9

Klei Trôč Êa Ƀâo Mngưi kơ Y-Jêhu Brei Jing Mtao Israel

1Khua pô hưn êlâo Y-Êlisê iêu sa čô hlăm phung anak êkei phung khua pô hưn êlâo leh anăn lač kơ gơ̆, “Hyuă kơiêng ih, leh anăn mă djă ba giêt êa ƀâo mngưi anei leh anăn nao kơ ƀuôn Ramôt-Galaat. 2Tơdah ih truh ti anăn, brei ih duah Y-Jêhu anak êkei Y-Jôsaphat, čô Y-Nimsi. Mŭt hlăm sang ñu leh anăn brei ñu kgŭ mơ̆ng ti krah phung găp ñu, leh anăn atăt ñu kơ sa boh adŭ ti lam. 3Leh anăn mă giêt êa ƀâo mngưi, hlĭng ti boh kŏ ñu, leh anăn lač, ‘Snei klei Yêhôwa lač, Kâo trôč êa ƀâo mngưi kơ ih brei jing mtao kiă kriê phung Israel.’ Leh anăn pŏk bĕ ƀăng bhă leh anăn êran đuĕ, đăm lŏ dôk ôh.”
4Snăn êkei hlăk ai khua pô hưn êlâo anăn nao kơ ƀuôn Ramôt-Galaat. 5Tơdah ñu truh, nĕ anei phung khua kahan dôk trông čhai. Ñu lač, “Ơ khua kahan, kâo mâo sa bruă čiăng ngă kơ ih.” Leh anăn Y-Jêhu lač, “Kơ hlei pô hlăm phung hmei lĕ?” Ñu lač, “Kơ ih yơh, Ơ khua kahan.” 6 Snăn Y-Jêhu kgŭ leh anăn mŭt hlăm sang; leh anăn êkei hlăk ai anăn hlĭng êa ƀâo mngưi ti boh kŏ gơ̆, leh anăn lač kơ gơ̆, “Snei klei Yêhôwa Aê Diê phung Israel lač, Kâo trôč êa ƀâo mngưi ti boh kŏ ih brei ih jing mtao kiă kriê phung Israel, phung ƀuôn sang Yêhôwa. 7Brei ih bi rai hĕ sang Y-Ahap khua ih, čiăng kơ kâo dưi rŭ ênua kơ H'Jêsêbel êrah phung dĭng buăl kâo phung khua pô hưn êlâo, leh anăn êrah jih jang phung dĭng buăl Yêhôwa. 8Kyuadah jih sang Y-Ahap srăng rai tuč; leh anăn kâo srăng bi luč mơ̆ng Y-Ahap jih jang êkei, hlŭn amâodah êngiê, hlăm čar Israel. 9Leh anăn kâo srăng brei sang Y-Ahap jing msĕ si sang Y-Jêrôbôam anak êkei Y-Nêbat, leh anăn msĕ si sang Y-Baêsa anak êkei Y-Ahija. 10 Asâo srăng ƀơ̆ng H'Jêsêbel hlăm lăn ƀuôn Jesrêel, leh anăn amâo mâo pô srăng dơr ñu ôh.” Leh klei anăn ñu pŏk ƀăng bhă leh anăn êran đuĕ.
11Tơdah Y-Jêhu kbiă nao kơ phung dĭng buăl khua ñu, digơ̆ lač kơ ñu, “Jih jang klei jing jăk mơ̆? Si ngă pô khŏ anăn hriê kơ ih lĕ?” Y-Jêhu lač kơ digơ̆, “Diih thâo kral êkei anăn leh anăn klei ñu blŭ.” 12Digơ̆ lač, “Klei anăn amâo sĭt ôh; hưn bĕ kơ hmei ară anei.” Leh anăn ñu lač, “Pô anăn lač kơ kâo snei, ‘Snei klei Yêhôwa lač, Kâo trôč êa ƀâo mngưi kơ ih brei ih jing mtao kiă kriê phung Israel.’ ” 13Leh anăn hŏng klei ruăt grăp čô êkei hlăm phung digơ̆ mă čhiăm ao leh anăn lang ti gŭ jơ̆ng Y-Jêhu ti êñan, leh anăn digơ̆ ayŭ ki leh anăn hưn, “Y-Jêhu jing mtao!”

