4

Ít-ra-en sẽ không trở về

  1Hỡi các bò cái Ba-san trên núi Xa-ma-ri
   hãy nghe lời nầy.
  Các ngươi cướp đoạt của người nghèo
   và chà đạp kẻ khốn cùng.
  Rồi ngươi bảo chồng mình,
   “Mang cái gì đến cho tôi uống!”
  2CHÚA hứa như sau:
   “Thật như ta hằng sống,
  sẽ đến lúc ngươi sẽ bị móc kéo đi,
   và những gì còn lại của ngươi
   sẽ bị mang đi bằng lưỡi câu.
  3Ngươi sẽ đi thẳng ra ngoài thành
   qua các lỗ hổng trong tường,
  rồi ngươi sẽ bị ném vào đống xác chết,”
   CHÚA phán vậy.
  4Hãy đến thành Bê-tên mà phạm tội;
   hãy kéo nhau đến Ghinh-ganh
   mà phạm tội thêm nữa.
  Hãy dâng sinh tế ngươi mỗi sáng,
   và cứ mỗi ba ngày lại mang đến
   phần mười mùa màng của ngươi.
  5Hãy dâng bánh mì có men
   làm của lễ cảm tạ,
  và khoe khoang về của lễ tự nguyện
   mình mang đến.
  Vì hỡi Ít-ra-en,
   đó là điều ngươi thích làm,
   CHÚA là Thượng-Đế phán vậy.
  6“Ta mang đói kém đến
   trong các thành ngươi,
  và các thị trấn ngươi không đủ ăn,
   nhưng ngươi không trở lại cùng ta,”
   CHÚA phán vậy.
  7“Ta ngăn không cho mưa xuống
   ba tháng trước mùa gặt.
  Rồi ta cho mưa xuống thành nầy,
   còn thành khác thì khô ráo.
  Mưa xuống ruộng nầy, còn ruộng kia thì bị khô héo cằn cỗi.
  8Dân chúng kiệt quệ vì khát nước,
   đi từ thành nầy sang thành khác tìm nước,
  nhưng không tìm đủ nước uống.
  Thế mà các ngươi cũng vẫn không trở lại cùng ta,”
   CHÚA phán vậy.
  9“Ta khiến cho ngươi thất mùa
   vì sâu và meo mốc.
  Khi ruộng nương và vườn nho ngươi phát triển,
   thì cào cào cắn phá cây vả và cây ô-liu ngươi.
  Vậy mà ngươi vẫn không trở về cùng ta,”
   CHÚA phán vậy.
  10“Ta sai đại nạn đến cho ngươi
   như ta đã làm ở Ai-cập.
  Ta dùng gươm giết các kẻ trai trẻ ngươi,
   và cướp ngựa khỏi tay ngươi.
  Ta khiến cho xứ ngươi hôi thối vì xác chết.
   Nhưng ngươi vẫn không trở lại cùng ta,”
   CHÚA phán vậy.
  11“Ta tiêu diệt một số các ngươi,
   như tiêu diệt Xô-đôm và Gô-mô-rơ.
  Ngươi như que củi đang cháy
   được rút ra khỏi lửa,
  Nhưng ngươi cũng không chịu trở về cùng ta,”
   CHÚA phán vậy.
  12“Cho nên, hỡi Ít-ra-en,
   đây là điều ta chắc chắn sẽ làm cho ngươi:
  nên hỡi Ít-ra-en, hãy chuẩn bị
   mà gặp Thượng-Đế ngươi.”
  13Ngài là Đấng tạo ra núi,
   làm ra gió, và bày tỏ ý tưởng Ngài cho người ta biết.
  Ngài biến bình minh ra bóng tối,
   bước đi trên các núi non của đất.
   Danh Ngài là Thượng-Đế Toàn-Năng.