9

Tsaa Yehu ua vaajntxwv kaav Yixayee

1Elisa kws cev Vaajtswv lug hu paab xwbfwb kws cev Vaajtswv lug ib tug lug hab has rua nwg tas, “Ca le qaws lub tsho rua ntawm duav hab muab ib fwj roj coj moog rua ntawm lub moos Lamau Kile‑a. 2Thaus koj moog txug lawd, mas nrhav Yehu kws yog Yehausafa tug tub hab yog Nisi tug xeeb ntxwv. Ca le cuag nkaus nwg hab coj nwg tawm ntawm nwg cov phoojywg moog hab coj nwg moog rua chaav tsev huv plawv. 3Mas muab fwj roj laub ywg nwg taubhau hab has tas, ‘Yawmsaub has le nuav tas, Kuv tsaa koj ua vaajntxwv kaav Yixayee.’ Tes ca le qheb hlo qhov rooj tawm tswv moog tsw xob tog.”
4Tug hluas kws cev Vaajtswv lug hov moog rua ntawm lub moos Lamau Kile‑a. 5Thaus nwg moog txug na cav cov thawj kws kaav tub rog saamswm sablaaj, mas nwg txawm has tas, “Yawm hlub, kuv muaj xuv yuav has rua koj.” Yehu has tas, “Has rua peb cov leejtwg?” Nwg teb tas, “Yawm hlub, has rua koj ntaag.” 6Tes Yehu txawm sawv tseeg moog rua huv tsev. Tug hluas hov txawm laub roj rua sau Yehu taubhau hab has rua nwg tas, “Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, ‘Kuv tsaa koj ua vaajntxwv kaav Yawmsaub haiv tuabneeg Yixayee. 7Koj yuav tsum muab koj tug tswv Ahaj caaj ceg ntxuav pov tseg, sub kuv txhad le pauj tau qhov kws Yexenpee muab kuv cov tub qhe kws cev kuv le lug hab Yawmsaub cov tub qhe suavdawg tej ntshaav nchuav pov tseg. 8Ahaj caaj ceg huvsw yuav puam tsuaj taag. Kuv yuav txav txhua tug txwvneej tsw has cov kws ua qhev hab cov kws tsw ua qhev huv cov Yixayee kuas tu noob nrho ntawm Ahaj. 9Kuv yuav ua rua Ahaj caaj ceg ib yaam le ua rua Nenpa tug tub Yelaunpau‑aa caaj ceg hab ib yaam le ua rua Ahiya tug tub Npa‑asa caaj ceg. 10Hab dev yuav noj Yexenpee rua huv nwg lub vaaj ntawm lub moos Yile‑ee, hab yuav tsw muaj leejtwg muab nwg log.’ ” Tes tug hluas hov txawm qheb hlo qhov rooj tawm tswv moog lawm.
11Thaus Yehu tawm lug rua ntawm nwg tug tswv cov thawj rog, puab txawm has rua nwg tas, “Txhua yaam puavleej zoo lov? Tug tuabneeg vwm hov tuaj cuag koj ua daabtsw?” Yehu has tas, “Mej yeej paub tug yawm hov hab paub tas nwg has lug zoo le caag.” 12Puab teb tas, “Koj daag xwb, ca le qha rua peb nwgnuav.” Nwg txhad has tas, “Tug hov has le nuav rua kuv tas, ‘Yawmsaub has le nuav tas, Kuv tsaa koj ua vaajntxwv kaav cov Yixayee.’ ”
13Tes puab txhua tug txawm hle pes hlo cov tsho ntev lug pua cov qaib ntai kws do cuas rua Yehu nyob, hab puab tshuab raaj kub yaaj tshaaj tawm tas, “Yehu ua vaajntxwv lawm lauj!”

