9

Longc Youh Orn Ye^hu Zoux Hungh

1Douc waac mienh, E^li^saa, heuc dauh wuov guanh douc waac mienh daaih gorngv mbuox ninh, “Liuc leiz ziangx cuotv jauv yaac dorh jienv naaiv baengh youh mingh Laamotv Gi^le^aatc. 2Taux wuov oix zuqc lorz Nimsi nyei fun, Ye^ho^saa^fatv nyei dorn, Ye^hu. Buatc ninh ziouc dorh ninh leih nqoi ninh nyei doic bieqc gu'nyuoz wuov qongx biauv. 3Zorqv naaiv orn mienh nyei youh dox ninh nyei m'nqorngv gorngv, ‘Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, “Yie orn meih zoux I^saa^laa^en nyei hungh.”+’ Gorngv liuz ziouc koi gaengh tiux biaux aqv. Maiv dungx zuov.”
4Wuov dauh douc waac nyei mienh lunx mienh ziouc mingh Laamotv Gi^le^aatc. 5Mingh taux ninh buatc zuangx baeng-bieiv gapv zunv zueiz jienv wuov. Ninh gorngv, “Domh baeng-bieiv aac, yie maaih waac oix gorngv mbuox meih.”
 Ye^hu naaic, “Meih oix caux yie mbuo haaix dauh gorngv?”
 Ninh dau, “Domh baeng-bieiv aac, yie oix caux meih gorngv.”
6Ye^hu ziouc jiez sin bieqc biauv. Wuov dauh douc waac nyei mienh lunx mienh ziouc zorqv youh dox Ye^hu nyei m'nqorngv, gorngv mbuox ninh, “Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv nor gorngv, ‘Yie orn meih zoux hungh gunv Ziouv nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh. 7Meih oix zuqc mietc nzengc meih nyei ziouv, Aa^hapc, nyei zeiv-fun. Yie ziouc jaauv win bun Ye^se^mben weic ninh daix yie nyei bou, zuangx douc waac mienh, caux Ziouv nyei yietc zungv bou liouc cuotv nyei nziaamv. 8Aa^hapc nyei zuangx douh zong oix zuqc mietc. Da'faanh yiem I^saa^laa^en Deic-Bung benx Aa^hapc nyei m'jangc dorn, maiv gunv zoux nouh fai maiv zoux nouh nyei, yie oix pai guangc. 9Yie oix bun Aa^hapc nyei douh zong hnangv Ne^mbatc nyei dorn, Ye^lo^mbo^am, nyei douh zong, yaac hnangv Aa^hi^yaa nyei dorn, Mbaa^aa^qaa, nyei douh zong. 10Ye^se^mben aeqv, yiem Yitv^le^en Deic oix zuqc juv nyanc, maiv maaih haaix dauh biopv.’ ” Gorngv liuz, douc waac wuov dauh mienh lunx mienh ziouc koi gaengh tiux biaux mi'aqv.
11Ye^hu cuotv daaih nzuonx taux ninh nyei ziouv nyei baeng-guanh wuov zanc, ninh mbuo naaic ninh, “Nyungc-nyungc horpc nyei fai? Zoux haaix nyungc naaic dauh ga'naaiv-butv-ndin daaih lorz meih?”
 Ye^hu dau, “Meih mbuo zieqv duqv naaiv laanh mienh yaac hiuv duqv ninh gorngv haaix nyungc.”
12Ninh mbuo gorngv, “Yie mbuo maiv hiuv lorqc. Mbuox yie mbuo maah!”
 Ye^hu gorngv, “Ninh hnangv naaiv mbuox yie, ‘Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, “Yie orn meih zoux hungh gunv I^saa^laa^en Mienh.”+’+”
13Ninh mbuo siepv-siepv nyei jaiv domh lui dimc jienv tei bun Ye^hu souv gu'nguaaic. Ninh mbuo ziouc biomv jorng yaac heuc jienv gorngv, “Ye^hu zoux hungh.”

