3

Lời cảnh cáo Ít-ra-en

1Hỡi dân Ít-ra-en hãy nghe lời CHÚA phán nghịch cùng các ngươi, nghịch lại cùng toàn thể gia đình Ngài đã mang ra khỏi Ai-cập.
  2“Ta đã chọn một mình ngươi
   từ các gia đình trên đất,
  cho nên ta sẽ trừng phạt ngươi vì tội lỗi ngươi.”

Nguyên nhân sự trừng phạt
dân Ít-ra-en

  3Hai người không thể đi chung nhau được
   nếu không đồng ý với nhau.
  4Sư tử trong rừng không gầm thét
   trừ khi nó bắt được mồi;
  nó không gầm gừ trong hang
   nếu nó không bắt được gì.
  5Chim không sa vào bẫy
   nếu không có mồi nhử nó;
  bẫy cũng không sập
   nếu không có gì để bắt.
  6Khi kèn thổi báo động trong thành,
   dân chúng run sợ.
  Khi tai họa đến cùng một thành nào,
   là do CHÚA khiến.
  7Trước khi CHÚA làm điều gì,
   Ngài cũng cho các tôi tớ Ngài,
   là các nhà tiên tri biết chương trình của Ngài.
  8Sư tử đã gầm thét! Ai mà không sợ?
   CHÚA đã phán, Ai mà không nói tiên tri?
  9Hãy loan báo điều nầy
   cho các toà nhà kiên cố của Ách-đốt,
  cho các dinh thự vững chắc của Ai-cập:
   “Hãy đến núi Xa-ma-ri,
  nơi ngươi sẽ thấy cảnh hỗn loạn,
   và cảnh người ta hại nhau.”
  10“Dân chúng không biết làm điều phải,”
   CHÚA phán vậy.
  “Những toà nhà kiên cố của chúng
   đầy dẫy của cướp đoạt của kẻ khác.”
  11Nên CHÚA phán như sau:
   “Một kẻ thù sẽ chiếm đất
  và kéo sập đồn lũy ngươi;
   nó sẽ cướp của báu từ các toà nhà kiên cố ngươi.”
  12CHÚA phán như sau:
  “Người chăn chiên chỉ giật lại được khỏi hàm sư tử
  hai cái xương chân và một mảnh lỗ tai của chiên mình.
  Cũng vậy, chỉ có một số rất ít dân Ít-ra-en
   ở Xa-ma-ri được giải cứu,
  tức những người hiện ngồi trên giường
   và trên ghế dài.”
13CHÚA là Thượng-Đế, Đấng Toàn Năng phán, “Hãy lắng nghe và làm nhân chứng nghịch cùng gia đình Gia-cốp.”
  14“Khi ta trừng phạt tội lỗi Ít-ra-en,
   ta cũng sẽ tiêu hủy bàn thờ ở Bê-tên.
  Các góc bàn thờ sẽ bị cắt xén,
   Chúng sẽ rơi xuống đất.
  15Ta sẽ phá sập nhà nghỉ mùa đông,
   cùng nhà nghỉ mùa hè.
  Các nhà cửa trang hoàng bằng ngà voi
   sẽ bị tiêu hủy,
  và các nhà cửa rộng lớn sẽ không còn,”
   CHÚA phán vậy.