Y-Jêhu Bi Mdjiê Y-Jôram

14Snăn Y-Jêhu anak êkei Y-Jôsaphat čô Y-Nimsi trông čhai čiăng ngă kơ Y-Jôram. (Hlăk anăn Y-Jôram mbĭt hŏng jih jang phung Israel dôk mgang ƀuôn Ramôt-Galaat kơ Y-Hasael mtao Siri; 15ƀiădah mtao Jôram wĭt leh kơ ƀuôn Jesrêel čiăng mdrao anôk êka phung Siri ngă leh kơ ñu hlăk ñu bi blah hŏng Y-Hasael mtao Siri). Snăn Y-Jêhu lač, “Tơdah anei jing klei diih čiăng, đăm brei sa čô tlĕ kbiă mơ̆ng ƀuôn anei čiăng nao hưn klei mrâo anei hlăm ƀuôn Jesrêel.” 16Y-Jêhu đĭ êdeh aseh ñu leh anăn nao kơ ƀuôn Jesrêel, kyuadah Y-Jôram dôk đih tinăn. Y-Ahasia mtao Yuđa trŭn leh čiăng čhưn hŏng Y-Jôram.
17Pô gak dôk dơ̆ng ti sang tum hlăm ƀuôn Jesrêel, leh anăn ñu ƀuh phung Y-Jêhu hriê, leh anăn lač, “Kâo ƀuh sa phung kahan.” Y-Jôram lač, “Tiŏ nao sa čô đĭ aseh bi tuôm hŏng phung anăn leh anăn brei ñu êmuh, ‘Diih hriê kơ klei êđăp ênang mơ̆?’ ” 18Snăn sa čô đĭ aseh nao bi tuôm hŏng Y-Jêhu leh anăn lač, “Snei mtao lač, ‘Diih hriê kơ klei êđăp ênang mơ̆?’ ” Y-Jêhu lač, “Ya klei ih mâo hŏng klei êđăp ênang? Wir bĕ leh anăn tui hlue kâo.” Pô gak hưn leh anăn lač, “Pô arăng tiŏ nao truh kơ diñu, ƀiădah gơ̆ amâo lŏ wĭt ôh.” 19Y-Jôram lŏ tiŏ nao sa čô đĭ aseh tal dua, gơ̆ truh kơ diñu leh anăn lač, “Snei klei mtao lač, ‘Diih hriê kơ klei êđăp ênang mơ̆?’ ” Y-Jêhu lŏ wĭt lač, “Ya klei ih mâo hŏng klei êđăp ênang? Wir bĕ leh anăn tui hlue kâo.” 20Lŏ sa bliư̆ pô gak hưn, “Gơ̆ truh leh kơ diñu, ƀiădah gơ̆ amâo lŏ wĭt ôh. Leh anăn klei gai êdeh aseh jing msĕ si klei Y-Jêhu anak êkei Y-Nimsi gai; kyuadah ñu gai hŏng klei ngêñ.”
21Y-Jôram lač, “Mkra bĕ!” Leh anăn arăng mkra êdeh aseh ñu. Y-Jôram mtao Israel leh anăn Y-Ahasia mtao Yuđa, grăp čô hlăm êdeh aseh ñu pô kbiă nao bi tuôm hŏng Y-Jêhu, leh anăn diñu bi tuôm hŏng gơ̆ hlăm lăn Y-Nabôt êkei ƀuôn Jesrêel. 22Tơdah Y-Jôram ƀuh Y-Jêhu ñu lač, “Ih hriê kơ klei êđăp ênang mơ̆, Ơ Y-Jêhu?” Y-Jêhu lŏ wĭt lač, “Si dưi mâo klei êđăp ênang êjai amĭ ih H'Jêsêbel ngă lu klei knhông leh anăn klei mjâo?” 23Hlăk anăn Y-Jôram bi wir aseh leh anăn đuĕ êjai lač kơ Y-Ahasia, “Mâo klei lhiăr yơh, Ơ Y-Ahasia!” 24Y-Jêhu ƀêč hna ñu hŏng jih klei ktang ñu, leh anăn mnah Y-Jôram ti plah wah mra, snăn ƀrăm tlŏ tiê boh gơ̆, leh anăn gơ̆ êbuh hlăm êdeh aseh gơ̆. 25Y-Jêhu lač kơ Y-Bitkar pô đru ñu, “Hwiê hĕ ñu hlăm hma Y-Nabôt êkei ƀuôn Jesrêel; kyuadah brei ih hdơr tơdah ih leh anăn kâo đĭ êdeh aseh bi ksĭng ti tluôn Y-Ahap ama ñu, Yêhôwa blŭ klei hưn bi kdơ̆ng anei hŏng gơ̆: 26 ‘Msĕ si kâo ƀuh leh sĭt nik hruê mbruê êrah Y-Nabôt leh anăn êrah phung anak êkei ñu — Yêhôwa lač — kâo srăng rŭ ênua kơ ih ti anôk lăn anei.’ Snăn ară anei mă hwiê hĕ gơ̆ ti sa bĭt anôk lăn anei, tui si klei Yêhôwa blŭ.”

