3

Tin-Hungh Dingc I^saa^laa^en Nyei Zuiz

1O I^saa^laa^en Mienh aac, meih mbuo oix zuqc muangx Ziouv gorngv meih mbuo naaiv deix waac, se gorngv zuqc yie yiem I^yipv dorh cuotv daaih nyei yietc fingx mienh. Ninh gorngv,
  2“Yiem lungh ndiev fingx-fingx mienh mbu'ndongx
   yie kungx ginv meih mbuo hnangv.
  Weic naaiv yie ziouc dingc
   meih mbuo baamz nyei yietc zungv zuiz.”
  3Se gorngv i laanh mienh maiv dunx ziangx gapv doic,
   ninh mbuo haih juangc jauv yangh nyei fai?
  4Se gorngv sienh zorqv maiv duqv orv nyanc,
   ninh yiem wuov lomc heuc nyei fai?
  Se gorngv sienh lunx zorqv maiv duqv ga'naaiv,
   ninh yiem ninh nyei kuotv heuc nyei fai?
  5Se gorngv yiem ndau zaeng koux maiv an gaeng,
   norqc haih daaih zuqc koux hlopv nyei fai?
  Se gorngv zaeng yaac maiv maaih ga'naaiv bieqc,
   yiem ndau nyei koux haih nzitv nyei fai?
  6Se gorngv yiem zingh biomv mborqv jaax nyei nzatc mbui,
   zingh gu'nyuoz nyei mienh sin zinx nzengc maiv zeiz?
  Se gorngv maaih norm zingh zuqc zeqc naanc,
   se Ziouv bun zuqc maiv zeiz?
  7Ziouv Tin-Hungh za'gengh maiv zoux haaix nyungc
   cuotv liuz ninh zorqv gem jienv nyei sic
   mbuox ninh nyei bou, ⟨douc waac mienh.⟩
  8Sienh njunh nyei ziangh hoc,
   maaih haaix dauh maiv gamh nziex?
  Ziouv Tin-Hungh gorngv waac,
   maaih haaix dauh maiv tengx ninh douc waac fai?

Saa^maa^lie Zuqc Zeqc Naanc

  9Mingh zunh mbuox Atc^ndotc weih wuonv nyei dinc nyei mienh,
   yaac mingh mbuox I^yipv weih wuonv nyei dorngx wuov deix,
  gorngv, “Meih mbuo oix zuqc gapv zunv yiem Saa^maa^lie nyei mbong,
   mangc gaax zingh gu'nyuoz faanv lunc,
   maaih laanh hoic laanh nyei sic.”
10Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Ninh mbuo zungv maiv hiuv duqv zoux horpc nyei jauv.
   Ninh mbuo weih wuonv nyei dinc dapv buangv
   zoux doqc, caangv daaih nyei ga'naaiv.”
11Weic naaiv, Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv,
  “Win-wangv oix daaih weih gormx deic-bung,
   caeqv meih mbuo weih wuonv nyei dorngx,
   luv nzengc meih mbuo nyei dinc.”
12Ziouv hnangv naaiv nor gorngv,
  “Hnangv mangc yungh mienh yiem sienh nyei nzuih
   caangv cuotv i norm zuih fai yietc nqanx m'normh,
  yiem Saa^maa^lie nyei I^saa^laa^en Mienh oix duqv njoux,
   caux jienv yietc norm coux-gorqv caux diqv dien suangx-dimc.”
13Ziouv Tin-Hungh, se Nernh Jiex nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv. “Muangx maah! Yaac zoux zorng-zengx gox Yaakopv nyei zeiv-fun.
  14“Dongh yie dingc I^saa^laa^en nyei zuiz wuov hnoi,
   yie oix mietc Mbetc^en nyei norm-norm ziec-dorngh.
  Norm-norm ziec-dorngh nyei jorng
   oix zuqc hngaqv ndutv ndortv njiec ndau.
  15Yie oix caeqv ninh mbuo dong-gen nyei biauv
   caux ninh mbuo nqaai gorng nyei biauv.
  Longc zaangz-nyaah zorng wuov deix biauv oix zuqc mietc,
   hlo hlang nyei biauv yaac oix zuqc baaic nzengc.”
 Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.