Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Haggai
Ƀing mă tŭ: Ƀing Yehudah tơdơi kơ tơlơi dŏ ataih amăng lŏn čar tuai, jing ƀing hơdip amăng lŏn čar Yudah
Hrơi čih: Amăng thŭn 520 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Pô pơala Haggai iâu mơthưr ƀing mơnuih hơdip hrăp mơak amăng lŏn čar Yudah kiăng kơ wơ̆t glaĭ rŭ̱ pơdơ̆ng sang yang, laih anŭn hăng hơdră anŭn yơh kiăng kơ pơư pơang kơ Ơi Adai.

Sŏp hră Haggai jing hră čih pioh hơdôm boh hiăp be̱r mơ̆ng Yahweh brơi kơ pô pơala Haggai čih amăng thŭn 520 H.K. Ƀing ană plei hơmâo wơ̆t glaĭ laih mơ̆ng lŏn čar tuai laih anŭn hơmâo hơdip laih amăng plei Yerusalaim ƀiă thŭn, samơ̆ sang yang ăt dŏ amăng tơlơi răm rai. Hơdôm boh hiăp anai pơtrŭt kơ ƀing ba akŏ ƀing ană plei kiăng kơ rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ sang yang laih anŭn Yahweh ƀuăn kơ tơlơi đĭ kơyar hăng tơlơi rơnŭk rơno̱m amăng rơnŭk pơanăp kơ ƀing ană plei tŭ tơlơi pơphrâo hăng pơrơgoh.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi pơđar rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ sang yang (1:1-15)
Hơdôm boh hiăp pơjuh pơalum hăng čang rơmang (2:1-23)