Yehu tua Yaulaa

14Yog le nuav Yehu kws yog Yehausafa tug tub, kws yog Nisi le xeeb ntxwv, txhad tuav huv tawm tsaam Yaulaa. (Lub swjhawm hov Yaulaa hab cov Yixayee suavdawg tub tawm moog tiv thaiv Alaa tug vaajntxwv Haxa‑ee rua ntawm lub moos Lamau Kile‑a, 15tassws vaajntxwv Yaulaa rov lug khu mob rua huv lub moos Yile‑ee lawm vem yog cov Alaa tua raug nwg mob rua thaus nwg ua rog rua cov Alaa tug vaajntxwv Haxa‑ee.) Yehu txhad has tas, “Yog mej xaav le nuav, tsw xob ca leejtwg nyag kev tawm huv lub moos nuav moog has xuv rua huv lub moos Yile‑ee.” 16Tes Yehu txawm nce nwg lub tsheb ua rog caij moog rua lub moos Yile‑ee, tsua qhov Yaulaa pw hov ntawd. Hab Yuta tug vaajntxwv Ahaxiya tuaj saib Yaulaa rua hov ntawd.
17Tug faaj xwm sawv sau lub moos Yile‑ee lub chaw tsom faaj, pum Yehu paab tuabneeg tuaj tes txawm has tas, “Kuv pum ib paab tuabneeg tuaj.” Yaulaa has tas, “Ca le khaiv ib tug tub rog caij neeg moog cuag puab nug puab tas, ‘Mej tuaj txujkev thaaj yeeb lov?’ ” 18Ib tug tub rog caij neeg txawm moog ntswb Yehu hab has tas, “Vaajntxwv has le nuav tas, ‘Koj tuaj txujkev thaaj yeeb lov?’ ” Yehu teb tas, “Koj ntswg txug kev thaaj yeeb ua daabtsw? Koj ca le tig hlo caij neeg lawv kuv qaab xwb.” Tug faaj xwm ceeb toom tas, “Tug kws xaa xuv moog txug puab lawm, kuas nwg tsw rov lug.” 19Vaajntxwv txhad khaiv dua ib tug tub rog caij neeg moog. Tug hov moog txug puab hab has tas, “Vaajntxwv has le nuav tas, ‘Mej tuaj txujkev thaaj yeeb lov?’ ” Yehu teb tas, “Koj ntswg txug kev thaaj yeeb ua daabtsw? Koj ca le tig hlo caij neeg lawv kuv qaab.” 20Tug faaj xwm ceeb toom dua ib zag tas, “Tug hov moog txug puab lawm, kuas nwg tsw rov lug. Hab tug cujpwm tsaav tsheb hov saib zoo yaam le yog Nisi tug tub Yehu tug cujpwm, tsua qhov tsaav nrawm heev.”
21Yaulaa has tas, “Ca le npaaj kuas txhwj.” Puab txawm npaaj Yaulaa lub tsheb ua rog. Mas Yixayee tug vaajntxwv Yaulaa hab Yuta tug vaajntxwv Ahaxiya nyag caij nyag lub tsheb ua rog tawm moog ntswb Yehu ntawm Nanpau kws yog tuabneeg Yile‑ee thaaj teb. 22Mas thaus Yaulaa pum Yehu, nwg has tas, “Yehu, muaj kev thaaj yeeb lov?” Yehu teb tas, “Yuav muaj kev thaaj yeeb tau le caag rua thaus koj nam Yexenpee tseed deev daab ua khawv koob yeeg swv ntau npaum le nuav?” 23Tes Yaulaa txawm nqug xauv neeg tig hlo tswv hab has rua Ahaxiya tas, “Au Ahaxiya, puab faav xeeb lawm lauj!” 24Tes Yehu txawm nqug neev nti kawg zug hlo tua moog raug Yaulaa ntawm ob lub xub pwg kem nruab nraab. Raab xub chob nplho nwg lub plawv nwg txhad qaug ntawg rua huv nwg lub tsheb ua rog.
25Yehu has rua Npikha kws nqaa nwg tej cuab yeej tas, “Ca le nqaa Yaulaa lub cev moog nrum rua huv Nanpau kws yog tuabneeg Yile‑ee thaaj teb. Ca le ncu ntsoov txug thaus ib caij neeg lawv nwg txwv Ahaj qaab moog, Yawmsaub has tej lug nuav txug nwg has tas, 26‘Kuv tub pum Nanpau hab nwg tej tub ki tej ntshaav rua naag lawm. Kuv yuav ua pauj rua koj rua huv thaaj teb nuav ntaag. Yawmsaub has le nuav ntaag.’ Yog le nuav ca le muab nwg nqaa nrum rua huv thaaj teb nuav lawv le Yawmsaub tej lug.”

Yehu tua Ahaxiya

(2VKk. 22:7-9)

27Thaus Yuta tug vaajntxwv Ahaxiya pum le hov nwg txawm tswv moog rua lub moos Npehakaa. Tes Yehu txawm lawv qaab moog hab has tas, “Ca le tua nwg hab,” mas puab txawm tua nwg huv lub tsheb ua rog rua ntawm ntu kev kws hlaa lub roob Ku kws ze ntawm Ile‑aa. Mas nwg txawm tswv txug lub moos Mekintau hab tuag rua hov ntawd lawm. 28Nwg cov tub teg tub taw txhad muab nwg lub cev tuag rua tsheb ua rog thauj moog rua Yeluxalee hab muab log rua huv nwg lub qhov ntxaa nrug nwg tej laug ua ke huv Tavi lub nroog.
29Xyoo kaum ib kws Ahaj tug tub Yaulaa ua vaajntxwv kaav mas Ahaxiya chiv ua vaajntxwv kaav Yuta.

Yexenpee tuag

30Thaus Yehu tuaj txug lub moos Yile‑ee, Yexenpee kuj nov lawm. Nwg txhad pleev qhov muag kaim zoj hab qaws plaubhau kuas zoo nkauj xauj ntawm qhov rais moog. 31Thaus Yehu nkaag rooj loog lug Yexenpee txawm has tas, “Koj kws tua koj tug tswv, koj kws zoo le Xili, koj tuaj ua kev thaaj yeeb lov?” 32Yehu tsaa muag saib rua sau qhov rais hab has tas, “Leejtwg tuaj kuv tog? Leejtwg nej?” Muaj ob peb tug nraug saam xauj sau qhov rais tuaj rua nwg. 33Nwg has tas, “Ca le muab tug puj kod nrum lug.” Puab txawm muab tug puj hov nrum lug. Nwg tej ntshaav ib txha txaws lu ntsaa loog hab lu tej neeg, mas tej neeg tsuj hlo sau nwg. 34Tes Yehu txawm nkaag moog noj haus hab has tas, “Moog saib tug puj kws raug foom tsw zoo hov hab coj moog log tsua qhov nwg yog vaajntxwv le ntxhais.” 35Tassws thaus puab moog muab nwg log, puab pum tas tshuav lub taubhau hab tej teg taw xwb. 36Thaus puab rov lug has rua Yehu, nwg has tas, “Tej nuav yog Yawmsaub tej lug kws nwg kuas nwg tug qhev Eliya kws yog tuabneeg huv Thinpi has tas, Dev yuav noj Yexenpee cev nqaj rua huv Yile‑ee le kaav xyuam, 37hab Yexenpee lub cev tuag yuav zoo le tej quav tsaj rua sau npoo aav tom tej teb ntawm Yile‑ee le kaav xyuam, tsw muaj leejtwg has tau tas, ‘Nuav yog Yexenpee.’ ”