Klei Hưn Mdah

 Y-Amôs jing sa čô khua pô hưn êlâo tal êlâo, čih ênŭm klă klei ñu mtô hlăm hdruôm hră Klei Aê Diê Blŭ. Wăt tơdah Y-Amôs dôk hdĭp ti ƀuôn ala mtao Yuđa tĭng Dhŭng, ƀiădah klei ñu mtô djŏ kơ phung ƀuôn sang ƀuôn ala mtao Israel tĭng Dưr, êjai krah ênuk tal sa păn Êlâo kơ Krist. Anei jing ênuk klei mdrŏng sah, êđăp ênang leh anăn klei bi kƀĭn kkuh mpŭ kơ Aê Diê mâo lu klei đĭ kyar. Ƀiădah Y-Amôs ƀuh klei tŭ dưn anăn knŏng kơ phung mdrŏng sah, bi phung ƀun ƀin amâo mâo klei mtăp mđơr ôh leh anăn tŭ lu klei arăng ktư̆ juă. Klei đăo knŏng bi êdah ti tač leh anăn klei êđăp ênang jing msĕ si klei myâo mă ti êngao. Hŏng klei khăp leh anăn ai tiê jhŏng sĭt, khua pô hưn êlâo Y-Amôs thâo sĭt Aê Diê srăng bi kmhal phung Israel. Y-Amôs iêu mthưr čiăng kơ klei kpă ênô srăng dưi bi êdah “Ƀiădah brei klei kpă klŭng trŭn msĕ si êa” (5:24), leh anăn lač snei: “Năng ai Yêhôwa, Aê Diê kơ phung kahan srăng pap kơ phung Yôsep adôk” (5:15).

Jar

Klei phat kđi phung čar riêng gah Israel (1:1–2:5)
Klei phat kđi phung Israel (2:6–6:14)
Êma klei bi ƀuh (7:1–9:15)