24

1Yiem Ye^ho^yaa^kim gunv nyei ziangh hoc, Mbaa^mbi^lon nyei hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, bieqc daaih caangv Yu^ndaa Deic-Bung. Ye^ho^yaa^kim yaac zuqc yiem ninh nyei buoz-ndiev mbuoqc ninh gunv buo hnyangx. Nqa'haav ninh ngaengc, maiv muangx Ne^mbu^katv^netv^saa. 2Ziouv bun Mbaa^mbi^lon Mienh, Silie Mienh, Mo^apc Mienh caux Ammon Mienh nyei yietc guanh yietc guanh zaqc baeng daaih mborqv ninh. Ninh paaiv ninh mbuo daaih weic oix mietc Yu^ndaa ziux Ziouv longc ninh nyei bou, zuangx douc waac mienh, gorngv nyei waac. 3Naaiv deix sic cuotv daaih ziux Ziouv hatc nyei waac weic bun Yu^ndaa Mienh maiv duqv yiem ninh nyei nza'hmien. Se laaix Maa^natv^se zoux nyei yietc zungv zuiz, 4yaac laaix ninh daix kuv mienh camv, bun nziaamv liouc cuotv buangv Ye^lu^saa^lem. Ziouv yaac maiv guangc bun ninh.
5Ye^ho^yaa^kim gunv nyei ziangh hoc zoux liuz zengc njiec nyei sic caux ninh zoux nyei yietc zungv, fiev jienv Yu^ndaa hungh nyei hungh douh daan. 6Ye^ho^yaa^kim ziouc guei seix mi'aqv. Ninh nyei dorn, Ye^ho^yaa^kin, yaac nzipc jienv ninh zoux hungh.
7I^yipv nyei hungh maiv aengx cuotv ninh nyei guoqv, weic zuqc Mbaa^mbi^lon nyei hungh zorqv nzengc ninh nyei deic-bung mi'aqv, yiem I^yipv Ndoqv mingh taux Yu^fe^ditc Ndaaih.

Yu^ndaa Nyei Hungh, Ye^ho^yaa^kin

(Beiv mangc 2 Zunh Doic Douh 36:9-10)

8Ye^ho^yaa^kin faaux weic zoux hungh wuov zanc, ninh duqv ziepc betv hnyangx. Ninh yiem Ye^lu^saa^lem gunv buo hlaax nyieqc. Ninh nyei maa nyei mbuox heuc Ne^hutc^taa, se Ye^lu^saa^lem Mienh, En^naa^tan, nyei sieqv. 9Ziux Ziouv mangc, Ye^ho^yaa^kin zoux waaic sic hnangv ninh nyei die zoux nor.
10Wuov zanc Mbaa^mbi^lon nyei hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, nyei baeng-bieiv daaih weih gormx Ye^lu^saa^lem. 11Baeng-bieiv weih jienv zingh wuov zanc, Mbaa^mbi^lon nyei hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, mingh taux Ye^lu^saa^lem. 12Yu^ndaa nyei hungh, Ye^ho^yaa^kin, caux ninh nyei maa, ninh nyei jien, ninh nyei zoux hlo nyei mienh caux yiem hungh dinc nyei jien yietc zungv nyiemc suei bun ninh.
 Mbaa^mbi^lon nyei hungh zoux hungh da'betv hnyangx wuov hnyangx, ninh dorh Ye^ho^yaa^kin mingh wuonx jienv.
13Hnangv Ziouv gorngv nor, Ne^mbu^katv^netv^saa zorqv nzengc yiem zaangc Ziouv nyei biauv caux yiem hungh dinc nyei yietc zungv jaaix nyei ga'naaiv. Ninh yaac zorqv I^saa^laa^en nyei hungh, Saa^lo^morn, weic zaangc Ziouv nyei biauv zoux daaih nyei jiem-jaa-dorngx hngaqv benx yietc hlengx yietc hlengx. 14Ninh aengx guaatv nzengc Ye^lu^saa^lem nyei baeqc fingx, caux yietc zungv baeng-bieiv caux henv haic nyei baeng, liemh yietc zungv buoz-dauh longx nyei zaangc mienh caux ndiangx-zaangc. Yietc zungv maaih yietc waanc dauh. Kungx zengc gauh jomc jiex nyei mienh duqv yiem deic-bung hnangv.
15Ne^mbu^katv^netv^saa guaatv Ye^ho^yaa^kin mingh Mbaa^mbi^lon. Liemh hungh maac caux ninh nyei auv mbuo, ninh nyei jien caux wuov norm deic-bung zoux hlo nyei mienh, Ne^mbu^katv^netv^saa yiem Ye^lu^saa^lem guaatv mingh Mbaa^mbi^lon nzengc. 16Mbaa^mbi^lon nyei hungh yaac guaatv yietc zungv haih mborqv jaax henv nyei baeng siec cin dauh, yaac guaatv buoz-dauh longx nyei zaangc mienh caux hlieqv-zaangc yietc cin dauh mingh Mbaa^mbi^lon. Yietc zungv henv nyei, puix duqv zoux baeng mborqv jaax nyei mienh. 17Mbaa^mbi^lon nyei hungh liepc Ye^ho^yaa^kin nyei youz-diex, Matv^taa^ni^yaa, zoux hungh div Ye^ho^yaa^kin, aengx tiuv Matv^taa^ni^yaa nyei mbuox heuc Se^nde^ki^yaa.

Yu^ndaa Nyei Hungh, Se^nde^ki^yaa

(Beiv mangc 2 Zunh Doic Douh 36:11-12; Ye^le^mi 52:1-3)

18Se^nde^ki^yaa faaux weic zoux hungh wuov zanc, ninh duqv nyic ziepc yietv hnyangx. Ninh yiem Ye^lu^saa^lem gunv ziepc yietv hnyangx. Ninh nyei maa nyei mbuox heuc Haa^mu^taan, se Lipv^naa Mienh, Ye^le^mi, nyei sieqv. 19Ziux Ziouv mangc, Se^nde^ki^yaa zoux waaic sic, hnangv Ye^ho^yaa^kin zoux nor. 20Se laaix Ziouv qiex jiez haic, Ye^lu^saa^lem caux Yu^ndaa cingx zuqc naaiv deix sic taux Ziouv guangc, maiv bun ninh mbuo yiem ninh nyei nza'hmien.

Ye^lu^saa^lem Zingh Mbaang

(Beiv mangc 2 Zunh Doic Douh 36:13-21; Ye^le^mi 52:3-11)

 Zoux gau, Se^nde^ki^yaa ngaengc jienv Mbaa^mbi^lon nyei hungh.