4

Pô Pơala Êlisa Djru Pô Đah Kơmơi Kơmai Ƀun Rin

1Bơnai kơmai sa čô mơnuih amăng grup pô pơala iâu kraih kơ Êlisa tui anai, “Rơkơi kâo jing ding kơna ih djai laih, laih anŭn ih thâo krăn ñu huĭ pơpŭ kơ Yahweh. Hlâo kơ ñu djai, ñu đo̱m nư arăng, samơ̆ ră anai pô khua nư anŭn rai laih kiăng mă pơđuaĭ hĭ dua čô ană đah rơkơi kâo kiăng kơ jing ƀing hlŭn ñu.”
2Êlisa laĭ glaĭ kơ gơ̆ tui anai, “Hiư̆m pă kâo dưi djru kơ ih lĕ? Ruai bĕ kơ kâo, hơget ih hơmâo amăng sang ih lĕ?”
 Gơ̆ laĭ glaĭ tui anai, “Kâo, ding kơna ih anai, ƀu hơmâo hơget gĕt ôh pơ anŭn, kơnơ̆ng ia rơmuă dŏ ƀiă đôč.”
3Êlisa laĭ, “Nao rơkâo čan bĕ khul čeh hŏng mơ̆ng ƀing mơnuih re̱ng gah ih. Anăm kơnơ̆ng rơkâo čan mă ƀiă đôč ôh. 4Giŏng anŭn, ih hăng ƀing ană ih mŭt bĕ amăng sang laih anŭn krư̆ hĭ bah amăng. Tuh mŭt bĕ ia rơmuă amăng abih bang čeh ih čan mă anŭn laih anŭn tơdang čeh pă bă laih, pioh bĕ čeh anŭn sa bơnăh.”
5Giŏng anŭn, pô đah kơmơi anŭn đuaĭ glaĭ čan mă lu boh čeh. Laih kơ anŭn, ñu hăng ƀing ană ñu mŭt pơ sang hăng krư̆ hĭ bah amăng. Ƀing ană ñu anŭn ba rai khul čeh kơ amĭ gơñu laih anŭn amĭ gơñu ăt dŏ tuh mŭt ia rơmuă mơ̆n 6tơl abih bang khul čeh bă hĭ laih. Ñu pơđar kơ sa čô ană đah rơkơi ñu tui anai dơ̆ng, “Ba rai kơ kâo čeh dơ̆ng bĕ.”
 Samơ̆ gơ̆ laĭ glaĭ tui anai, “Ƀu hơmâo čeh pă dơ̆ng tah.” Giŏng anŭn, ia rơmuă ƀu rô tơbiă dơ̆ng tah.
7Tơdang pô đah kơmơi anŭn đuaĭ nao laĭ pơthâo hăng Êlisa, jing pô pơala Ơi Adai anŭn, gơ̆ laĭ hăng pô đah kơmơi anŭn tui anai, “Ră anai, nao sĭ hĭ bĕ ia rơmuă anŭn laih anŭn kla nư ih. Ih laih anŭn ƀing ană đah rơkơi ih dưi hơdip ƀơi prăk rơbeh dŏ glaĭ anŭn yơh.”