Y-Jêhu Ƀi Mdjiê Y-Ahasia

(II KYD 22:7-9)

27Tơdah Y-Ahasia mtao Yuđa ƀuh klei anăn, ñu đuĕ phă ƀuôn Bet-Hagan. Leh anăn Y-Jêhu tiŏ ñu leh anăn lač, “Mnah ñu msĕ mơh.” Leh anăn digơ̆ mnah Y-Ahasia hlăm êdeh aseh ti anôk đĭ ti kbuôn Gur giăm ƀuôn Iblêam. Leh anăn ñu đuĕ kơ ƀuôn Mêgidô leh anăn djiê tinăn. 28Phung dĭng buăl ñu mdiăng ba ñu hlăm êdeh aseh kơ ƀuôn Yêrusalem, leh anăn dơr ñu hlăm msat ñu pô mbĭt hŏng phung aê ñu hlăm ƀuôn Y-Đawit.
29Hlăm thŭn tal pluh sa Y-Jôram anak êkei Y-Ahap, Y-Ahasia dơ̆ng kiă kriê phung Yuđa.

Klei H'Jêsêbel Djiê

30Tơdah Y-Jêhu truh ti ƀuôn Jesrêel, H'Jêsêbel hmư̆ klei anăn. Ñu mia ală ñu, mprăp boh kŏ ñu, leh anăn dôk dlăng mơ̆ng ƀăng bhă điêt. 31Êjai Y-Jêhu mŭt ƀăng jang ñu lač, “Ih hriê kơ klei êđăp ênang mơ̆, Ơ sa čô msĕ si Y-Simri, pô bi mdjiê khua ih?” 32Gơ̆ angưi dlăng kơ ƀăng bhă điêt leh anăn lač, “Hlei pô dôk tĭng kơ kâo? Hlei pô?” Dua amâodah tlâo čô dĭng buăl kriâo dlăng kơ gơ̆. 33Gơ̆ lač, “Dlăm ñu ti gŭ.” Snăn phung anăn dlăm H'Jêsêbel ti gŭ, leh anăn đa đa êrah ñu kčaĭ ti mtih leh anăn ti aseh, leh anăn aseh juă ñu. 34Leh anăn Y-Jêhu mŭt leh anăn ƀơ̆ng huă mnăm, leh anăn lač, “Ară anei dlăng bĕ kơ mniê arăng tăm pah leh anei leh anăn dơr hĕ gơ̆, kyuadah gơ̆ jing anak mniê mtao.” 35Ƀiădah tơdah arăng nao dơr gơ̆, arăng ƀuh knŏng klang kŏ gơ̆, jơ̆ng gơ̆, leh anăn plă kngan gơ̆. 36 Tơdah diñu wĭt hưn kơ Y-Jêhu, gơ̆ lač, “Anei jing klei Yêhôwa blŭ hŏng dĭng buăl ñu Y-Êli êkei ƀuôn Tisbê, ‘Hlăm lăn ƀuôn Jesrêel asâo srăng ƀơ̆ng kđeh H'Jêsêbel; 37leh anăn asei mlei djiê H'Jêsêbel srăng jing msĕ si eh ti lăn ƀuôn Jesrêel, snăn amâo mâo pô dưi lač ôh, Anei yơh jing H'Jêsêbel.’ ”