4

Elisas Pab Ib Tug Pojntsuam

1Muaj ib tug pojntsuam uas nws tug txiv yog ib tug cev Vajtswv lus tuaj cuag Elisas thiab hais tias, “Tus tswv, kuv tus txiv tuag lawm. Koj yeej paub hais tias nws hwm Vajtswv heev, tiamsis tus uas peb tshuav nqi yuav tuaj coj kuv ob tug tub mus ua nws qhev.”
2Elisas nug hais tias, “Koj xav kom kuv pab dabtsi? Qhia rau kuv saib, koj muaj dabtsi nyob hauv tsev?”
 Tus pojntsuam ntawd teb hais tias, “Kuv tsis muaj dabtsi li, tsuas muaj ib hub roj me me xwb.”
3Elisas hais tias, “Koj mus qiv tej neeg zej zog tej hub uas khoom ntau lub los, tsis txhob qiv lub puav xwb, 4ces koj thiab koj ob tug tub cia li mus rau hauv tsev, kaw qhovrooj rau thiab hliv roj rau hauv cov hub ntawd txhua lub. Thaum lub hub twg puv lawm muab txawb rau ibcag.”
5Tus pojniam ntawd txawm rov mus tsev, nws thiab nws ob tug tub kaw qhovrooj rau thiab muab lub hub roj me me los hliv rau hauv cov hub uas ob tug tub mus qiv los rau nws ntawd. 6Thaum cov hub puv tas txhua lub lawm, leej niam hais tias, “Muab dua ib lub los thiab.” Nkawd teb hais tias, “Tas rau lub ko lawm.” Ces roj txawm tu nrho tsis los lawm. 7Tus pojniam ntawd thiaj rov mus cuag Elisas uas yog tus cev Vajtswv lus, Elisas hais rau nws hais tias, “Koj rov mus tsev, muab cov roj ntawd muag, muab cov nyiaj ntawd them nej tej nuj nqi, thiab cov uas seem yeej yuav txaus nej cov niamtub siv mus yav tom ntej.”