Pô Pơala Êlisa Hăng Pô Đah Kơmơi Plei Sunêm

8Hơmâo sa hrơi Êlisa nao pơ plei Sunêm laih anŭn sa čô đah kơmơi pơpŭ pơyom pơ anŭn jak iâu ñu dŏ glaĭ ƀơ̆ng huă amơĭ. Tui anŭn, mơ̆ng anih pă ñu găn rai, ñu juăt dơ̆ng glaĭ pơ anih anŭn yơh kiăng kơ ƀơ̆ng huă hăng đah kơmơi anŭn hăng rơkơi gơ̆.
9Hơmâo sa hrơi, ñu laĭ hăng rơkơi ñu tui anai, “Kâo thâo pô juăt rai jưh juă pơ sang ta anai jing pô pơala Ơi Adai rơgoh hiam yơh. 10Tui anŭn, brơi kơ ƀing ta pơkra bĕ sa boh anih anet ƀơi tal gah ngŏ amăng sang ta laih anŭn pioh pơ anŭn anih pĭt, kơƀa̱ng, grê laih anŭn apui kơđen kơ gơ̆. Tui anŭn, gơ̆ dưi đŏm glaĭ pơ anih anŭn yơh tơdah gơ̆ rai pơ ƀing ta.”
11Hơmâo sa hrơi tơdang Êlisa rai, ñu đĭ nao pơ anih ñu pô laih anŭn đih pơ anŭn. 12Ñu laĭ kơ ding kơna ñu Gehazi tui anai, “Iâu rai pô đah kơmơi Sunêm bĕ.” Tui anŭn, ding kơna ñu iâu rai gơ̆ laih anŭn gơ̆ rai dŏ dơ̆ng ƀơi anăp Êlisa yơh. 13Êlisa laĭ kơ ding kơna ñu, “Laĭ bĕ kơ pô đah kơmơi anai tui anai: Ih hơmâo ƀlơ̆ng pơkra brơi kơ ƀing gơmơi abih bang tơlơi anai. Ră anai, hiư̆m pă ƀing gơmơi dưi djru kơ ih lĕ? Năng ai ƀing gơmơi dưi pơhiăp pơala brơi kơ ih ƀơi anăp pơtao ƀôdah ƀơi anăp khua git gai ƀing tơhan yơh.”
 Pô đah kơmơi anŭn laĭ glaĭ, “Kâo ƀu kơƀah hơget gĕt ôh yuakơ kâo dŏ hơdip hăng ƀing adơi ai kâo pô.”
14Tơdơi kơ anŭn, Êlisa tơña kơ Gehazi dơ̆ng tui anai, “Hơget tơlơi ƀing ta dưi ngă brơi kơ gơ̆ lĕ?”
 Gehazi laĭ tui anai, “Sĭt yơh, ñu ƀu hơmâo ană đah rơkơi ôh laih anŭn rơkơi ñu ăt tha laih mơ̆n.”
15Giŏng anŭn, Êlisa laĭ, “Iâu rai ñu dơ̆ng bĕ.” Tui anŭn, Gehazi iâu rai gơ̆ laih anŭn gơ̆ dŏ dơ̆ng jĕ ƀơi bah amăng. 16Êlisa laĭ tui anai, “Thŭn pơanăp ăt ƀơi blan anai mơ̆n, ih či pŭ̱ sa čô ană đah rơkơi ƀơi tơngan ih.”
 Gơ̆ laĭ glaĭ tui anai, “Ơ ơh, Ơ khua kâo, pô pơala Ơi Adai hơi, anăm pơhiăp ƀlŏr hăng kâo, ding kơna ih anai ôh!”
17Samơ̆ pô đah kơmơi anŭn pi kian, laih anŭn amăng thŭn tŏ tui ăt blan anŭn mơ̆n, gơ̆ tơkeng kơ sa čô ană đah rơkơi, kar hăng tơlơi Êlisa hơmâo ruai laih hăng gơ̆.
18Čơđai anŭn prŏng tui. Hơmâo sa hrơi ñu đuaĭ nao pơ ama ñu ƀơi anih ƀing yuă pơdai. 19Tơdang ñu dŏ pơ anŭn, ñu hia kraih kơ ama ñu tui anai, “Akŏ kâo ruă! Akŏ kâo ruă!”
 Ama ñu laĭ kơ ding kơna ñu tui anai, “Pŭ̱ čơđai anai nao pơ amĭ ñu tañ mơtam bĕ.”
20Laih kơ ding kơna anŭn hơmâo pŭ̱ đĭ laih gơ̆ hăng ba nao pơ amĭ gơ̆, čơđai anŭn dŏ ƀơi pha tơkai amĭ gơ̆ tơl gơ̆ djai hĭ ƀơi yang hrơi dơ̆ng. 21Giŏng anŭn, amĭ gơ̆ đĭ nao pơđih hĭ gơ̆ ƀơi anih pĭt pô pơala Ơi Adai, tơbiă pơ gah rơngiao laih anŭn krư̆ hĭ bah amăng.
22Ñu pơkiaŏ arăng nao iâu rơkơi ñu hăng laĭ tui anai, “Rơkâo ih pơkiaŏ rai kơ kâo sa čô ding kơna wơ̆t hăng sa drơi aseh glai mơ̆n, kiăng kơ kâo dưi nao bưp pô pơala Ơi Adai tañ laih anŭn wơ̆t glaĭ.”
