Hakv^gai

Biux Mengh Waac

Hakv^gai Sou se nzutv zunv gorngv nangv nyei, yiem ndaangc Yesu cuotv seix 520 hnyangx, Ziouv longc douc waac mienh, Hakv^gai, douc waac. Baeqc fingx zuqc caangv mingh aengx nzuonx daaih yiem jienv Ye^lu^saa^lem Zingh duqv camv-hnyangx aqv, mv baac zaangc Tin-Hungh nyei biauv corc mbaang, ndui jienv wuov. Naaiv deix douc daaih nyei waac kuinx baeqc fingx nyei bieiv zeiv ceix zaangc Tin-Hungh nyei biauv jiez daaih. Ziouv yaac laengz bun naaiv deix baeqc fingx daaih gan longx Ziouv, zoux cing-nzengc nyei mienh, duqv longx, duqv baengh orn.

Sou Gorngv

1:1-15 Ziouv heuc ceix zaangc Tin-Hungh nyei biauv
2:1-23 Douc daaih nunz mienh, bun mienh maaih lamh hnamv nyei waac