Elisas thiab Tus Pojniam Hauv Nroog Sunees

8Muaj ib hnub Elisas mus rau hauv lub nroog Sunees. Muaj ib tug pojniam npluanuj nyob hauv lub nroog ntawd. Nws txawm hu Elisas mus noj mov hauv nws tsev. Txij thaum ntawd los, txhua zaus uas Elisas dua kev tuaj hauv lub nroog ntawd, nws pheej mus so hauv tus pojniam ntawd lub tsev. 9Tus pojniam ntawd hais rau nws tus txiv hais tias, “Kuv paub hais tias tus txivneej uas niaj zaus tuaj hauv wb tsev no yog Vajtswv ib tug neeg uas ncaj ncees. 10Wb cia li txuas ib chav rau txheej tsev saum, muab txaj, rooj, tog thiab teeb mus tso rau hauv chav ntawd. Thaum nws tuaj saib wb, nws thiaj tau chaw pw.”
11Muaj ib hnub Elisas txawm rov mus rau hauv lub nroog Sunees thiab mus pw rau saum nws chav tsev ntawd. 12Elisas hais kom nws tus tubtxib Nkehaxis mus hu tus pojniam ntawd los. Thaum tus pojniam ntawd los txog, 13Elisas hais rau Nkehaxis hais tias, “Koj nug tus pojniam ntawd saib nws xav kom kuv ua dabtsi rau nws, rau qhov wb pheej tuaj tabkaum nws, thiab nws tau ua ntau yam rau wb lawm. Tej zaum nws xav kom kuv mus thov vajntxwv lossis tus thawj tubrog pab nws ib yam dabtsi.”
 Tus pojniam ntawd teb hais tias, “Kuv nyob ntawm no los kuv kuj nrog luag muaj noj muaj haus thiab.”
14Elisas nug Nkehaxis hais tias, “Yog li ntawd, kuv yuav pab nws dabtsi thiaj zoo?”
 Nkehaxis teb hais tias, “Qhov tseemceeb mas nws tsis muaj ib tug menyuam li, thiab nws tus txiv los laus lawm.”
15Elisas hais tias, “Koj mus hais kom nws los ntawm no.” Tus pojniam ntawd thiaj los sawv ntawm qhovrooj, 16Elisas hais rau nws hais tias, “Lwm xyoo lub caij no koj yuav tau ib tug metub los puag.”
 Nws teb Elisas hais tias, “Kuv tus tswv uas yog Vajtswv tus neeg, koj tsis txhob dag kuv li ko!”
17Ces tus pojniam ntawd txawm xeeb tub, thiab xyoo tom qab nws txawm yug tau ib tug metub raws li lub caij uas Elisas tau teem cia ntawd tiag.
18Tau ob peb xyoo tom qab thaum lub caij sau qoob, muaj ib tagkis tus metub ntawd txawm mus cuag nws txiv rau qhov nws txiv mus saib cov tubqhe hlais nplej nram teb lawm. 19Thaum tus metub ntawd mus txog, nws quaj rau nws txiv hais tias, “Txiv, mob mob kuv taubhau! Mob mob kuv taubhau!”
 Leej txiv hais rau ib tug tubqhe hais tias, “Cia li puag tus metub no mus rau nws niam.”
20Tus tubqhe thiaj li puag tus metub mus rau leej niam, thiab leej niam puag tus metub rau ntawm nws xubntiag mus txog thaum tavsu, ces tus metub txawm tu sia lawm. 21Leej niam puag tus metub mus tso rau saum Elisas chav tsev thiab muab tso rau saum txaj. Nws tawm los thiab kaw qhovrooj rau. 22Nws hu nws tus txiv hais tias, “Koj kom ib tug tubtxib cab ib tug neesluav los rau kuv, kuv maj yuav mus cuag Elisas uas yog tus cev Vajtswv lus thiab kuv mam rov los tsev.”
23Nws tus txiv nug hais tias, “Vim li cas koj thiaj yuav mus hnub no? Hnub no twb tsis yog Hnub Xanpataus lossis Hnub Hlis Xiab ne?”
 Tiamsis tus pojniam teb hais tias, “Txawm li ntawd los kuv yuav mus.”
24Nws hais kom tus tubtxib muab eeb nog rau saum tus neesluav rau nws caij, thiab nws hais rau tus tubtxib hais tias, “Koj cia li cab tus neesluav no mus ceev rooj, thaum twg kuv kom so mam li so.” 25Yog li ntawd, nws thiaj mus rau pem lub Roob Kalemees uas Elisas nyob.
 Thaum Elisas pom tus pojniam ntawd tuaj txog tim ub, nws txawm hais rau nws tubtxib Nkehaxis hais tias, “Koj ntsia tid saib, tus pojniam uas nyob hauv Sunees tabtom taug kev tuaj txog tid!
26Koj tsawg tsuag cia li mus tos nws thiab nug nws saib nws tus txiv thiab nws tus metub puas noj qab nyob zoo.”
 Nws hais rau Nkehaxis hais tias, “Peb puavleej noj qab nyob zoo.”
27Thaum nws los txog ntawm Elisas, nws txawm txhos caug ntua rau ntawm Elisas xubntiag thiab qawm lias Elisas ob txhais kotaw. Nkehaxis txav zog mus yuav muab nws rub tawm, tiamsis Elisas hais tias, “Koj tsis txhob rub nws, koj tsis pom hais tias nws nyuaj siab kawg li los? Tiamsis tus TSWV tsis tau qhia zaj no rau kuv paub li.”
28Tus pojniam ntawd hais rau Elisas hais tias, “Kuv tus tswv, kuv tsis tau taij koj thov Vajtswv kom kuv muaj tub, thaum ntawd kuv twb hais rau koj hais tias koj tsis txhob lam hais kom kuv cia siab no ne?”
29Elisas hais rau Nkehaxis hais tias, “Koj cia li nqa kuv tus pas nrig no ceev rooj mus, koj mus ntsib leejtwg los koj tsis txhob hu nws, thiab leejtwg hu koj los tsis txhob teb. Koj nqa kuv tus pas nrig ncaj nraim mus rau hauv tsev thiab muab tso rau saum tus metub lub ntsejmuag.”
30Tiamsis tus pojniam ntawd hais rau Elisas hais tias, “Kuv coglus rau tus TSWV uas muaj sia nyob thiab rau koj hais tias, kuv yuav tsis ncaim koj mus qhov twg li!” Ces Elisas thiab tus pojniam ntawd thiaj ua ke raws Nkehaxis qab mus. 31Nkehaxis khiav ua ntej mus txog thiab muab Elisas tus pas nrig tso rau saum tus metub lub ntsejmuag, tiamsis tsis hnov tus metub nroo lossis xeev li. Nkehaxis thiaj rov los qhia rau Elisas hais tias, “Tus metub tseem tsis tau xeev li.”
32Thaum Elisas mus txog lawm, nws tib leeg nce mus rau saum chav tsev ntawd thiab nws pom tus metub tuag xyab rau saum txaj. 33Nws txawm kaw nkaus qhovrooj thiab thov tus TSWV. 34Nws qhau cev hlo rau saum tus metub, qhovncauj npuab qhovncauj, qhovmuag npuab qhovmuag thiab tes npuab tes. Thaum nws qhau ces hlo rau saum tus metub li ntawd, tus metub lub cev txawm sov tuaj. 35Elisas sawv ncig mus ncig los hauv chav tsev ntawd thiab rov qhau cev hlo rau saum tub metub dua ib zaug ntxiv. Tus metub txawm txham xya zaus thiab qhib hlo qhovmuag. 36Elisas hais kom Nkehaxis hu leej niam los. Thaum leej niam los txog, Elisas hais rau nws hais tias, “Cia li coj koj tus metub mus.” 37Leej niam txawm txhos caug ntua ntawm Elisas kotaw, ua ntsejmuag ti nkaus av, thiab puag nws tus metub mus lawm.

