4

1Hmư̆ bĕ klei blŭ anei, Ơ phung êmô ana Basan dôk ti dlông čư̆ Samari,
   phung ktư̆ juă phung ƀun ƀin,
  phung juă lin phung kƀah mnơ̆ng,
   phung lač kơ ung diih, “Ba bĕ mnơ̆ng mnăm!”
  2Aê Diê Yêhôwa kat asei leh hŏng klei doh jăk ñu:
   “Nĕ anei, hruê srăng truh kơ diih,
  arăng srăng kdjŏng mă diih hŏng knuăk,
   wăt phung êdei hĭn hlăm phung diih hŏng wah.
  3Diih srăng kbiă ti ƀăng mnư̆ hluh,
   grăp čô phă anăp ñu;
   leh anăn arăng srăng hwiê diih hlăm Harmôn,”

Klei Aê Diê Bi Kmhal Phung Israel Kyua Diñu Amâo Kmhal Ôh

  4“Nao bĕ kơ ƀuôn Bêthel leh anăn gao klei bhiăn,
   nao bĕ kơ ƀuôn Gilgal leh anăn bi lar klei soh.
  Ba bĕ mnơ̆ng diih ngă yang grăp aguah,
   mnơ̆ng myơr sa kdrêč hlăm pluh grăp tlâo hruê.
  5Myơr mnơ̆ng ngă yang klei bi mni mâo kpei,
   leh anăn hưn mnơ̆ng myơr hŏng klei čŏng čiăng.
  Brei arăng thâo klei anăn,
   kyuadah snăn diih khăp ngă, Ơ phung anak čô Israel!”

  6“Kâo brei leh kơ diih klei ư̆ êpa hlăm jih jang ƀuôn prŏng diih,
   klei kƀah kpŭng hlăm jih jang anôk diih,
   ƀiădah diih amâo lŏ wĭt kơ kâo ôh,”

  7“Leh anăn msĕ mơh kâo amâo brei ôh êa hjan kơ diih,
   tơdah ăt dôk tlâo mlan tơl yan puôt wiă.
  Kâo mơĭt hjan ti dlông sa boh ƀuôn prŏng,
   leh anăn kâo amâo mơĭt hjan ôh ti dlông ƀuôn prŏng mkăn.
  Sa boh hma mâo leh êa hjan,
   leh anăn hma mkăn dliu amâo mâo êa hjan ôh.
  8Snăn dua tlâo boh ƀuôn prŏng nao leh kơ sa boh ƀuôn prŏng mkăn čiăng mnăm êa,
   ƀiădah amâo hrăp ôh;
   ƀiădah ăt diih amâo lŏ wĭt kơ kâo ôh,”

  9“Kâo čăm leh diih hŏng klei bi dliu leh anăn klei čăt oh;
   kâo bi rai leh war djam diih, leh anăn đang boh kriăk ƀâo diih;
  ktuôp ƀơ̆ng hĕ leh ana boh hra leh anăn ana boh ôliwơ diih;
   ƀiădah ăt diih amâo lŏ wĭt kơ kâo ôh,”

  10“Kâo mơĭt leh kơ diih klei ruă tưp
   msĕ si hlăm čar Êjip;
  kâo bi mdjiê leh phung êkei hlăk ai diih hŏng đao gưm;
   kâo mă mđuĕ leh aseh diih;
  leh anăn kâo brei klei ƀâo brŭ anôk diih jưh hŭl truh kơ ƀăng adŭng diih;
   ƀiădah ăt diih amâo lŏ wĭt kơ kâo ôh,”

  11 “Kâo bi rai leh đa đa diih
   msĕ si Kâo bi rai leh ƀuôn Sôdôm leh anăn ƀuôn Gômôrơ.
  Leh anăn diih jing msĕ si sa ƀĕ kluč pui arăng mă mơ̆ng anôk pui ƀơ̆ng,
   ƀiădah ăt diih amâo wĭt kơ kâo ôh,”

  12“Kyuanăn snei kâo srăng ngă kơ ih, Ơ Israel;
   kyuadah kâo srăng ngă klei anei kơ ih,
   mkra bĕ kơ klei bi tuôm hŏng Aê Diê ih, Ơ phung Israel!”
  13Kyuadah nĕ anei, pô mjing čư̆
   leh anăn hrih angĭn,
  leh anăn hưn kơ mnuih ya klei ñu mĭn;
   pô brei aguah mbliư̆ jing mmăt,
  leh anăn êbat hlăm anôk dlông ti lăn ala —
   anăn ñu jing Yêhôwa, Aê Diê kơ phung kahan!