Lời giới thiệu

Thư Thứ Ba của Giăng được viết bởi “vị trưởng lão” gửi cho một nhà lãnh đạo Hội Thánh tên Gai-út. Tác giả khen ngợi Gai-út vì sự giúp đỡ của ông đối với các tín hữu khác, và cảnh báo ông về một người tên Đi-ô-trép.

Bố cục

Giới thiệu (1-4)
Khen ngợi Gai-út (5-8)
Lên án Đi-ô-trép (9-10)
Khen ngợi Đê-mê-triu (11-12)
Kết luận (13-15)