Yolam Zuqc Daix

14Nimsi nyei fun, Ye^ho^saa^fatv nyei dorn, Ye^hu, daav za'eix ngaengc Yolam. (Yolam caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh weic Silie nyei Haa^saa^en Hungh mborqv jaax nyei jauv yiem Laamotv Gi^le^aatc zuov. 15Mv baac Yolam caux Silie nyei Haa^saa^en Hungh mborqv jaax wuov zanc ninh zuqc mun ziouc mingh Yitv^le^en zuov zorc longx.) Ye^hu gorngv, “Se gorngv meih mbuo haiz horpc nyei nor, maiv dungx bun haaix dauh bingx jienv cuotv zingh mingh Yitv^le^en mbuox naaiv deix fienx.” 16Ye^hu ziouc bieqc ninh nyei maaz-cie mingh Yitv^le^en, weic zuqc Yolam yiem naaic maiv longx. Yu^ndaa nyei hungh, Aa^hatc^yaa, yaac mingh wuov mangc Yolam.
17Maaih dauh yiem Yitv^le^en Zingh nyei zingh laatc nyei laauh zuov zingh buatc Ye^hu wuov guanh mienh daaih ziouc gorngv, “Yie buatc maaih guanh mienh daaih aqv.” Yolam gorngv, “Paaiv dauh geh maaz nyei mienh cuotv mingh buangh ninh mbuo, naaic gaax, ‘Meih mbuo weic baengh orn nyei jauv daaih fai’+”
18Geh maaz nyei mienh ziouc mingh buangh Ye^hu gorngv, “Hungh diex hnangv naaiv nor gorngv, ‘Meih mbuo weic baengh orn nyei jauv daaih fai?’+”
 Ye^hu dau, “Baengh orn fai maiv baengh orn maaih haaix nyungc guen zuqc meih? Meih daaux sin gan jienv yie nqa'haav nqaang daaih maah!”
 Zuov zingh nyei mienh aengx gorngv, “Douc fienx mienh mingh taux ninh mbuo wuov mv baac maiv nzuonx.”
19Hungh diex aengx paaiv da'nyeic dauh geh maaz nyei mienh cuotv mingh. Taux Ye^hu wuov ninh gorngv, “Hungh diex hnangv naaiv nor gorngv, ‘Meih weic baengh orn nyei jauv daaih fai?’+”
 Ye^hu dau, “Baengh orn fai maiv baengh orn maaih haaix nyungc guen zuqc meih? Meih daaux sin gan jienv yie nqa'haav nqaang daaih maah!”
20Zuov zingh nyei mienh gorngv, “Wuov dauh mienh mingh duqv taux ninh mbuo wuov, mv baac ninh yaac maiv nzuonx. Zaangv cie nyei mienh zaangv cie hnangv Nimsi nyei dorn, Ye^hu, weic zuqc ninh zaangv cie hnangv maiv nzang nyei mienh nor.”
21Yolam gorngv, “Oix zuqc liuc leiz mingh aqv. Ninh mbuo ziouc liuc leiz ziangx ninh nyei maaz-cie. I^saa^laa^en nyei hungh, Yolam caux Yu^ndaa nyei hungh, Aa^hatc^yaa, gorqv-mienh bieqc gorqv-mienh nyei cie cuotv mingh buangh Ye^hu. Ninh mbuo ziouc yiem Yitv^le^en Mienh, Naa^mbotc, nyei ndau, buangh jaax. 22Yolam buatc Ye^hu ninh naaic gaax, “Ye^hu aac, meih weic baengh orn nyei jauv daaih fai?”
 Ye^hu dau, “Corc maaih meih nyei maa, Ye^se^mben, zoux faatv nyei jauv caux zaangc miuc-fangx nyei sic ndongc naaic camv, fungc haih maaih baengh orn?”
23Yolam ziouc daaux cie biaux yaac heuc jienv Aa^hatc^yaa, “Aa^hatc^yaa aah! Beic sih aav loh!” 24Ye^hu longc nzengc qaqv baeng juang-zinx bungx mingh buonv zuqc Yolam nyei jaapv-zeih. Forng cunx ninh nyei mba'nziu tong, ninh ziouc king njiec ninh nyei mborqv jaax cie gu'nyuoz. 25Ye^hu gorngv mbuox ninh nyei borng-buoz mienh, Mbitc^kaa, “Zorqv ninh nyei sei zoi guangc Yitv^le^en Mienh, Naa^mbotc, nyei ndau. Jangx jienv meih caux yie juangc cie gan ninh nyei die, Aa^hapc, nyei nqa'haav nqaang mingh wuov zanc, Ziouv hnangv naaiv nor gorngv Aa^hapc. 26Ziouv gorngv, ‘A'hnoi yie buatc Naa^mbotc nyei nziaamv caux ninh nyei dorn mbuo nyei nziaamv. Yie ndongc haaix zungv oix yiem naaiv nzong ndau winh bun meih.’ Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac. Ih zanc meih oix zuqc ziux Ziouv nyei waac zorqv ninh nyei sei zoi njiec naaiv nzong ndau.”

