9

Tsa Yehus ua Vajntxwv

1Elisas uas yog tus cev Vajtswv lus hu ib tug hluas uas cev Vajtswv lus los thiab hais rau nws hais tias, “Koj cia li tu cev thiab nqa hwj roj no mus rau hauv lub nroog Lamaus hauv cheebtsam Nkile-as. 2Thaum koj mus txog, koj nrhiav kom tau Yehausafas tus tub Yehus uas yog Nimesis tus xeebntxwv. Koj coj nws mus rau ib chav tsev uas deb ntawm nws cov phoojywg 3thiab muab roj hliv rau saum nws taubhau thiab hais li no: ‘Tus TSWV hais tias kuv tsa koj ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees.’ Thaum koj hais li ntawd tas, ces koj cia li tawm ceev nrooj khiav.”
4Tus hluas uas cev Vajtswv lus txawm mus rau hauv nroog Lamaus. 5Thaum nws mus txog, cov thawj tubrog tabtom tuaj sablaj ua ke, ces nws hais tias, “Tus tswv, kuv muaj lus yuav hais rau koj.”
 Yehus teb hais tias, “Koj hais peb cov no leejtwg?”
 Nws teb hais tias, “Tus tswv, kuv hais koj ntag.”
6Ces nkawd txawm mus rau hauv ib chav tsev, tus hluas uas cev Vajtswv lus thiaj muab roj hliv rau Yehus taubhau thiab hais tias, “Tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv hais li no: ‘Kuv tsa koj ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees. 7Koj cia li mus muab Ahaj tus tub Yaulas uas yog koj tus vajntxwv tua povtseg, kuv thiaj pauj tau qhov uas Yexenpees tua kuv cov cevlus thiab cov tubtxib. 8Yuav tsum muab Ahaj tsevneeg thiab nws tej xeebntxwv tua kom tuag tas; kuv yuav muab txhua tus txivneej hauv nws tsevneeg, tsis hais tus laus tus hluas, tua kom tu noob nrho huv tibsi. 9Kuv yuav ua rau Ahaj tsevneeg ib yam li kuv ua rau cov Yixalayees tus Vajntxwv Yelaunpau-as tsevneeg thiab ib yam li kuv ua rau cov Yixalayees tus Vajntxwv Npa-asas tsevneeg. 10Yuav tsis muaj leejtwg muab Yexenpees faus; tej dev hauv cheebtsam Yexelees yuav tuaj noj nws lub cev.’ ” Thaum tus hluas uas cev Vajtswv lus hais li ntawd tas, nws txawm tawm ceev nrooj hauv chav tsev ntawd mus lawm.
11Yehus rov los rau ntawm nws cov phoojywg. Muaj ib tug nug nws hais tias, “Puas muaj xwm dabtsi? Tus neeg vwm ntawd tuaj hais dabtsi rau koj?”
 Yehus teb hais tias, “Nej sawvdaws yeej paub hais tais nws tuaj hais dabtsi lawm!”
12Lawv teb hais tias, “Peb tsis paub li! Koj cia li qhia rau peb saib nws hais li cas.”
 Nws qhia kuv hais tias, “Tus TSWV hais li no: ‘Kuv yuav tsa koj ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees.’ ”
13Tamsim ntawd, lawv txawm hle hlo lawv cov tsho ntev los pua rau ntawm theem ntaiv rau Yehus sawv saud, lawv tshuab raj tshuab xyu thiab qw hais tias, “Yehus yog vajntxwv lawm!”

