2

Trừng phạt dân Mô-áp

  1CHÚA phán:
   “Vì Mô-áp phạm nhiều tội,
   nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
  Nó thiêu xương cốt của vua Ê-đôm thành vôi.
  2Cho nên ta sẽ sai lửa xuống trên Mô-áp,
   thiêu đốt các toà nhà kiên cố của thành Kê-ri-ốt.
  Dân Mô-áp sẽ chết,
   giữa những tiếng reo hò trong chiến trận và tiếng kèn thổi vang.
  3Ta sẽ kết liễu cuộc đời của các vua Mô-áp,
   và sẽ giết tất cả các lãnh tụ thành phố
   cùng với nó,” CHÚA phán vậy.

Trừng phạt dân Giu-đa

  4CHÚA phán:
   “Vì Giu-đa phạm nhiều tội,
   nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
  Chúng ném bỏ lời dạy của CHÚA,
   không thèm giữ mệnh lệnh Ngài;
  chúng đi theo các thần giả
   mà tổ tiên chúng đã theo.
  5Cho nên ta sẽ sai lửa xuống trên Giu-đa,
   thiêu đốt các toà nhà kiên cố của Giê-ru-sa-lem.”

Trừng phạt dân Ít-ra-en

  6CHÚA phán như sau:
   “Vì Ít-ra-en phạm nhiều tội,
   nên ta sẽ trừng phạt chúng.
  Vì bạc mà chúng bán dân vô tội;
   chúng bán kẻ nghèo để lấy tiền mua đôi dép.
  7Chúng chà đạp kẻ nghèo như dẫm lên đất,
   chúng không đối xử công bằng
   với kẻ cùng khổ.
  Cả cha và con ăn nằm
   cùng một người đàn bà,
   làm nhơ nhuốc danh thánh ta.
  8Trong khi chúng thờ lạy nơi bàn thờ,
   chúng nằm trên áo quần cướp giật từ kẻ nghèo.
  Chúng cho người nghèo vay tiền,
   rồi lấy áo quần của họ để cầm thế.
  Chúng bắt họ nộp tiền phạt rồi dùng nó mua rượu để say sưa
   trong đền thờ của thần chúng.
  9Nhưng chính ta là Đấng
   đã hủy diệt người A-mô-rít trước mặt chúng,
  là những kẻ cao như cây hương nam,
   và mạnh như cây sồi.
   Nhưng ta sẽ diệt trái ở trên và rễ ở dưới.
  Ta tuyệt diệt chúng.
  10Chính ta là Đấng mang các ngươi
   ra khỏi xứ Ai-cập
  và dẫn dắt các ngươi suốt bốn mươi năm
   trong sa mạc để cấp cho các ngươi
   đất của dân A-mô-rít.
  11Ta đã biến một số con cái các ngươi
   làm nhà tiên tri,
  một số trai tráng trong các ngươi
   làm người Na-xi-rê.
  Hỡi dân Ít-ra-en, có phải đúng vậy không?
   CHÚA phán vậy.
  12Nhưng các ngươi bắt người Na-xi-rê uống rượu
   và bảo các nhà tiên tri đừng nói tiên tri nữa.
  13Bây giờ ta sẽ làm cho các ngươi mắc kẹt
   như xe chở đầy ngũ cốc lún bùn.
  14Không ai thoát, kể cả kẻ chạy nhanh nhất cũng vậy.
   Người mạnh cũng chưa đủ mạnh;
   Các chiến sĩ cũng không thể tự cứu.
  15Các chiến sĩ mang cung tên
   cũng không đứng dậy nổi để chiến đấu,
  kẻ chạy nhanh nhất cũng không thoát được;
   các lính cỡi ngựa cũng không thoát chết.
  16Lúc đó dù cho chiến sĩ gan dạ nhất
   cũng chạy trốn, quăng lại áo giáp,”
   CHÚA phán vậy.