Giới Thiệu

 Thư thứ ba của Giăng viết cho một tín hữu lãnh đạo tên Gai-út; tác giả khen ngợi Gai-út vì ông đã giúp đỡ những tín hữu khác và cảnh cáo ông về một người tên Đi-ô-trép.

Bố Cục

1. Giới thiệu 1-4
2. Khen ngợi Gai-út 5-8
3. Lên án Đi-ô-trép 9-10
4. Khen ngợi Đê-mê-triu 11-12
5. Kết luận 13-15