2

1Đã đến lúc Chúa Hằng Hữu đem Ê-li lên trời trong một trận gió lốc, Ê-li bảo Ê-li-sê khi sắp rời Ghinh-ganh: 2“Con ở lại đây, vì Chúa Hằng Hữu bảo thầy đi Bê-tên." Nhưng Ê-li-sê đáp: "Con thề với Chúa Hằng Hữu và với thầy rằng con sẽ không rời thầy." Vậy, hai thầy trò đi Bê-tên. 3Môn đệ các tiên tri ở Bê-tên đi đón họ và nói vói Ê-li-sê: "Anh có biết hôm nay Chúa Hằng Hữu sẽ đem thầy anh lên trời không?" Ê-li-sê đáp: "Tôi biết chứ! Nhưng xin các anh im lặng."
4Ê-li lại bảo Ê-li-sê: "Con ở lại đây, vì Chúa bảo thầy đi Giê-ri-cô." Ê-li-sê cương quyết: "Con không rời thầy. Con thề với Chúa và với thầy như thế." Và như vậy, hai thầy trò cùng đi Giê-ri-cô. 5Môn đệ các tiên tri ở Giê-ri-cô ra đón, nói với Ê-li-sê: "Hôm nay là ngày Chúa đem thầy anh lên trời, anh biết đấy chứ?" Ê-li-sê đáp: "Có, tôi biết. Xin các anh giữ yên lặng."
6Ê-li nói với Ê-li-sê lần thứ ba: "Con ở lại đây, vì Chúa bảo thầy đến sông Giô-đan." Ê-li-sê vẫn khăng khăng: "Con không rời thầy. Con thề với Chúa và với thầy như thế." Vậy, hai thầy trò tiếp tục đi. 7Họ đến đứng bên bờ sông Giô-đan. Có năm mươi người trong số các môn đệ của các tiên tri đi theo, đến đứng cách hai người một quãng. 8Ê-li lấy chiếc áo choàng cuộn lại, cầm áo đập xuống nước, nước rẽ ra hai bên. Hai người đi qua trên đất khô.
9Qua bờ bên kia, Ê-li nói với Ê-li-sê: "Con muốn xin thầy điều gì trước khi thầy được đem đi?" Ê-li-sê thưa: "Con xin Thần của thầy cảm động con gấp đôi." 10Ê-li nói: "Con xin một việc khó. Nhưng nếu con thấy ta lúc ta được cất lên, con sẽ toại nguyện. Nếu không, việc sẽ không thành."
11Trong lúc hai người vừa đi vừa nói chuyện, đột nhiên có một chiếc xe bằng lửa do một đoàn ngựa cũng bằng lửa kéo, phân rẽ hai người ra hai bên, và một cơn gió lốc đem Ê-li lên trời. 12Thấy cảnh tượng ấy, Ê-li-sê la lớn lên: "Cha ơi! Cha ơi! Xe và kỵ binh của Y-sơ-ra-ên!" Đến lúc không còn thấy bóng thầy nữa, Ê-li-sê nắm áo mình, xé ra từng mảnh. 13,14Ông nhặt chiếc áo choàng của Ê-li rơi xuống, quay về bờ sông Giô-đan, vừa cầm áo đập xuống nước, vừa kêu lên: "Chúa Hằng Hữu Thượng Đế của Ê-li ở đâu?" Nước sông rẽ ra hai bên và Ê-li-sê đi qua.
15Nhóm môn đệ các tiên tri ở lại Giê-ri-cô, bên kia sông, thấy thế bảo nhau: "Thần của Ê-li ở lại với Ê-li-sê." Họ đi ra đón Ê-li-sê, cung kính cúi chào, 16và nói: "Các tôi tớ thầy có năm mươi người lực lưỡng tại đây. Nếu thầy muốn, chúng tôi sẽ sai họ đi tìm chủ thầy. Biết đâu Thần linh của Chúa đem chủ thầy lên rồi đặt xuống trên một ngọn núi hoặc tại một thung lũng nào chăng?" Ê-li-sê đáp: "Đừng bảo họ đi." 17Nhưng họ cứ ép nài, đến độ ông khó xử, phải nói: "Nếu họ muốn, cứ để họ đi." Năm mươi người đi tìm suốt ba ngày nhưng chẳng thấy Ê-li đâu cả. 18Họ trở về khi Ê-li-sê vẫn còn ở Giê-ri-cô. Ông nói: "Tôi đã bảo đừng đi mà!"
19Bây giờ dân thành Giê-ri-cô đến trình bày với Ê-li-sê: "Như thầy thấy đấy, thành này ở vào một vị trí rất tốt; chỉ tiếc vì nước độc, đất không sinh sản hoa mầu." 20Ông bảo: "Đem cho tôi một cái bát mới đựng đầy muối." Người ta vâng lời. 21Ông đi ra suối nước, đổ muối xuống suối và nói: "Chúa phán: Ta cho nước này hóa lành, từ nay nước sẽ không gây chết chóc nhưng sẽ làm cho đất sinh sản hoa mầu.'" 22Và từ đấy đến nay, nước hóa lành như lời Ê-li-sê đã nói.
23Rời Giê-ri-cô, Ê-li-sê đi Bê-tên. Dọc đường có đám thiếu niên trong thành kéo ra chế giễu ông: "Lên đây, lão hói đầu ơi!" 24Ông quay lại nhìn rồi nhân danh Chúa nguyền rủa chúng nó. Có hai con gấu cái trong rừng ra, xé xác bốn mươi hai đứa trong bọn ấy. 25Ông tiếp tục đi đến núi Cát-mên, rồi quay lại Sa-ma-ri.