23

Phục hưng

1Vua triệu tập tất cả trưởng lão trong toàn quốc và kinh thành Giê-ru-sa-lem lại. 2Họ theo vua lên Đền thờ Chúa với các thầy tế lễ, tiên tri và nhân dân, cả lớn lẫn bé. Vua đọc cho họ nghe quyển sách luật vừa tìm được trong Đền thờ. 3Vua đứng bên trụ cột, hứa nguyện trung thành với Chúa, hết lòng tuân giữ điều răn, luật lệ chép trong sách. Toàn dân cũng hứa nguyện như thế. 4Vua ra lệnh cho thầy tế lễ tối cao Hinh-kia, các thầy tế lễ và những người coi giữ Đền lấy tất cả những vật dùng cho việc cúng tế Ba-anh, A-sê-ra và các tinh tú trên trời, đem ra đồng Kít-rôn, bên ngoài thành Giê-ru-sa¬-lem thiêu hủy hết, rồi lấy tro bỏ tại Bê-tên. 5Vua cũng phế bỏ chức tế lễ cho các tà thần do các vua đời trước lập lên để lo việc cúng tế, đốt nhang trong các miếu trên đồi khắp nước Giu-đa và chung quanh Giê-ru-sa-lem là những người đã đốt nhang cho Ba-anh, mặt trời, mặt trăng, và các tinh tú. 6Vua sai đem tượng A-sê-ra trong Đền thờ Chúa ra bên suối Kít-rôn (ngoài thành Giê-ru-sa¬-lem) thiêu hủy, nghiền nát rồi đem tro bỏ trên mồ thường dân. 7Giô-si-a phá các nhà chứa nam mãi dâm trong khuôn viên Đền thờ là nơi các phụ nữ đã dệt áo cho thần A-sê-ra. 8Vua tập trung các thầy tế lễ tà thần từ khắp nơi trong nước lại một chỗ, triệt hạ các miếu trên đồi, nơi trước kia họ đã từng đốt nhang, từ Ghê-ba cho đến Bê-e-sê-ba. Vua cũng phá hủy các miếu nơi cổng ra vào dinh Giô-suê, tổng trấn Giê-ru-sa-lem. Dinh này ở bên trái cổng thành, nếu nhìn từ bên ngoài vào. 9Tuy các thầy tế lễ của các miếu trên đồi không được đến gần bàn thờ của Chúa tại Giê-ru-sa-lem, nhưng họ được ăn bánh không men với các anh em mình. 10Giô-si-a phá hủy bàn thờ Tô-phết tại thung lũng con trai Hi-nôm, để không ai còn thiêu sống con trai mình làm của lễ tế thần Mô-lóc nữa. 11Vua bỏ đi các tượng ngựa dựng gần cổng Đền thờ trước dinh của thái giám Nê-than Mê-léc; còn các xe ngựa, vua cũng đốt hết. Tượng ngựa và các xe này được các vua Giu-đa đời trước dâng cho thần mặt trời. 12Vua phá các bàn thờ các vua đời trước xây trên nóc lầu A-cha; còn các bàn thờ Ma-na-se đã xây trong hai hành lang Đền thờ Chúa, vua cũng đập tan nát rồi đem bụi đổ xuống suối Kít-rôn. 13Vua cũng phá hủy các miếu trên đồi về phía đông Giê-ru-sa-lem và phía nam đồi tham nhũng. Các miếu này được vua Sa-lô-môn cất để thờ Át-tạt-tê, Kê-mốt, Minh-côm, các thần đáng tởm của người Si-đôn, Mô-áp và Am-môn, 14Vua nghiền nát các trụ thờ, đốn ngã tượng A-sê-ra, lấy xương người chết bỏ đầy các nơi này. 15Giô-si-a phá tan bàn thờ và miếu trên đồi Bê-tên do Giê-rô-bô-am con Nê-bát, người đã xúi Y-sơ-ra-ên phạm tội, xây lên. Vua nghiền tượng đá nát ra như cám, còn tượng A-sê-ra vua đốt đi. 16Khi Giô-si-a nhìn quanh thấy trên đồi có những nấm mồ, liền sai người đào lấy xương, đem đốt trên bàn thờ để làm cho nó ô uế, đúng như lời Chúa Hằng Hữu dùng sứ giả loan báo trước. 17Vua hỏi: "Đằng kia có cái bia gì thế?" Những người ở thành này đáp: "Đó là mộ người của Thượng Đế, từ Giu-đa đến, nói tiên tri về những việc vua vừa mới làm cho bàn thờ Bê-tên này." 18Vua ra lệnh: "Không ai được động đến mộ ấy." Vì thế không ai động đến mồ này cũng như mồ của tiên tri già ở Sa-ma-ri. 19Ngoài ra, Giô-si-a còn phá hủy các miếu trên đồi tại các thành thuộc xứ Sa-ma-ri mà các vua Y-sơ-ra-ên trước kia đã xây cất và chọc Chúa giận. Cũng như các miếu tại Bê-tên, các miếu ấy bị Giô-si-a phá tan tành. 20Vua bắt các thầy tế lễ tà thần phục vụ tại các miếu này và đem giết hết trên bàn thờ của họ. Ngoài ra, vua còn lấy xương người chết đốt trên bàn thờ. Xong việc, vua trở về Giê-ru-sa-lem.
21Vua truyền cho toàn thể nhân dân phải giữ lễ Vượt qua theo đúng lệnh của Chúa Hằng Hữu được chép trong Sách Giao ước. 22Từ đời các thẩm phán cũng như dưới đời các vua Y-sơ-ra-ên và vua Giu-đa từ trước đến nay mới có một lễ Vượt qua cử hành long trọng như thế. 23Lễ Vượt qua này được cử hành tại Giê-ru-sa-lem vào năm thứ mười tám đời vua Giô-si-a.
24Ngoài ra, Giô-si-a còn trừ diệt những bọn đồng bóng, phù thủy, cấm thờ các thần trong nhà và tất cả các thần tượng khác trong thành Giê-ru-sa-lem và cả nước Giu-đa. Vua triệt để thi hành từng điều khoản chép trong Sách Luật thầy tế lễ Hinh-kia tìm đã thấy trong Đền thờ Chúa. 25Những đời vua trước cũng như các đời vua sau, không một vua nào hết lòng, hết tâm hồn, hết sức hướng về Chúa Hằng Hữu và triệt để tuân hành luật Mai-sen như Giô-si-a. 26Tuy nhiên, vì tội lỗi của Ma-na-se đã khiêu khích Chúa quá độ, nên Ngài vẫn không nguôi cơn phẫn nộ. 27Ngài phán: "Ta sẽ đuổi Giu-đa đi khỏi mặt Ta, như Ta đã đuổi Y-sơ-ra-ên. Ta sẽ loại bỏ Giê-ru-sa-lem Ta đã chọn, loại bỏ cả Đền thờ Ta đã phán: 'Danh Ta sẽ ở đó.'
28Tất cả các công việc của Giô-si-a đều được chép trong sách lịch sử các vua Giu-đa.
29Lúc ấy, Nê-cô vua Ai-cập đi đánh vua A-sy-ri tại sông Phát-giang. Vua Giô-si-a đến gặp vua Ai-cập. Nhưng khi vừa trông thấy, Nê-cô liền giết chết Giô-si-a tại chỗ 30Các bầy tôi chở thây Giô-si-a từ Mô-ghi-đô về Giê-ru-sa-lem, và chôn trong ngôi mộ của vua. Nhân dân tôn Giô-a-cha, con Giô-si-a lên làm vua kế vị cha mình.

