4

Cov Yixayee tsw yeem rov lug cuag Vaajtswv

  1Mej cov maum nyuj Npasaa
   kws nyob sau lub roob Xamali,
   ca le noog tej lug nuav.
  Mej quab yuam cov tuabneeg pluag
   hab zuaj cov tuabneeg txom nyem,
  hab has rua mej tug quasyawg tas,
   “Ca le muab cawv lug rua peb haus.”
  2Vaajtswv Yawmsaub tuav nwg txujkev dawb huv
   cog lug twv has tas,
  “Saib nawj, lub caij lub nyoog
   kws luas yuav muab nqai lauj
   nqai mej moog yeej yuav lug,
  mas mej txhua tug yuav raug luas
   muab nuv ntseg nqai moog taag nrho huvsw.
  3Mej txhua tug yuav tawm huv tej qhov ntsaa loog kws pob
   ncaaj nraim moog,
  hab yuav raug muab laim pov tseg rua ntawm Hamoos.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.

  4“Mej ca le lug rua ntawm Npe‑ee
   hab ua txhum los maj,
  ca le lug rua ntawm Kilakaa
   hab ua tej kev faav xeeb
   ntau quas zug tuaj los maj,
  ca le coj tej tsaj tuaj xyeem txhua taagkig,
   hab coj ib feem kaum tuaj txhua txhua peb nub.
  5Ca le muab tej ncuav xyaw keeb lug
   hlawv xyeem ua tsaug,
  hab tshaaj tawm txug tej kws mej zoo sab pub
   hab khaav txug tej hov.
  Cov Yixayee 'e, mej yeej nyam ua le nuav.”
   Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.

  6“Thoob plawg huv mej txhua lub moos
   kuv ca mej tej kaug nav tau su,
  hab ca mej tu ncua tsw muaj mov noj
   rua huv mej txhua lub chaw,
  los mej tseed tsw rov lug cuag kuv.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.

  7“Tseed tshuav peb lub hlis le txug caij hlais qoob
   tassws kuv taav tsw pub naag lug rua mej lawm.
  Kuv pub naag lug rua ib lub moos,
   tseg ib lub moos,
  ib daim teb muaj naag lug,
   ib daim teb tsw muaj naag lug, qoob qhuav taag.
  8Ob lub peb lub moos txhad le tuaj moog
   nrhav dej haus rua huv ib lub moos,
   kuj tsw tau haus tsau,
  los mej tseed tsw rov lug cuag kuv.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.

  9“Kuv ua rua mej tej qoob
   ua npluag hab tuaj pwm,
  kuv ua rua mej tej vaaj hab mej tej vaaj txwv maab
   puam tsuaj taag,
  kooj ntaas noj mej tej txwv cua tej txwv aulib taag,
   los mej tseed tsw rov lug cuag kuv.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.

  10“Kuv tso tej mob kis kws muaj rua huv
   Iyi tebchaws lug raug mej,
  kuv xuas nav ntaaj tua mej tej tub hluas pov tseg,
   hab coj mej tej neeg moog,
  kuv ua rua mej tej yeej ua rog
   tsw lwj quas lawg rua huv mej qhov ntswg,
  los mej tseed tsw rov lug cuag kuv.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.

  11“Kuv muab mej ib txha rhuav tshem
   ib yaam le Vaajtswv rhuav tshem lub moos Xauntoo
   hab lub moos Kaumaula,
  mas mej zoo le tug qaab tawg
   kws luas thau huv cub tawg lug,
  los mej tseed tsw rov lug cuag kuv.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.

  12“Cov Yixayee 'e, vem le nuav
   kuv yuav ua le nuav rua mej.
  Cov Yixayee 'e, vem kuv yuav ua le nuav rua mej,
   ca le npaaj ntswb mej tug Vaajtswv.”
  13Tug kws puab tej roob hab tswm tej cua,
   hab has tej kws nwg xaav tseg rua tuabneeg paub,
  yog tug kws muab kaaj ntug ua qhov tsaus ntuj lawm,
   hab moog lug sau tej chaw sab huv lub nplajteb,
  nwg lub npe hu ua Yawmsaub,
   yog Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus.