ndray Prăp Nau Găn

21Hađăch ntĭnh ma lĕ rngôch phung ƀon lan, "Kah gĭt ndray hom nhêt sa Nau Găn ma Yêhôva Brah Ndu khân may, tĭng nâm bu chih tâm ndrom sămƀŭt nau tâm rnglăp aơ." 22Yorlah bu mâu mâp kah gĭt ndray ôh Nau Găn tâm ban pô nây ntơm bơh rnôk phung kôranh phat dôih, hŏ phat dôih ma phung Israel mâu lah tâm rnôk rô̆ phung hađăch Israel jêh ri hađăch phung Yuda, n'hêl nanê̆ mâu mâp ôh kah gĭt prăp ndray du nau nhêt sa Nau Găn ôh; 23tâm ban ma nau nhêt sa Nau Găn prăp ma Yêhôva ta ƀon Yêrusalem, tâm năm rơh jê̆t ma pham rnôk rô̆ hađăch Y-Jôsia.
 Yêhôva djôt prăp nau ji nuih ma phung Yuda
24Rmeh ma nây, Y-Jôsia mprơh du lĕ rngôch phung n'hŭm jêh ri phung gru rƀên, rup brah Têraphim, jêh ri rup brah nđâp lĕ ndơ Yêhôva tâm rmot geh tâm n'gor Yuda, jêh ri tâm ƀon Yêrusalem; gay tĭng kơt lĕ nau ngơi tâm nau vay hŏ chih jêh tâm ndrom sămƀŭt Y-Hilkia, kôranh ƀư brah saơ tâm ngih Yêhôva. 25Lor panăp hađăch Jôsia, mâu mâp geh ôh du huê hađăch tâm ban ma păng, nơm sĭt ma Yêhôva ma lĕ nuih n'hâm, ma lĕ huêng, jêh ri ma lĕ nau katang păng, tĭng nâm lĕ nau vay Y-Môis; jêh ri pakơi păng tâm ban lĕ, kŏ mâu geh lĕ nơm ƀư tâm ban ma păng đŏng.
26Ƀiălah Yêhôva mâu rngơt ôh hao duh nuih katang, yor nau nây Păng ji nuih ma phung Yuda, yorlah lĕ rngôch nau tih jru bơh Y-Manasê nsônh Păng ji nuih. 27Yêhôva lah, "Gâp mra mprơh du phung Yuda tă bơh ta năp măt gâp, nâm bu gâp mprơh jêh phung Israel; jêh ri gâp mra chalơi ƀon gâp hŏ săch jêh aơ, ƀon Yêrusalem, jêh ri ngih brah gâp lah jêh, Amoh gâp mra gŭ ta nây."
28Nau kan êng Y-Jôsia ƀư, jêh ri lĕ nau păng ƀư jêh, bu hŏ chih da dê jêh tâm ndrom sămƀŭt nau Nau Rêh Jêng ma Phung Hađăch Yuda.

Nau Y-Jôsia Khĭt

29Tâm rnôk rô̆ Y-Jôsia, Pharaôn Nêkô, hađăch Êjip, hăn hao lơh hađăch Asiri ta dak krong Ơprat. Hađăch-Jôsia hăn tâm mâp đah păng; jêh ri Pharaôn Nêkô nkhĭt ôbăl ta ƀon Mêgidô tơlah saơ ôbăl. 30Phung oh mon păng rdeng păng lĕ khĭt tâm ndeh seh tă bơh ƀon Mêgidô, leo ôbăl ma ƀon Yêrusalem, jêh ri bu tâp păng tâm môch păng nơm. Phung ƀon lan păng tâm n'gor sŏk Y-Jôacha, kon buklâu Y-Jôsia, tŏ dak ƀâu kah ma păng, jêh ri njêng păng hađăch thoi mbơ̆ păng.

Nau Y-Jôacha Chiă Uănh Nau Bu N'glưh Păng

31Y-Jôacha, geh bar jê̆t ma pe năm, jêh ri păng chiă uănh pe khay tâm ƀon Yêrusalem. Amoh mê̆ păng jêng H'Hamutal, kon bu ur Y-Yêrêmi bơh ƀon Lipna. 32Păng ƀư nau mhĭk ta năp măt Yêhôva tĭng nâm lĕ nau phung chô-yau păng hŏ ƀư jêh. 33Pharaôn Nêkô, nhŭp krŭng păng ta ƀon Rikla; tâm n'gor Hamat, gay ma păng mâu dơi chiă uănh tâm ƀon Yêrusalem đŏng ôh. Jêh nây đŏng, păng nchâp n'gor bri chê̆ pi du rhiăng talâng prăk jêh ri du ta lâng miah. 34Pharaôn Nêkô njêng Y-Êliakim, kon bu klâu Y-Jôsia ăn jêng hađăch thoi Y-Jôsia, mbơ̆ păng; jêh ri tâm rgâl amoh ôbăl Y-Jêhôyakim. Ƀiălah Y-Jôacha păng nhŭp rdu ƀư bu nă ta n'gor bri Êjipt jêh ri ôbăl khĭt ta nây. 35Y-Jêhôyakim, ăn prăk jêh ri miah ma Pharaôn, ƀiălah păng riu pi neh gay geh prăk tĭng nâm Pharaôn ntĭnh. Păng riu prăk jêh ri miah tă bơh ƀon lan tâm n'gor, ăp nơm tĭng nâm păng tâm nal rnoh, gay ăn ma Pharaôn Nêkô.
36Y-Jêhôyakim, geh bar jê̆t ma prăm năm tơlah păng ntơm chiă uănh, jêh ri păng chiă uănh jê̆t ma nguay năm ta ƀon Yêrusalem. Amoh mê̆ păng jêng H'Sêbida kon bu ur Y-Pêdaya bơh ƀon Ruma. 37Păng ƀư nau mhĭk ta năp măt Yêhôva tĭng nâm lĕ nau phung chô yau păng ƀư jêh.