Giô-a-cha

31Giô-a-cha được hai mươi ba tuổi lúc lên ngôi, và cai trị ba tháng tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua là Ha-mu-ta, con Giê-rê-mi ở Líp-na. 32Vua làm điều ác trước mặt Chúa giống như các vua đời trước.
33Nê-cô, vua Ai-cập, bắt Giô-a-cha giam tại Ríp-ba thuộc đất Ha-mát, không cho làm vua tại Giê-ru-sa-lem, và bắt Giu-đa phải nạp cống một trăm ta lâng bạc và một ta lâng vàng. 34Nê-cô lập một người con khác của Giô-si-a là Ê-lê-a-kim lên làm vua, và đổi tên ra Giê-hô-gia-kim. Nê-cô cũng đem Giô-a-cha về Ai-cập, và giam giữ cho đến chết. 35Giê-hô-gia-kim đánh thuế dân, lấy vàng, bạc, nạp cho Nê-cô, vua Ai-cập.

Giê-hô-gia-kim

36Giê-hô-gia-kim được hai mươi lăm tuổi lúc lên ngôi và cai trị mười một năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua là Xê-bu-đa, con của Phê-đa-gia ở Ru-ma. 37Vua làm điều ác trước mặt Chúa Hằng Hữu như các vua đời trước đã làm.