4

Lên Án Các Mệnh Phụ Quyền Thế ở Sa-ma-ri

  1Hãy nghe sứ điệp nầy, hỡi các ngươi, những bò cái của Ba-san đang ở trên núi của Sa-ma-ri,
  Những kẻ áp bức những người nghèo, những kẻ đàn áp những người cùng khốn,
  Những kẻ đã nói với chồng của chúng rằng, “Ðem rượu đến để chúng ta uống với nhau.”
  2CHÚA Hằng Hữu đã lấy đức thánh khiết của Ngài thề rằng,
  “Này, các ngươi sẽ thấy những ngày người ta dùng móc sắt lôi các ngươi đi,
  Những người cuối cùng của các ngươi sẽ bị các móc nhọn như lưỡi câu kéo đi làm tù binh.
  3Một số các ngươi sẽ chui qua các lỗ hổng của tường thành cắm đầu chạy trốn,
  Các ngươi sẽ bị tống ra khỏi lâu đài của mình,” CHÚA phán.

I-sơ-ra-ên Cậy Vào Ảo Tưởng Giữ Các Lễ Nghi Tôn Giáo và Bị Phạt

  4“Hãy đến Bê-tên và phạm tội,
  Hãy đến Ghinh-ganh và phạm tội thêm.
  Mỗi buổi sáng, hãy đem các của lễ thiêu của các ngươi đến dâng;
  Mỗi ba ngày, hãy mang các của dâng một phần mười của các ngươi đến hiến.
  5Hãy tiếp tục dâng lễ tạ ơn bằng bánh có men,
  Hãy rao báo cho mọi người đem đến dâng các của lễ lạc ý.
  Hỡi dân I-sơ-ra-ên, cứ công bố cho mọi người làm như thế đi,
  Vì đó là những gì các ngươi thích làm,” CHÚA Hằng Hữu phán.

  6“Dù Ta đã để cho các ngươi phải đói nhăn răng trong mọi thành của các ngươi,
  Và thiếu bánh trong mỗi phố của các ngươi,
  Thế mà các ngươi vẫn không chịu quay về với Ta,” CHÚA phán.

  7“Ba tháng trước mùa gặt, Ta đã giữ trời lại để mưa không rơi xuống đất;
  Ta đã cho mưa xuống thành nầy mà không cho mưa xuống thành kia;
  Cánh đồng nầy Ta đã cho mưa sa nhuần gội,
  Cánh đồng kia đã phải khô héo vì thiếu mưa.
  8Dân hai ba thành đã lảo đảo đến một thành tìm nước uống, nhưng không có nước để uống cho đã khát,
  Thế mà các ngươi vẫn không chịu quay về với Ta,” CHÚA phán.

  9“Ta đã đánh các ngươi, khiến ruộng rẫy và vườn nho của các ngươi bị bịnh tàn rụi và nấm mốc,
  Khiến cào cào cắn phá các cây vả và các cây ô-liu của các ngươi,
  Thế mà các ngươi vẫn không chịu quay về với Ta,” CHÚA phán.

  10“Ta đã sai các tai họa như các tai họa ở Ai-cập đến giữa các ngươi,
  Các trai tráng của các ngươi đã bị gươm ngã chết,
  Các ngựa chiến của các ngươi đã bị bắt đem đi.
  Ta đã làm cho mùi hôi thối quanh các lều trại của các ngươi bốc lên ngập mũi,
  Thế mà các ngươi vẫn không chịu quay về với Ta,” CHÚA phán.

  11“Ta đã lật đổ các thành của các ngươi như Ðức Chúa Trời đã lật đổ Sô-đôm và Gô-mô-ra;
  Các ngươi đã giống như một thanh củi được rút ra khỏi đống lửa đang cháy,
  Thế mà các ngươi vẫn không chịu quay về với Ta,” CHÚA phán.

  12“Vậy, hỡi I-sơ-ra-ên, đó là những điều Ta sẽ làm cho ngươi,
  Và bởi vì Ta sẽ làm như thế cho ngươi, hỡi I-sơ-ra-ên, khá chuẩn bị để gặp Ðức Chúa Trời của ngươi.”
  13Vì này,
  Ðấng dựng nên núi non,
  Ðấng tạo thành gió bão,
  Ðấng bày tỏ ý định của Ngài cho phàm nhân,
  Ðấng biến ban mai thành đêm tối,
  Ðấng giẫm chân trên các nơi cao của địa cầu,
  Ðức Chúa Trời của các đạo quân,
  Danh Ngài là CHÚA.