7

Bốn người cùi

1Ê-li-sê đáp: "Xin lắng tai nghe lời Chúa Hằng Hữu phán: 'Ngày mai, vào giờ này, một đấu bột lọc bán một lạng bạc, hai đấu lúa mạch cũng bán một lạng ngay tại cửa thành Sa-ma-ri."' 2Sĩ quan hầu cận của vua nói với người của Thượng Đế: "Dù cho Chúa có mở các cửa sổ trên trời, việc ấy cũng không thể nào xảy ra được." Ê-li-sê đáp: "Mắt ông sẽ thấy việc ấy, nhưng ông sẽ không ăn được gì cả." 3Lúc ấy có bốn người cùi ngồi ngoài cửa thành Sa-ma-ri. Họ bàn với nhau: "Tại sao chúng ta đành ngồi đây chờ chết? 4Ngồi đây cũng chết đói mà vào thành cũng chết đói. Chi bằng cứ liều qua trại quân Sy-ri. Nếu họ tha cho, chúng ta sẽ sống; nếu không đằng nào cũng chết!" 5Vậy, vào lúc hoàng hôn, họ qua trại quân Sy-ri. Đến nơi, họ chẳng thấy ai cả. 6Vì Chúa có cho quân Sy-ri nghe tiếng chiến xa, tiếng vó ngựa và tiếng quân đội di chuyển nên họ bảo nhau: "Vua Y-sơ-ra-ên mướn quân Hê-tít và quân Ai-cập đến tấn công ta!" 7Thế rồi, họ vùng chạy vào bóng đêm để mong thoát thân, bỏ lại trại, ngựa, lừa và tất cả mọi thứ.
8Mấy người cùi đến trại quân Sy-ri, vào một trại, ăn uống rồi lấy vàng bạc, áo quần đem đi giấu. Họ trở lại, vào trại khác lấy đồ đạc đem đi giấu nốt. 9Sau đó, họ bảo nhau: "Làm thế này thật không phải. Hôm nay có tin mừng, nếu chúng ta không chịu đi báo tin, đợi đến sáng trễ rồi, chúng ta sẽ bị đoán phạt. Bây giờ chúng ta đi báo cho mọi người đi!" 10Và họ đi gọi những người canh cổng thành, nói: "Chúng tôi đến trại quân Sy-ri, thấy không có ai ở đấy cả. Trại bỏ không, ngựa và lừa còn cột cả đấy." 11Lính canh cho người vào cung vua báo cáo. 12Vua choàng thức dậy, nghe tin tỏ ý ngờ vực: "Ta biết đây là mưu của người Sy-ri. Họ thấy ta đang đói, nên vờ bỏ trại, ra phục ngoài đồng và dặn nhau: 'Khi địch quân ra khỏi thành, ta sẽ bắt sống họ rồi vào chiếm thành."' 13Một tôi tớ của vua đề nghị: "Xin vua sai vài người bắt năm con ngựa trong số còn lại, đi xem thử. Nếu họ quay về, họ sẽ như những nguời Y-sơ-ra-ên còn sống sót tại đây; còn nếu có việc gì xảy ra, họ cũng chết như những người Y-sơ-ra-ên đã chết mà thôi." 14Và như thế, hai cỗ xe ngựa được chuẩn bị cho mấy người được vua sai đi để dò xem hư thực ra sao. 15Họ theo dấu quân Sy-ri đến tận sông Giô-đan, thấy dọc đường áo quần, đồ đạc bỏ ngổn ngang. Đấy là những vật quân Sy-ri bỏ lại trong lúc vội vàng thoát thân. Họ quay về phúc trình vua Y-sơ-ra-ên.
16Dân chúng đổ ra cướp trại người Sy-ri. Và vì thế, một đấu bột lọc bán một đồng, hai đấu lúa mạch cũng bán một đồng, đúng như lời Chúa đã phán.
17Vua có chỉ định vị sĩ quan hầu cận mình phụ trách việc kiểm soát cổng thành, nhưng sĩ quan này bị đám đông dẫm chết tại đấy. Sự việc này đã được Ê-li-sê nói trước khi vua đến tìm ông. 18Lúc ấy, người Thượng Đế nói trước về giá cả của bột lọc và lúa mạch đem bán tại cổng thành ngày hôm sau. 19Nghe xong sĩ quan hầu cận có nói: "Cho dù Chúa có mở các cửa sổ trên trời, việc ấy cũng không thể nào xảy ra được," và Ê-li-sê đáp: "Ông sẽ thấy việc ấy tận mắt, nhưng không được ăn gì cả." 20Và việc đã xảy ra đúng như thế, đám đông đè bẹp sĩ quan ấy tại cổng thành họ đổ xô đi tìm thực phẩm.