Elisas Ua Txujci Ob Zaug Ntxiv

38Thaum muaj kev tshaib nqhis thoob lub tebchaws, Elisas rov los txog hauv Nkilenkas. Thaum Elisas tabtom qhia ib pab cev Vajtswv lus, nws txawm hais rau nws tus tubtxib Nkehaxis hais tias, “Muab lub laujkaub txawb rau hauv qhovcub thiab ua zaub rau cov cev Vajtswv lus noj.” 39Lawv cov ntawd muaj ib tug txawm mus de txujlom tom teb. Nws pom ib tsob taub iab qus, ces nws txawm de tau ib tsuag los thiab muab txhoov hau rau hauv laujkaub, lawv twb tsis paub hais tias yog zaub dabtsi. 40Lawv txawm muab daus los rau sawvdaws noj, thaum lawv noj cov zaub ntawd, lawv hais rau Elisas hais tias, “Xibhwb, muaj taug tshuaj nyob hauv laujkaub zaub no!” Ces lawv tsis noj. 41Elisas hais kom lawv muab ib co hmoov nplej los rau nws, nws txawm muab npoo rau hauv lub laujkaub thiab hais tias, “Muab daus mus rau sawvdaws noj.” Ces cov zaub txawm tsis muaj taug tshuaj lawm.
42Muaj ib zaug, ib tug txivneej nyob hauv lub zos Npa-as Salisas tuaj, nws coj nees nkaum lub ncuav uas yog muab thawj phaum qib ua thiab ib co hnab nplej tuaj rau Elisas. Elisas kom nws tus tubtxib muab faib rau cov cev Vajtswv lus noj, 43tiamsis tus tubtxib teb hais tias, “Koj xav hais tias npaum li no ncuav xwb txaus ib puas leej noj no los?”
 Elisas teb hais tias, “Cia li muab faib rau sawvdaws noj, rau qhov tus TSWV hais tias, lawv txhua tus yuav noj tsau thiab tseem tshuav.”
44Ces nws txawm muab faib rau sawvdaws noj, lawv puavleej tau noj tsau thiab tseem seem raws nraim li tus TSWV hais.