Yu^ndaa Nyei Hungh, Aa^hatc^yaa, Zuqc Daix

(Beiv mangc 2 Zunh Doic Douh 22:7-9)

27Yu^ndaa nyei hungh, Aa^hatc^yaa, buatc naaiv deix sic cuotv, ninh biaux hungx jienv Mbetc Hakv^gaan mingh. Ye^hu zunc jienv mingh, heuc jienv gorngv, “Liemh naaiv dauh buonv daic maah!” Taux Gu^aa nyei jauv faaux jiex nyei dorngx, nitv Ipc^le^am, ninh mbuo ziouc buonv ninh yiem wuov cie, mv baac ninh biaux taux Me^gitc^ndo, yiem wuov daic mi'aqv. 28Ninh nyei jien longc mborqv jaax nyei maaz-cie tor mingh Ye^lu^saa^lem, yaac zangx jienv ninh ganh nyei zouv, caux ninh nyei ong-taaix zangx jienv Ndaawitv nyei Zingh. 29(Aa^hapc nyei dorn, Yolam, zoux I^saa^laa^en nyei hungh ziepc yietv hnyangx wuov hnyangx, Aa^hatc^yaa faaux weic zoux Yu^ndaa nyei hungh.)

Ye^se^mben Hungh Maac Zuqc Daic

30Ye^hu mingh taux Yitv^le^en, Ye^se^mben haiz liuz naaiv deix sic, ninh ziouc longc setv nzaatv m'zing, zorng ninh nyei m'nqorngv yaac yiem fong muonh mangc cuotv. 31Ye^hu yietv bieqc zingh gaengh wuov zanc, Ye^se^mben gorngv, “Meih daix ziouv nyei mienh naaic dauh Simx^li aah! Meih weic baengh orn nyei jauv daaih fai?”
32Ye^hu cau m'nqorngv mangc wuov fong muonh gorngv, “Haaix dauh yiem yie naaiv bung? Maaih haaix dauh?” Maaih i buo dauh jien yiem wuov fong muonh mangc jienv ninh. 33Ye^hu gorngv, “Zorqv ninh zoi njiec daaih maah!” Ninh mbuo ziouc zorqv Ye^se^mben zoi njiec daaih. Ninh nyei nziaamv maaih deix mbiaapv mingh guoqv jienv njongc, guoqv jienv maaz. Maaz yaac caaiv jienv ninh gu'nguaaic jiex.
34Ye^hu bieqc mingh nyanc yaac hopv. Ninh gorngv, “Dorh naaic dauh zuqc zioux nyei m'sieqv dorn mingh biopv, weic zuqc ninh zoux hungh nyei sieqv.” 35Ninh mbuo cuotv mingh biopv mv baac kungx lorz buatc ninh nyei m'nqorngv-korqv caux zaux caux buoz-zaangv hnangv. 36Ninh mbuo nzuonx mingh mbuox Ye^hu. Ye^hu gorngv, “Naaiv se ei Ziouv longc ninh nyei bou wuov dauh Titv^mbi Mienh, ⟨E^li^yaa,⟩ gorngv nyei waac. Ninh gorngv, ‘Yiem Yitv^le^en Deic juv zungv oix nyanc Ye^se^mben nyei orv. 37Ye^se^mben nyei sei oix zuqc yiem Yitv^le^en Deic nyei ndau hnangv nqaiv nor, weic bun mienh maiv haih gorngv, “Naaiv se Ye^se^mben.”+’+”