24

Ba-by-luân xâm lăng

1Lúc ấy, Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-luân đem quân đến đánh Giu-đa. Sau ba năm chịu thần phục, Giê-hô-gia-kim nổi lên chống lại Ba-by-luân. 2Chúa khiến các nước Canh-đê, Sy-ri, Mô-áp và Am-môn đem quân đến tàn phá Giu-đa theo lời Ngài đã dùng các tiên tri, tôi tớ Ngài phán trước. 3Hiển nhiên việc Giu-đa gặp tai họa là do Chúa xếp đặt. Ngài muốn đuổi họ đi khỏi mặt Ngài, vì tội lỗi ngập trời của Ma-na-se, 4người đã làm cho Giê-ru-sa-lem đầy dẫy máu vô tội, đến độ Chúa không dung thứ được nữa.
5Tất cả các công việc của Giê-hô-gia-kim đều được chép trong sách lịch sử các vua Giu-đa. 6Giê-hô-gia-kim an giấc với tổ tiên, và Giê-hô-gia-kin con vua lên kế vị.

Giê-hô-gia-kin

7Từ khi vua Ba-by-luân chiếm cả vùng từ suối Ai-cập cho đến sông Phát-giang là vùng trước kia thuộc Ai-cập, vua Ai-cập không còn lai vãng đến đất Giu-đa nữa.
8Giê-hô-gia-kin được mười tám tuổi lúc lên ngôi, cai trị ba tháng tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua là Nê-hu-ta, con Ên-na-than ở Giê-ru-sa-lem. 9Vua làm điều ác trước mặt Chúa, như các vua đời trước.
10Khi quân Ba-by-luân kéo đến vây Giê-ru-sa-lem 11,12do Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-luân đích thân chỉ huy. Giê-hô-gia-kin đem mẹ, tôi tớ, hoàng tộc, và các thái giám ra đầu hàng. Vua Ba-by-luân bắt Giê-hô-gia-kin sau khi lên ngôi được tám năm. 13Người Ba-by-luân chở về nước tất cả bảo vật của Đền thờ, và hoàng cung. Họ bóc hết vàng bọc các dụng cụ trong Đền thờ từ đời Sa-lô-môn. Những việc này xảy ra đúng như lời Chúa phán trước. 14-16Họ bắt mười ngàn người ở Giê-ru-sa-lem đem về Ba-by-luân. Giê-hô-gia-kin cũng bị bắt đi cùng với thái hậu, hoàng hậu và các thái giám và hoàng tộc. Trong số mười ngàn này, có bảy ngàn lính thiện chiến và một ngàn thợ đủ loại, kể cả thợ rèn. Họ chỉ để những người nghèo khổ ở lại. 17Vua Ba-by-luân đặt Ma-tha-nia, chú của Giê-hô-gia-kin, lên làm vua và đổi tên là Sê-đê-kia.
18Sê-đê-kia được mười tám tuổi lúc lên ngôi và cai trị mười một năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua là Ha-mu-ta con của Giê-rê-mi ở Líp-na. 19Vua làm điều ác trước mặt Chúa như Giê-hô-gia-kin đã làm.
20Như thế, Chúa giận người Giu-đa và dân thành Giê-ru-sa-lem đến độ phải đuổi họ đi khỏi mặt Ngài. Sau đó, Sê-đê-kia nổi lên chống Ba-by-luân.