23Samơ̆ rơkơi ñu tơña kơ ñu tui anai, “Yua hơget nao pơ ñu hrơi anai lĕ? Hrơi anai ƀu djơ̆ hrơi Blan Phrâo ôh kŏn djơ̆ hrơi Saƀat lơi kiăng kơ bưp pô pơala.”
 Ñu laĭ glaĭ, “Hoaĭ ôh.”
24Tui anŭn, ñu akă a̱n aseh glai laih anŭn laĭ kơ ding kơna ñu tui anai, “Ba kâo nao tañ bĕ, tơdah kâo khă anŭn kăh ih pơtơdu glaĭ aseh anai.” 25Tui anŭn, ñu tơbiă nao truh pơ pô pơala Ơi Adai ƀơi čư̆ Karmel.
 Tơdang Êlisa ƀuh gơ̆ mơ̆ng ataih, ñu laĭ hăng ding kơna ñu Gehazi tui anai, “Lăng adih! Pô đah kơmơi Sunêm adih!
26Đuaĭ nao čơkă laih anŭn tơña bĕ gơ̆ tui anai: Ih hăng sang anŏ ih dŏ hiam drơi jan mơ̆?”
 Gơ̆ laĭ glaĭ tui anai, “Abih bang hiam klă soh sel.”
27Samơ̆ tơdang đah kơmơi anŭn nao truh pơ pô pơala Ơi Adai ƀơi čư̆, ñu kuar mă ƀơi plă̱ tơkai gơ̆. Gehazi rai kiăng tơlư̆ hĭ ñu, samơ̆ pô pơala Ơi Adai khă tui anai, “Mơai ñu bĕ! Pran jua ñu rŭng răng biă mă, samơ̆ Yahweh hơmâo pơdŏp hĭ mơ̆ng kâo. Ñu ƀu ruai kơ kâo tơhơnal tơlơi anai ôh.”
28Pô đah kơmơi anŭn laĭ tui anai, “Ơ Khua kâo hơi, kâo hơmâo rơkâo mơ̆ ih kơ sa čô ană đah rơkơi? Kâo pơtă laih kơ ih kơ tơlơi anăm brơi kơ kâo tơlơi čang rơmang ôh?”
29Êlisa laĭ hăng Gehazi tui anai, “Hruă ao jao ih ƀơi kơiăng ih bĕ, djă̱ gai jra kâo ƀơi tơngan ih laih anŭn đuaĭ nao tañ bĕ. Tơdah ih bưp hlơi pô, anăm pơhiăp kơkuh ôh laih anŭn tơdah hlơi pô pơhiăp kơkuh kơ ih, kŏn laĭ glaĭ lơi. Tơdang ih truh laih pơ sang pô đah kơmơi anai, pioh bĕ gai jra ƀơi ƀô̆ čơđai anŭn.”
30Samơ̆ amĭ pô čơđai anŭn laĭ tui anai, “Kâo ƀuăn hăng tơlơi hơdip Yahweh hăng tơlơi hơdip ih, kâo ƀu či đuaĭ hĭ mơ̆ng ih ôh.” Tui anŭn, Êlisa tơgŭ laih anŭn đuaĭ tui gơ̆ yơh.
31Gehazi đuaĭ nao truh hlâo laih anŭn pioh gai jra ƀơi ƀô̆ čơđai anŭn, samơ̆ ƀu hơmư̆ dơnai pơpư̆ hơget ôh. Tui anŭn, Gehazi wơ̆t glaĭ pơ Êlisa laih anŭn ruai kơ ñu, “Pô čơđai anŭn ƀu mơdưh ôh.”
32Tơdang Êlisa truh laih pơ sang pô đah kơmơi anŭn, ñu ƀuh čơđai hlak đih ƀơi anih pĭt ñu pô. 33Ñu mŭt nao, krư̆ hĭ bah amăng, kơnơ̆ng ñu hăng čơđai anŭn đôč amăng anih ñu laih anŭn ñu iâu laĭ kơ Yahweh. 34Giŏng anŭn, ñu nao pơ anih pĭt ñu, đih pơkŭp ƀơi čơđai anŭn, amăng bah ƀơi amăng bah, mơta ƀơi mơta laih anŭn tơngan ƀơi tơngan. Tơdang ñu đih pơkŭp ñu pô ƀơi čơđai anŭn, drơi jan čơđai anŭn pơđao glaĭ. 35Giŏng anŭn, Êlisa tơgŭ, rơbat nao rai amăng anih ñu ƀiă mơnĭt mông laih anŭn ñu wơ̆t glaĭ pơ anih pĭt ñu hăng đih pơkŭp ñu pô ƀơi čơđai anŭn dơ̆ng. Čơđai anŭn phañ tơjuh wơ̆t laih anŭn blang mơta.
36Giŏng anŭn, Êlisa iâu rai Gehazi laih anŭn pơđar tui anai, “Iâu rai pô đah kơmơi Sunêm anŭn bĕ.” Gehazi ngă tui laih anŭn tơdang pô đah kơmơi anŭn rai, Êlisa laĭ tui anai, “Pŭ̱ mă bĕ ană đah rơkơi ih.” 37Gơ̆ mŭt, bon kơkuh ƀơi atur sang jĕ tơkai Êlisa. Giŏng anŭn, gơ̆ pŭ̱ mă ană gơ̆ laih anŭn ba tơbiă pơ sang gah yŭ yơh.

