3 Yo^han

Yo^han Fiev Nyei Da'faam Zeiv Fienx

Biux Mengh Waac

Yo^han Fiev Nyei Da'faam Zeiv Fienx Yo^han fiev bun dauh dorh jiu-baang nyei mienh, mbuox heuc Gaai^atc. Yo^han fiev ceng Gaai^atc weic zuqc Gaai^atc hnyouv longx, a'hneiv zipv sienx Yesu nyei mienh. Fienx yaac mbuox Gaai^atc oix zuqc faix fim mbungh jienv dauh mienh, mbuox heuc Ndi^o^de^fetv.

Fienx Gorngv

1-4 Jiez gorn waac
5-8 Ceng Gaai^atc nyei waac
9-10 Nqemh Ndi^o^de^fetv
11-12 Ceng Nde^metv^li^atc
13-15 Setv mueiz waac