5

Tướng Na-a-man

1Thượng Đế dùng tướng Na-a-man, tư lệnh quân đội Sy-ri, để giải cứu dân tộc này. Ông đã lập được nhiều chiến công nên rất được nhà vua quý chuộng. Tuy là một chiến sĩ dũng cảm, nhưng chẳng may Na-a-man lại mắc bệnh phung. 2Vợ Na-a-man có nuôi một cô bé gái giúp việc người Y-sơ-ra-ên. Cô bé này đã bị quân Sy-ri bắt cóc trong một cuộc đột kích vào đất Y-sơ-ra-ên.
3Cô nói với bà chủ: "Nếu ông chủ đến gặp vị tiên tri ở Sa-ma-ri, tiên tri sẽ chữa sạch bệnh cho ông liền." 4Na-a-man đem lời cô nói tâu với vua. 5Vua Sy-ri bảo: "Thế thì ông nên đi và ta sẽ viết thư cho vua Y-sơ-ra-ên." Vậy, Na-a-man lên đường, mang theo 340 kí-lô bạc, 6.000 đồng vàng và mười bộ áo. 6Ông đến trình vua Y-sơ-ra-ên lá thư của vua Sy-ri, viết như sau: "Người cầm thư này là Na-a-man, cận thần tôi. Xin vua chữa cho người khỏi bệnh phung." 7Đọc xong thư, vua Y-sơ-ra-ên xé rách áo mình, nói: "Ta có phải Thượng Đế đâu để định việc sống chết? Thế mà vua ấy bảo ta chữa cho người cùi này! Đúng là chỉ muốn kiếm cớ để gây hấn."
8Khi Ê-li-sê, người của Thượng Đế nghe vua Y-sơ-ra-ên xé áo, liền sai người đến tâu với vua: "Tại sao vua phải xé áo? Bảo người ấy đến gặp tôi rồi sẽ biết trong Y-sơ-ra-ên có một tiên tri." 9Vậy Na-a-man đến nhà Ê-li-sê, xe ngựa dừng lại trước cổng. 10Ê-li-sê cho người ra bảo Na-a-man: "Xuống sông Giô-đan tắm bảy lần thì các vết phung sẽ lành." 11Na-a-man nổi giận bỏ đi, sừng sộ: "Ta nghĩ ông ấy phải ra đón ta, đứng đấy kêu cầu danh Thượng Đế Hằng Hữu, đưa tay qua lại trên vết phung và chữa cho ta. 12Hai con sông A-ba-na và Bạt-ba ở Đa-mách không hơn các sông ở Y-sơ-ra-ên sao? Tắm sông nhà không sạch được hay sao?" Vậy, ông bỏ đi, tức giận lắm. 13Các đầy tớ đến bên ông, nói: "Nếu tiên tri bảo cha làm việc gì khó khăn to tát, cha còn có thể làm thay, huống hồ ông ấy chỉ bảo: Tắm thì được sạch." 14Nghe thế, Na-a-man xuống sông Giô-đan, hụp xuống nước bảy lần, theo lời người của Thượng Đế. Thịt ông trở thành lành lặn, mịn màng như da thịt một em bé và bệnh cùi lành hẳn.
15Na-a-man và đoàn tùy tùng quay lại nhà người của Thượng Đế. Đứng trước mặt tiên tri, Na-a-man nói: "Bây giờ tôi nhận biết rằng trừ Y-sơ-ra-ên, thế gian không có Thượng Đế. Vậy xin tiên tri vui lòng nhận món quà mọn này." 16Ê-li-sê đáp: "Tôi thề trước Chúa Hằng Hữu, Đấng tôi phụng sự, tôi không nhận gì cả." Na-a-man lại năn nỉ, nhưng Ê-li-sê một mực từ khước. 17Cuối cùng, Na-a-man nói: "Thế thì, xin tiên tri cho tôi hai thồ đất để la chở về. Vì từ nay, tôi sẽ không dâng lễ thiêu hoặc lễ vật gì khác cho một thần nào cả, trừ Chúa Hằng Hữu. 18Tuy nhiên, xin Chúa tha thứ cho tôi điều này: Mỗi khi vua Sy-ri là chủ tôi vào thờ lạy trong miếu thần Rim-môn, vua tựa mình trên tay tôi, và khi vua lạy, tôi phải cúi mình theo. Xin Chúa tha thứ cho điều ấy." 19Ê-li-sê nói: "Chúc ông về bình an.” "Khi Na-a-man mới đi được một quãng, 20Ghê-ha-si, đầy tớ của Ê-li-sê nghĩ thầm: "Thầy ta chẳng nhận món gì của người Sy-ri này cả. Ta thề với Chúa ta sẽ chạy theo, bắt người ấy phải biếu quà gì mới phải chứ." 21Nghĩ xong, Ghê-ha-xi đuổi theo Na-a-man. Thấy Ghê-ha-si chạy theo, Na-a-man nhảy xuống xe, quay lại đón, hỏi: "Mọi việc đều bình an chứ?" 22Đáp: "Bình an. Thầy tôi bảo tôi nói với ông: Có hai thanh niên từ núi Ép-ra-im mới đến, là môn đệ tiên tri. Xin ông cho họ một ta-lâng bạc và hai bộ áo." 23Na-a-man năn nỉ: "Xin nhận hai ta lâng." Rồi ông lấy hai ta lâng bạc và hai bộ áo bỏ trong hai cái bao, buộc lại, giao cho hai người đầy tớ. Họ quay lại, đi trước Ghê-ha-si. 24Gần đến nơi, Ghê-ha-si lấy hai cái bao và cho hai người kia về, rồi đem bao vào cất trong nhà mình.
25Khi Ghê-ha-si vào đứng hầu thầy, Ê-li-sê hỏi: "Ghê-ha-si, con vừa đi đâu về?" Ghê-ha-si dối: "Con không đi đâu cả." 26Nhưng Ê-li-sê nói: "Con không biết khi người ấy xuống xe đón con, tinh thần ta có ở đấy sao? Bây giờ có phải lúc nhận tiền bạc, áo quần, vườn ô-liu, vườn nho, cừu, bò, tôi tớ hay sao? 27Như thế, con và con cháu con sẽ mang bệnh cùi của Na-a-man mãi mãi." Vừa khi rời khỏi Ê-li-sê, Ghê-ha-si mắc bệnh cùi, trắng như tuyết.