Gơnam Ƀơ̆ng Ruă Amăng Gŏ Hơtŭk Tơnă

38Tơdơi kơ anŭn, Êlisa wơ̆t glaĭ pơ anih Gilgal, samơ̆ amăng tring anai hơmâo tơlơi ư̆ rơpa. Hơmâo sa hrơi, tơdang ƀing pô pơala dŏ pơƀut glaĭ ƀơi anăp ñu, ñu pơđar kơ ding kơna ñu tui anai, “Drŏng bĕ gŏ prŏng laih anŭn hơtŭk añăm ƀơ̆ng kơ ƀing mơnuih anai.”
39Hơmâo sa čô amăng ƀing gơñu tơbiă nao amăng glai hơma kiăng kơ pĕ khul añăm tăm glai laih anŭn hơduah ƀuh sa phŭn hrĕ glai hơmâo boh ge̱t. Ñu pĕ glaĭ khul boh ge̱t glai anŭn pioh bă amăng kơdŭng ao jao ñu. Tơdang ñu wơ̆t glaĭ, ñu khăt khul boh anŭn amăng gŏ añăm wơ̆t tơdah ƀu hơmâo hlơi pô ôh thâo kơ boh anŭn. 40Pô hơtŭk tơnă tuăh tơbiă kơ ƀing mơnuih anŭn ƀơ̆ng, samơ̆ tơdang ƀing gơñu čơdơ̆ng ƀơ̆ng laih, ƀing gơñu ur kraih tui anai, “Ơ pô pơala Ơi Adai hơi, hơmâo gơnam ƀơ̆ng ruă amăng gŏ añăm anŭn!” Tui anŭn, ƀing gơñu hơngah ƀu kiăng ƀơ̆ng ôh.
41Êlisa pơđar tui anai, “Mă rai tơpŭng bĕ.” Giŏng anŭn, ñu pioh mŭt tơpŭng amăng gŏ añăm anŭn hăng pơđar tui anai, “Tuăh tơbiă kơ ƀing gơñu ƀơ̆ng bĕ.” Tui anŭn, ƀu hơmâo tơlơi răm sat hơget dơ̆ng tah amăng gŏ añăm anŭn.

Tơlơi Čem Kơ Sa-Rơtuh Čô Hăng Ƀiă Gơnam Ƀơ̆ng

42Hơmâo sa čô rai mơ̆ng anih Baal-Salisah, ba rai kơ pô pơala Ơi Adai anŭn duapluh tơlŏ ƀañ tơpŭng anet pơkra hăng pơdai kơtur ŏm hĭ mơ̆ng pơdai yuă blung hlâo hrŏm hăng ƀiă djâo pơdai. Êlisa laĭ kơ ding kơna ñu tui anai, “Brơi bĕ gơnam anŭn kơ ƀing mơnuih anai ƀơ̆ng.”
43Ding kơna ñu laĭ tui anai, “Hiư̆m kâo dưi dưm ƀiă gơnam ƀơ̆ng anai ƀơi anăp sa-rơtuh čô mơnuih lĕ?”
 Samơ̆ Êlisa laĭ glaĭ tui anai, “Brơi bĕ gơnam ƀơ̆ng anŭn kơ ƀing mơnuih anai ƀơ̆ng, yuakơ anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ: Ƀing gơñu či ƀơ̆ng laih anŭn hơmâo dŏ rơbeh mơ̆n.”
44Giŏng anŭn, gơ̆ dưm gơnam ƀơ̆ng anŭn ƀơi anăp ƀing mơnuih anŭn. Abih bang ƀing gơñu ƀơ̆ng laih anŭn dŏ rơbeh mơ̆n, tui hăng boh hiăp Yahweh hơmâo laĭ laih yơh.