Vajntxwv Yaulas Raug Tua Tuag

14-15Yog li ntawd, Yehus thiaj ntxeev siab rau Vajntxwv Yaulas uas tseem kho mob nyob hauv lub nroog Yexelees. Nws raug mob thaum nws mus tua cov Xilias tus Vajntxwv Haxayees hauv lub nroog Lamaus. Yehus hais rau nws cov phoojywg hais tias, “Yog nej tuaj kuv tog, nej tsis txhob pub leejtwg tawm hauv lub nroog Lamaus mus taug xaiv rau hauv lub nroog Yexelees hlo li.” 16Yehus txawm caij tsheb nees mus rau hauv lub nroog Yexelees, rau qhov Yaulas tseem kho mob nyob hauv. Cov Yudas tus Vajntxwv Ahaxiyas los tuaj xyuas Yaulas rau hauv lub nroog ntawd thiab.
17Tus tubrog fajxwm saum lub chaw tsomfaj hauv lub nroog Yexelees pom Yehus thiab nws cov neeg tuaj. Nws thiaj qw hais tias, “Kuv pom ib pab tubrog tuaj!”
 Yaulas teb hais tias, “Cia li txib ib tug tubrog caij neeg mus xyuas saib lawv tuaj ua zoo lossis ua phem.”
18Tus tubrog ntawd caij neeg mus nug Yehus hais tias, “Vajntxwv xav paub hais tias saib koj tuaj ua zoo lossis ua phem.”
 Yehus teb hais tias, “Tsis yog koj feem xyuam! Cia li raws kuv qab mus.”
 Tus fajxwm saum lub chaw tsomfaj hais tias, tus tubrog twb mus txog ntawm lawv lawm, tiamsis nws tsis rov qab los li.
19Vajntxwv txib dua ib tug tubrog mus, nws mus nug Yehus ib yam li qub. Yehus rov teb hais tias, “Tsis yog koj feem xyuam! Cia li raws kuv qab mus.”
20Tus fajxwm saum lub chaw tsomfaj rov hais dua tias nws mus txog ntawm lawv, tiamsis nws tsis rov los li thiab. Tus uas tsav tsheb nees, tsav vwm ntsuav li Yehus uas yog Nimesis tus xeebntxwv ntag.
21Vajntxwv Yaulas hais tias, “Cia li npaj kuv lub tsheb nees rau kuv.” Lawv thiaj coj vajntxwv lub tsheb nees los, ces cov Yixalayees tus Vajntxwv Yaulas thiab cov Yudas tus Vajntxwv Ahaxiyas, nyias txawm caij nyias lub tsheb nees mus ntsib Yehus ntawm Nanpaus thaj teb. 22Thaum Yaulas pom Yehus, nws nug Yehus hais tias, “Yehus, koj tuaj ua zoo lossis ua phem?”
 Yehus teb hais tias, “Yog thaum twg peb tseem muaj kev teev tej dab thiab pe tej mlom uas koj niam Yexenpees coj los, peb yuav ua li cas ua tau zoo?”
23Ces Yaulas txawm rub nws lub tsheb nees tig hlo rov qab thiab qw hais tias, “Ahaxiyas! Lawv ntxeev siab lawm!” 24Yehus siv tagnrho nws lub zog rub rab hneevnti tua xibxub vog mus raug Yaulas nraubqaum to ntshua mus raug nws lub plawv, ces Yaulas vau hlo tuag kiag rau hauv nws lub tsheb nees, 25Yehus hais rau tus tubrog Npidekas uas nrog nraim nws hais tias, “Cia li coj Yaulas mus pov rau hauv Nanpaus thaj teb. Nyaj koj tseem nco tau thaum koj thiab kuv caij nees ua Ahaj uas yog Vajntxwv Yaulas txiv qab, tus TSWV tau hais txog Ahaj tej kev txhaum li no: 26‘Nag hmo, kuv pom tus uas tua Nanpaus thiab nws cov tub hauv thaj teb no. Kuv coglus hais tias kuv yuav rau txim rau koj hauv thaj teb no thiab.’ Yehus thiaj kom nws tus tubrog muab Yaulas pov rau hauv Nanpaus thaj teb raws li tus TSWV tau hais tseg lawm.”

Vajntxwv Ahaxiyas Raug Tua Tuag

27Vajntxwv Ahaxiyas pom ntsoov tej xwm ntawd, nws thiaj tsav nws lub tsheb nees khiav mus rau hauv lub nroog Npethes Hankas, rau qhov Yehus caum nws tua. Yehus hais rau nws cov tubrog hais tias, “Tua tus ntawd thiab!” Ces cov tubrog txawm muab hmuv nkaug Ahaxiyas thaum nws tabtom tsav nws lub tsheb nees khiav mus rau hauv lub nroog Nkules uas nyob ze rau ntawm lub nroog Inpelas. Tiamsis nws mus txog rau hauv lub nroog Menkidaus, nws mam li tuag. 28Nws cov nomtswv muab tsheb nees thauj nws rov los rau hauv lub nroog Yeluxalees thiab muab nws faus rau ntawm cov vajntxwv lub toj ntxas hauv Daviv lub nroog.
29Ahaxiyas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas thaum uas Ahaj tus tub Yaulas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees tau kaum ib xyoo lawm.

Yexenpees Raug Tua Tuag

30Thaum Yehus tuaj txog hauv lub nroog Yexelees. Yexenpees twb paub tej xwm ntawd lawm, ces nws txawm muab tshuaj foo nws tawv muag, ntsis nws cov plaubhau, thiab tuaj ntawm qhovrai xauj rau sab nraud. 31Thaum Yehus tuaj txog ntawm roojvag, Yexenpees txawm qw hais tias, “Ximelis! Koj twb tua koj tus vajntxwv lawm! Koj tseem tuaj dabtsi ntawm no?”
32Yehus txawm tsa qhovmuag saib pom ob peb tug nomtswv xauj ntawm qhovrai tuaj rau nws, Yehus hais tias, “Leejtwg tuaj kuv tog?” 33thiab Yehus hais rau lawv hais tias, “Nej cia li muab Yexenpees pov los!” Lawv txawm muab Yexenpees pov los ntsawm hauv av ua rau ntshav txaws mus lo tej phabntsa thiab tej nees tas. Yehus txawm tsav tsheb nees los luam kiag Yexenpees lub cev 34mus rau haus hauv lub loog thiab nws mus noj mus haus nyob rau hauv. Yehus hais tias, “Nej cia li coj niag pojniam ntawd mus faus; rau qhov nws yog vajntxwv ib tug ntxhais thiab.” 35Tiamsis thaum cov neeg ntawd tawm mus muab Yexenpees faus, lawv tsuas pom tshuav lub txha taubhau thiab tej txha tes taw lawm xwb. 36Thaum lawv rov los qhia rau Yehus, Yehus hais tis, “Qhov no yeej muaj raws li tus TSWV tau hais tseg rau nws tus tubtxib Eliyas hais tias, ‘Cov dev uas nyob hauv thajtsam Yexelees yuav tuaj noj Yexenpees lub cev. 37Yexenpees tej pobtxha uas seem nyob ri sua ib yam li tej quav tsiaj, thiab tsis muaj leejtwg paub hais tias yog Yexenpees tej pobtxha li.’ ”